РЕГЛАМЕНТ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ" для студентів 3-го курсу спеціальностей "Лікарська справа" та "Медико-профілактична справа"

РЕГЛАМЕНТ

ВИКЛАДАННЯ дисципліни "ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ"

для студентів 3-го курсу спеціальностей "Лікарська справа" та "Медико-профілактична справа"

 

Вивчення дисципліни "Гігієна та екологія" організовано у відповідності до кредитно-модульної системи навчання, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи ECTS. Використання цієї системи дозволяє:

·                    підвищити ефективність та глибину знань студентів, а також

·                    створити умови для визнання результатів навчання у СумДУ в  університетах інших країн (в рамках міжвузівських обмінів) і вирішення питань академічної мобільності студента.

 

1. Загальна структура дисципліни

 

 Дисципліна "Гігієна та екологія" включає 2 модулі, кожний із яких містить 16 навчальних тем і один підсумковий модульний контроль.

Модуль І -  "Загальні питання гігієни та екології. Навколишнє середовище та методи його дослідження. Гігієна води та водопостачання. Гігієна населених місць та жител. Гігієна харчування"

Модуль ІІ - "Спеціальні питання гігієни та екології. Гігієна праці. Гігієна дітей і підлітків. Гігієна лікувально-профілактичних закладів. Радіаційна гігієна. Здоровий спосіб життя, особиста гігієна. Гігієна надзвичайних станів та військова гігієна"

 

2. Оцінювання навчальної діяльності студента

 

Загальна оцінка навчальної діяльності студента (О) складаєтьсяз

·        оцінки за поточну навчальну діяльність студента (А) та

·        оцінки за підсумковий модульний контроль (Б).  

 

O=А+Б

 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модуля (RD)- 200, мінімальна - 120.

2.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності студента (отримання оцінки А)

 Загальна оцінка за поточну навчальну діяльність ( А) складається з:

- загальної оцінки за аудиторну роботу (в);

- оцінки за позааудиторну (самостійну) роботу (г).

 

А= в+г

 

2.1.1. Отримання оцінки за аудиторну роботу (оцінка в). Оцінювання теоретичних знань та навичок студента на практичних заняттяхпроводиться за традиційною 5-ти бальною шкалою. Наприкінці вивчення тем модулю викладач обчислює середню оцінку, яка визначається як сума всіх зафіксованих оцінок поділених на їх кількість. Отриману середню оцінку конвертують у бали кредитно-модульної шкали  шляхом помноження її на коефіцієнт 22. 

У випадку недостатнього засвоєння матеріалу на занятті студент отримує національну оцінку "2", яка відповідає оцінці "0" кредитно-модульної шкали.

2.1.2. Оцінювання позааудиторної (самостійної) роботи студента (оцінка г) проводиться з урахуванням виду обраної студентом самостійної навчальної діяльності. Максимальна оцінка за цей вид навчальної роботи складає 10 балів, мінімальна позитивна оцінка - 6 балів. Види індивідуальних самостійних робот відрізняються обсягом, глибиною та науковою значимістю (Табл. 1).  Виконання самостійної роботи є обов'язковим завданням. У випадку невиконання самостійної роботи студент отримує національну оцінку "2", яка відповідає оцінці "0" кредитно-модульної шкали.

 Таблиця 1

 

Вид самостійної роботи студента

Кількість балів

11.

Участь у науковій роботі кафедри, підготовка статті чи тез до друку, виступ з науковою доповіддю на конференції

10

22.

Підготовка огляду наукової літератури з теми, яка запропонована викладачем

10

33.

Навчально-дослідницька робота з представленням її у вигляді презентації або рукопису

на «відмінно»

на «добре»

на «задовільно»

 

 

10

8

6

 

Максимальна сумарна оцінка за поточну навчальну діяльність (А) складає 120 балів,  мінімальне позитивне значення цієї оцінки - 72 бали.

2.2. Оцінювання знань на підсумковому модульному контролі  (отримання оцінки Б)

2.2.1. Умови допуску студента до підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останніх двох заняттях. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які не мають пропущених занять, виконали всі види робіт, що передбаченні навчальною програмою, та у ході поточної навчальної діяльності набрали не менш, ніж  72 бали.

В разі нестачі балів за поточну успішність студент має можливість підвищити свою оцінку шляхом складання додаткового тестового контролю, який включає у себе питання з усіх тем модулю. У разі отримання позитивної оцінки студент може бути допущеним до складання підсумкового модульного контролю.

Відпрацювання занять, які пропущені з поважної причини, проводяться в межах терміну, дозволеного деканатом, згідно графіку відпрацювань на кафедрі. Відпрацювання занять, що пропущені з неповажної причини, проводяться на платній основі у повному обсязі у встановлені викладачем терміни.

2.2.2. Структура та оцінювання підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль проводиться у 2 етапи:

1етап - комп'ютерне тестування,

2 етап - усний (або письмовий) контроль знань.

Комп'ютерне  тестування проводиться за допомогою програми "Асистент" на підставі електронної бази тестів, яка розміщена на сайті кафедри. Кількість контрольних тестів - 20, час  тестування - 20 хв. Оцінювання: для отримання оцінки у балах число вірних відповідей слід помножити на 2.

Усний (або письмовий) контроль знань проводиться у формі екзамену з використанням контрольного пакету практично орієнтованих питань (завдань), затвердженого на засіданні кафедри і включеного до навчально-методичного комплексу дисципліни. Кількість питань у білеті - 4. Кожне питання оцінюється окремо, спочатку по 5-ти бальній шкалі, а потім  оцінка конвертується у бали кредитно-модульно-рейтингової шкали наступним чином: "5" - 10 балів, "4" - 8 балів, "3" - 6 балів, "2" - 0 балів.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше, ніж48 балів за обидва етапи.Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Оцінка з дисципліни виставляється у відповідності до таблиці 2.

Таблиця 2

Рейтинг (RD, сума балів за вивчення дисципліни) студента за модуль

 Національна шкала оцінювання

У долях від RD

Бали за дисципліну

0,85R ≤ RD ≤ 1,00R

від 170,0 до 200,0

5 (відмінно)

0,70R ≤ RD < 0,85R

від 140,0 до 169,9

4 (добре)

0,60R ≤ RD < 0,70R

від 120,0 до 139,9

3 (задовільно)

RD < 0,60R

<120,0

2 (незадовільно)

 

 

2.3. Ранжування студентів за рівнем досягнутих результатів

 

Рейтинговая система дозволяє ранжирувати студентів за рівнем досягнутих результатів та визначати їх успішність в освітній діяльності. Рейтинг впливає на призначення академічної стипендії та отримання різних форм заохочення:надання переважного права при вступі до магістратури та аспірантури, присудження грантів для навчання або стажування за кордоном, висунення на отримання іменної стипендії, рекомендації при влаштуванні на роботу.

Рейтингова оцінка з дисципліни виставляється студенту у відповідності до таблиці 3.

Таблиця 3

Шкала оцінювання ECTS

Статистичний показник

 
 

A

Найкращі 10% студентів

 

В

Наступні 25% студентів

 

C

Наступні 30% студентів

 

D

Наступні 25% студентів

 

E

Останні 10% студентів

 

 

Оцінка Fх виставляється студенту, який набрав мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склав підсумковий контроль. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється студенту не більше двох разів. Оцінка F виставляється студенту, який не набрав мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не був допущений до підсумкового модульного контролю. Студенти, які отримали оцінки Fх та F ("2"), не підлягають ранжуванню навіть після перескладання модулю з позитивною оцінкою. Такі студенти в разі успішного перескладання модулю автоматично отримують бал Е.

 

Примітки: 1. Якщо студент був відсутнім на лекції, він самостійно опановує матеріал лекції без її відробки викладачу. Оцінювання знань з теми лекції проводиться під час підсумкового модульного контролю.

 2. Практичні заняття, які пропущені з поважної причини, студент відпрацьовує черговому викладачу у відповідності до розкладу відпрацювань на кафедрі.

 3. Під час модульного контролю забороняються нерегламентовані дії (розмови, використання мобільного зв'язку чи інтернету для пошуку відповідей на питання, списування та ін.). У випадку недотримання цих правил викладач має право на відсторонення студента від модульного контролю.