івлаопр івл рвларпш

 1. Вплив харчування на здоров'я людини [Текст] : підручник / Пішак В.П.,     Радько М.М., Бабюк А.В., та ін.; За ред. Радька М.М. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. — 500 с. — 40-00.

2. Гігієна та екологія [Текст] : підручник / А.Г. Дьяченко. За ред. В.Г. Бардова. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 720 с. + Гриф МОЗ. — Заміна. — 68-00.

3.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник. — К. : Здоров'я, 1999. — 569 с. + Гриф МОЗ. — 22-00.

4.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник у 2-х кн. Кн.1 / За ред. В.І. Ципріяна. — К. : Медицина, 2007. — 528 с. + Гриф МОЗ. — 87-50.

5.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн.2 / За ред. В.І. Ципріяна. — К. : Медицина, 2007. — 544 с. + Гриф МОЗ. — 90-00.

6.   Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста [Електронний ресурс] : Методические рекомендации для европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего СССР. — Всемирная организация здравоохранения, 2001. — 382 с. — (Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия).

7.   Учбовий посібник до практичних занять з загальної гігієни [Текст] : Для студентів загально-медичного факультету. У 2-х частинах. Ч. 2. — К. : Український державний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 1994. — 15000-00.

8.   Бебешко, П. С. 
Основи профілактичної медицини [Текст] : підручник / П. С. Бебешко, Ю. С. Скоробеха, О. П. Коріняк. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : ВСВ "Медицина", 2011. — 184 с. + Гриф МОЗ. — 40-00.

9.   Гончарук, Є. Г. 
Комунальна гігієна [Текст] : підручник / Є. Г. Гончарук. — К. : Здоров'я, 2003. — 725 с. + Гриф МОЗ. — 47-00.

10.   Даценко, І. І. 
Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології [Текст] : підручник / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. — 2-е вид., перероб. та доп. — К. : Здоров'я, 2004. — 792 с. + Гриф МОЗ. — 42-94.

11.   Даценко, І. І. 
Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології [Текст] : навч. посіб. / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. — К. : Здоров'я, 1999. — 694 с. + Гриф МОЗ. — Заміна. — 22-00.

12.   Даценко, І. І. 
Гігієна дітей і підлітків [Текст] : підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю. І. Шашков. — К. : Медицина, 2006. — 304 с. + Гриф МОЗ. — 28-00.

13.   Дьяченко, А. Г. 
1070 Методичні вказівки до практичних занять. Загальна гігієна [Текст] : для студ. 3-го курсу мед. ф-ту спец. 7.110101 денної форми навчання. Ч.3 / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2006. — 121 с. — 7-32.

14.   Дьяченко, А. Г. 
893 Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань (ІДЗ). Гігієна харчування [Текст] : для студ. 3-го курсу мед. ф-ту спец. 7.110101 денної форми навчання / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2005. — 43 с. — 1-49.

15.   Дьяченко, А. Г. 
Гігієна та екологія [Текст] : лекції. Ч.1 / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2006. — 147 с. — 9-87.

16.   Жуковський, С. С. 
Гігієна мікроклімату приміщень [Текст] : навч. посібник / С. С. Жуковський, О. Т. Возняк, О. В. Омельчук. — Львів : Львівська політехніка, 2005. — 88 с. + Гриф МОН. — 18-00.
17.   Коцур, Н. І. 
Психогігієна [Текст] : навч. посібник / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш. — 2-ге вид. — Чернівці-Переяслав-Хмельницький : Книги-ХХІ, 2006. — 380 с. + Гриф МОН. — 36-00.

18.   Гігієна праці [Текст] : підручник / Ю. І. Кундієв, О. П. Яворовський, А. М. Шевченко та ін. ; За ред.: Ю.І. Кундієва, О.П. Яворовського. — К. : ВСВ "Медицина", 2011. — 904 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. — 240-00.

19.   Мізюк, М. І. 
Гігієна [Текст] / М. І. Мізюк. — Казань : Здоров'я, 2002. — 288 с. — 7-00.
Шифр: 613/314(075.8)    Авторський знак: М57

20.   Смоляр, В. І. 
Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : підручник / В. І. Смоляр. — К. : Здоров'я, 2000. — 336 с. + Гриф МОН. — 6-00.

21.   Тимофієва, М. П. 
Психологія здоров'я [Текст] / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. — 296 с. + Гриф МОЗ. — 81-00.

Тематичний план лекцій

з гігієни та екології для студентів 3-го курсу

6 семестр 2015-16 навч.р.

 

Тема Дата
1. Гігієна та фізіологія праці. Класифікація шкідливих факторів трудового процесу та виробничого середовища. Професійні захворювання і отруєння та їх профілактика. Санітарне законодавство в галузі охорони праці.

2.02,

3.02

2. Гігієна дітей та підлітків. Основні закономірності росту і розвитку дитячого організму. Гігієна трудового та фізичного виховання і навчання дітей та підлітків. Гігієнічні основи планування та устаткування дошкільних і шкільних закладів.

16.02,

17.02

3. Гігієна лікувально-профілактичних закладів,  їх планування та устаткування. Гігієнічні заходи оптимізації умов перебування хворих у лікувальних установах.

1.03,

2.03

4. Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього середовища  та виробнича шкідливість. Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань як основа протирадіаційного захисту. Променеві ураження організму та умови їх виникнення.

15.03,

16.03

5. Основи санітарно-гігієнічного забезпечення збройних сил України та санітарний нагляд. Сучасні проблеми військової праці. Питання професійного відбору та підготовки особистого складу військ. Профілактика професійної патології у військовослужбовців.

29.03,

30.03

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЯ № 2

“СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ”

для студентів ІІІ курсу медичного факультету

1. Гігієна праці

1. Охорона праці медичних працівників. Гігієнічна оцінка виробничого середовища та умов праці фахівців охорони здоров’я. Психофізіологічні та психогігієнічні проблеми безпеки та охорони праці представників основних медичних спеціальностей.

2. Класифікація виробничих шкідливостей. Система заходів з профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму.

3. Медико–санітарне обслуговування працівників промисловості та сільського господарства. Основні напрямки діяльності цехового лікаря–ординатора по забезпеченню здорових умов праці. Гігієнічні основи профілактики та реабілітації професійно–зумовленої патології.

4. Класифікація основних видів і форм трудової діяльності. Гігієнічна оцінка ступеня важкості і напруженості праці та методи їх дослідження.

5. Гігієнічна оцінка ступеня важкості і напруженості праці. Наукова організація праці. Заходи боротьби зі втомою. Роль лікаря-психолога.

6. Гігієна розумової та операторської праці. Провідні принципи, методи та засоби наукової організації праці. Санітарно–просвітня робота.

7. Шум як виробнича та побутова шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика захворювань серед цивільного населення та військовослужбовців, робота яких пов’язана з впливом шуму.

8. Вібрація як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика захворювань населення та військовослужбовців при роботі, що пов’язана з впливом вібрації.

9. Електромагнітне випромінювання як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Організація заходів щодо профілактики шкідливого впливу НВЧ–поля.

10. Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання (фізичні властивості і біологічний ефект, галузі застосування у медичній практиці, можливі зрушення у стані здоров’я та захворювання, заходи щодо профілактики).

11. Пил як виробнича шкідливість (фізико–хімічні властивості, біологічна дія, зрушення у стані здоров’я та захворювання). Профілактика пилової патології в умовах цивільної і військової праці.

12. Свинець, як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення у стані здоров’я). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана із впливом свинцю.

13. Ртуть, як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення у стані здоров’я). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана із впливом ртуті.

14. Оксид вуглецю, як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення у стані здоров’я). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана з впливом оксиду вуглецю.

15. Нітросполуки як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення в стані здоров’я). Профілактика захворювань, що пов’язані з впливом нітросполук.

16. Гігієна сільськогосподарської праці (тваринництво, робота на молочно–товарній фермі). Професійні шкідливості. Зрушення у стані здоров’я та заходи щодо їх профілактики.

17. Гігієна праці сільських механізаторів (умови праці, професійні шкідливості, можливі зрушення у стані здоров’я та захворювання, заходи щодо профілактики).

18. Гігієна праці при роботі з пестицидами (види пестицидів, особливості дії та способів застосування, заходи безпеки та профілактики захворювань).

2. Гігієна дітей та підлітків.

1. Стан здоров’я дітей та підлітків і фактори, що його формують. Принципи комплексної оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. Групи здоров’я. Методика вивчення захворюваності та функціонального стану організму учнів.

2. Закономірності росту і розвитку дітей та підлітків. Показники фізичного розвитку дітей та підлітків, правила антропометрії, таблиці стандартів фізичного розвитку. Психо-неврологічний розвиток дітей і підлітків, його етапи, закономірності.

3. Фізичний розвиток як один з найважливіших критеріїв оцінки стану здоров’я. Методи оцінки фізичного розвитку.

4. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки і приміщень дитячих дошкільних закладів. Оцінка функціональної готовності дітей до вступу в школу – фізичної і психологічної.

5. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, планування та улаштування загальноосвітньої школи. Санітарно–протиепідемічний режим.

6. Гігієнічні основи навчально–виховного процесу в загальноосвітній школі (гігієнічні вимоги до навчальних посібників, розкладу уроків, структури уроку та організації його проведення).

7. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів, навчальних посібників та дитячих іграшок. Методика маркування парт та розсаджування школярів.

8. Гігієнічні вимоги до режиму дня дітей та підлітків (основні режимні елементи, їх тривалість, гігієнічні принципи оцінки режиму дня). Психогігієнічні основи навчальної та позашкільної діяльності.

9. Рухова активність і здоров’я дітей та підлітків. Гігієнічна оцінка рухової активності учнів. Зміст лікарського контролю за фізичним та психофізіологічним вихованням школярів.

10.  Гігієнічні основи організації занять фізичною культурою і спортом дітей та підлітків. Види, форми та засоби фізичного виховання. Медичний контроль за фізичним вихованням учнів.

11. Гігієнічні основи трудового і політехнічного навчання дітей та підлітків. Гігієнічні вимоги до шкільних майстерень. Професійна орієнтація та професійний відбір.

12. Біоритмологічні принципи раціональної організації навчальної діяльності: поєднання часу навчальних занять з часом оптимуму фізіологічних функцій організму, використання рухової активності як синхронізатора біологічних ритмів, запровадження раціональної організації вільного часу як важливого чинника реалізації амплітудно–фазової програми біоритмів.

3. Гігієна лікувально-профілактичних закладів, радіаційна гігієна.

 1. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки лікарні, її площі, щільності забудови, озеленення, відстаней між будівлями. Зонування лікарняної ділянки.
 2. Системи забудови лікарень, гігієнічна характеристика
 3. Поняття про палатну секцію (відділення) соматичного відділення для дорослих. Структура палатної секції соматичного відділення для дорослих, кількість ліжок і палат у ній, її розташування, способи забудови.
 4. Гігієнічні вимоги до місткості, площі лікарняної палати соматичного відділення для дорослих, розташування ліжок.
 5. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації палатної секції соматичного відділення для дітей різного віку.
 6. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації поліклінічних відділень, структура, площі кабінетів. Планувальні особливості дорослих і дитячих поліклінік.
 7. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації приймальних відділень лікарень, набір приміщень.
 8. Особливості прийому хворих у соматичні відділення для дітей, інфекційні, акушерські відділення. Планувальні особливості приймальних відділень.
 9. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації терапевтичного відділення. Санітарно – протиепідемічний режим.
 10. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації хірургічного відділення. Санітарно – протиепідемічний режим.
 11. Операційний блок, його структура. Поняття про септичні та асептичні операційні, їх поповерхове розташування. Зонування операційного блоку, набір приміщень, що входять до кожної зони.
 12. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації інфекційного відділення.
 13. Гігієнічні вимоги до планування, місткості і площ боксів, півбоксів, боксованих палат інфекційної лікарні.
 14. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації акушерського відділення, число ліжок в окремих  підрозділах.
 15. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації радіологічного відділення.
 16. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації рентгенологічного відділення. Санітарно – дозиметричний контроль. Схема необхідного протирадіаційного захисту.
 17. Поняття про внутрішньолікарняні інфекції, джерела, шляхи  передачі.
 18. Причини поширеності та наслідки ВЛІ в лікувальних установах. Специфічна та неспецифічна профілактика

19.Фактори, які сприяють поширенню ВЛІ на сучасному етапі.

20. Динаміка етіологічної структури ВЛІ за періоди другої половини ХХ століття до сьогодні. Особливості ВЛІ на сучасному етапі.

 1. Біологічні фактори у лікарняних установах, профілактика їх несприятливої дії.
  1. Роль мікробного обсіменіння повітря, інструментів, предметів лікарняного побуту і догляду за хворими в поширенні ВЛІ. Критерії бактеріальної чистоти повітря в лікарнях.
  2. Поняття санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та лікувально-щадного режиму лікарні. Режим прибирання, провітрювання та УФ опромінення приміщень лікарні.
 2. Гігієнічні вимоги до опалення, вентиляції та освітлення лікарняних приміщень.
  1. Гігієнічні вимоги до мікроклімату, планування та устаткування лікарняної палати соматичного відділення для дорослих.
  2. Гігієнічні вимоги до водопостачання, каналізування лікувальної установи, видалення сміття. Особливості видалення сміття та відведення стічних вод в інфекційних, туберкульозних, онкологічних (радіологічних) лікарнях.
 3. Охорона праці медичних працівників.
 4. Психофізіологічні та психогігієнічні проблеми безпеки та охорони праці лікарів.
 5. Характеристика праці лікарів за важкістю та напруженістю
  1. Вимоги до особистої гігієни медперсоналу та пацієнтів. Гігієнічний режим хворого. Терміни заміни білизни.
  2. Вимушене положення тіла і напруження окремих груп м’язів, як професійна шкідливість медичних працівників. Профілактика захворювань викликаних вимушеним положенням тіла.
  3. Поняття про дієтичне (лікувальне) харчування, його значення у комплексній терапії та профілактиці захворювань.
  4. Роль білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів у лі­ку­валь­ному харчуванні.
  5. Поняття про формакологічну дію їжі.
  6. Основні принципи побудови лікувального харчування.
  7. Сутність патогенетичного принципу побудови лікувального хар­чу­ван­ня та принципу забезпечення потреб хворої людини у харчових речовинах і енер­гії.
  8. Сутність  метаболічних принципів лікувального харчування та принципу урахування місцевої (хімічної, термічної і механічної) і загальної дії їжі.
  9. Принцип індивідуалізації харчування.
  10. Принцип урахування взаємодії харчових речовин з лікарськими пре­па­ра­тами.
  11.  Сучасні вимоги щодо удосконалення дієтичного харчування в лікувально-профілактичних закладах.
  12. Лікувальні та дієтичні властивості м'яса, риби, молока, яєць. Їхне значення у лікувальному харчуванні.
  13. Лікувальні та дієтичні властивості овочів, фруктів, круп, борошна, хліба. Їхне значення у лікувальному харчуванні.
 6. Організація лікувального харчування в лікувально – профілактичних закладах та контроль за ним.
  1. Основні принципи планування приміщень харчоблоку лікарні. Централізована, децентралізована системи харчоблоків. Набір приміщень харчоблоку.
  2. Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування і приймання продуктів на харчоблок лікарні. Централізована і децентралізована системи харчоблоку.
  3. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень харчоблоку лікарні. Правила миття кухонного і столового посуду.
  4. Правила зберігання та контроль за якістю продовольчої сировини і готової їжі на харчоблоці лікарні
  5. Санітарно-гігієнічні вимоги до видачі готової їжі з кухні, транспортування і роздачі їжі у відділеннях. Контроль за проведенням С-вітамінізації страв.
  6. Фізичні властивості іонізуючого випромінювання. Поняття про радіоактивність, радіонукліди, радіоізотопи.
  7.  Гігієнічні принципи радіаційного контролю. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-1997).
  8. Гігієнічна характеристика факторів, які визначають характер і важкість променевих ушкоджень.
  9. Кількісні показники іонізуючого випромінювання. Одиниці вимірювання.
  10. Якісні характеристики радіонуклідів та іонізуючих випромінювань.
  11. Санітарно – дозиметричний контроль. Принципи протирадіаційного захисту.
  12. Гігієнічні основи протирадіаційного захисту у медицині, промислових та побутових умовах. Методика оцінки радіаційного фону місцевості.
  13. Прилади та методи радіаційного контролю.
  14. Біологічна дія ІВ. Особливості біологічної дії. Поняття про стохастичні,    нестохастичні та генетичні ефекти іонізуючого випромінювання.
  15. Поняття про радіаційний фон. Природні радіонукліди Землі. Природна радіоактивність.
  16. Забруднення навколишнього середовища радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС.
  17. Медичні наслідки аварії на ЧАЕС.
  18. Основні принципи захисту при роботі з радіоактивними речовинами.
  19. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Категорії опромінюваних осіб.
  20. Дозова межа залежно від групи опромінюваних критичних органів.
  21. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Ліміти доз опромінювання для різних категорій осіб.
  22. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Чотири категорії пацієнтів медичного опромінення, рекомендовані гранично-ефективні дози.
  23. Методи вивчення впливу факторів навколишнього середовища на стан здоровя населення.
  24. Методика інтегральної оцінки стану навколишнього середовища.
  25. Фактори ризику навколишнього середовища, їх класифікація та вплив на формування здоров’я населення.
  26. Основні шляхи  та засоби гігієнічного навчання та виховання різних груп населення.

4. Гігієна надзвичайних ситуацій.

 1. Гігієна польового розташування цивільних формувань та потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях.
 2. Види і способи польового розташування. Негативні особливості польового розташування населення (ліквідаторів) при надзвичайних ситуаціях.
 3. Гігієнічні вимоги до планування та облаштування польового табору для цивільних формувань, потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях.  . 
 4. Гігієнічні принципи організації польового водопостачання цивільних (військових) формувань і потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях
 5. Задачі і обов’язки служб, що приймають участь в організації польового водопостачання при надзвичайних ситуаціях. Організація та проведення розвідки джерел води.
 6. Організація харчування особового складу цивільних формувань та потерпілого населення у польових умовах. 
 7. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації польового пункту харчування.
 8. Види харчування в польових умовах.
 9. Гігієнічна характеристика основних факторів, що визначають умови праці ліквідаторів при надзвичайних ситуаціях..
 10.  Гігієнічні особливості праці медичних працівників та ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій. Засоби індивідуального захисту.
 11. Сховища (фортифікаційні споруди), їх призначення і влаштування.
 12. Основні шкідливості у сховищах (фортифікаційних спорудах) різного типу для людини.
 13. Гігієнічні вимоги до мікроклімату та вмісту СО2 для сховищ різного призначення.
 14. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації пунктів польового водопостачання та водорозбору.
 15. Санітарний нагляд за водопостачанням  цивільних формувань та потерпілого населення в умовах надзвичайних ситуаціях.
 16. Види харчування в польових умовах.
 17. Правила зберігання та транспортування готової їжі в польових умовах.
 18. Профілактика  гіповітамінозів в  польових умовах. Використання природних вітаміноносіїв.
 19. Завдання медичної служби по контролю за водопостачанням у польових умовах при надзвичайних ситуаціях.
 20. Вимоги до якості води в польових умовах. Гігієнічні вимоги до організації транспортування та зберігання води.
 21. Очистка, знезараження, дезактивація, опріснення води у польових умовах, при надзвичайних ситуаціях.
 22.  Харчування в умовах зараження місцевості та об`єктів сильнодіючими отруйними речовинами і радіоактивними речовинами за умов  можливого застосування зброї масового ураження.
 23. Організація та проведення медичної експертизи продовольства в умовах можливого зараження радіоактивними та отруйними речовинами і бактеріальними засобами.

26. Токсичні харчові катастрофи. Причини їх виникнення. Наслідки

27. Хімічні катастрофи в Україні і світі. Наслідки.

28. Санітарно-гігієнічні заходи в осередку надзвичайних ситуацій

29. Зміст санітарного нагляду в осередку надзвичайних ситуацій.

30. Міжнародні та національні формування по ліквідації та медичному забезпеченню наслідків надзвичайних ситуацій.

31. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій.

32. Предмет, мета, завдання гігієни надзвичайних ситуацій.

33. Поняття про максимально допустимі концентрації та аварійні ГДК хімічних речовин в аварійних ситуаціях для ліквідаторів і населення.

34. Заходи, які мають бути скеровані на збереження здоров’я і підвищення працездатності ліквідаторів при надзвичайних ситуаціях..

35. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), класифікація призначення. Гігієнічна оцінка.

5. Здоровий спосіб життя, особиста гігієна та психогігієна.

 1. Гігієнічна оцінка лікарняного одягу.
 2. Гігієнічні вимоги до одягу та взуття для різних вікових груп населення.
 3. Порівняльна гігієнічна характеристика одягу та взуття з природних і штучних тканин та матеріалів.
 4. Гігієнічна характеристика лазень і їх роль у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань.
 5. Основні шляхи та засоби гігієнічного навчання та виховання різних груп населення.
 6. Поняття про комплексну, комбіновану та поєднану дію чинників навколишнього середовища.
 7. Біологічні ритми та стан здоров`я. Десинхроноз як основний вид  хронопатології.
 8. Біоритмологічні принципи раціональної організації навчальної  та професійної діяльності та вільного часу. Поняття про активний та пасивний відпочинок. Гігієна сну.
 9. Поняття про хроногігієну. Хрономедицина. Хронофармакотерапія. Їхнє значення для здорової і хворої людини.
 10. Визначення поняття ‘‘здоровий спосіб життя’’. Методи та засоби здорового способу життя.
 11. Психогігієна і психопрофілактика порушень у стані здоров’я дітей та дорослого населення.
 12. Особливості впливу спадкових факторів та факторів середовища на психічне здоров`я дітей, підлітків, молоді..
 13. Психогігієна як наука. Предмет і основні завдання психогігієни.
 14. Поняття про психічне здоров’я. Критерії психічного здоров’я.
 15. Провідні особливості особистості людини, їх психологічне значення. Методика їх вивчення.
 16. Психогігієна медичних працівників, умови для збереження їхнього здоров’я.
 17. Психогігієнічні принципи раціональної організації повсякденної діяльності людини.
 18. Фізична культура як один з  найважливіших елементів особистої гігієни в сучасних умовах. Дозування фізичних навантажень та їхній контроль. Профілактика гіпокінезії.
 19. Види, форми та засоби фізичного виховання.
 20. Особиста гігієна,  її зміст та значення. Гігієна тіла, шкіри та волосся. Гігієна порожнини рота та зубів, засоби догляду за ними.
 21. Сучасні мийні засоби, їх  гігієнічна оцінка.
 22. Медико-соціальні проблеми, значення, шляхи і засоби профілактики шкідливих звичок та наркоманій. Негативні наслідки активного та пасивного паління тютюну для здоров`я.
 23. Загартовування, як засіб збереження та зміцнення здоров’я. Гігієнічні принципи загартовування.