ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СТОМАТОЛОГІЯ" ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

Керівництво та контроль за самостійною роботою студентів здійснює викладач, що викладає дисципліну.

 
Робочий зошит № 1 для практичних занять з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" з розділу "Загальна мікробіологія. Інфекція. Нормальна мікрофлора. Імунітет" для студентів спеціальності 7.110106 "Стоматологія"  ← Завантажити за посиланням  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=479336

Робочий зошит № 2 для практичних занять з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" з розділу "Спеціальна бактеріологія та вірусологія" для студентів спеціальності 7.110106 "Стоматологія← Завантажити за посиланням  http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2016/m4048.pdf  

 

 

Графік відпрацювань та консультацій СМ

фвапі 

Шановні студенти!

До семестрового екзамену з дисциліни "Мшкробіологія, вірусологія та імунологія" допускаються  студенти,  які  виконали всі види робіт передбачені навчальним планом з дисципліни та згідно положення про рцінювання навчальної діяльності студентів: були присутні на всіх аудиторних заняттях (лекції, практичні); своєчасно відпрацювали всі пропущені заняття; набрали мінімальну кількість балів за поточну успішність (не меншу 72, що відповідає за  національною  шкалою  «3»).

У випадку, коли поточна успішність з дисципліни нижче ніж 72 бали, студент має можливість підвищити свій поточний бал до мінімального до початку екзаменаційної сесії шляхом складання тестів з дисципліни (не менше 80% правильних відповідей на 40 тестових питань). 

Перелік тестових питань для півищення поточних балів:

1) Перелік тестових питань для підвищення поточних балів за ІІІ семестр - розділи "Загальна бактеріологія. Генетика бактерій" та "Нормальна мікрофлора. Інфекція. Імунітет" ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

2) Перелік тестових питань для підвищення поточних балів за ІV семестр - розділ "Спеціальна, санітарна та клінічна бактеріологія. Мікози" → ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ; розділ "Загальна та спеціальна вірусологія" → ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

 

человечик 2

Структура іспиту з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

Іспит складається з двох етапів:

          1) комп'ютерне тестування за базою питань КРОК-1. Готуючись до комп‘ютерного тестування, студент має повторити питання бази КРОК-1 всіх розділів дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія».
База питань "КРОК-1" з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія":
Частина 2. Розділ "Інфекція. Імунітет"

            2) перевірка знань теоретичного матеріалу та практичних навичок.   Для перевірки знань теоретичного та практичного матеріалу студент надає письмову відповідь на питання із основних розділів дисципліни, письмові відповіді з розділу «Спеціальна бактеріологія» шляхом заповнення карти програмованого контролю з спеціальної бактеріології (трафарет картитазразок заповнення карти),письмові відповіді з розділу «Спеціальна вірусологія» шляхом заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної вірусології (трафарет карти тазразок заповнення карти).

 

Завантажити перелік питань до іспиту з дисципліни "Мікроіологія, вірусологія та імунологія" для студентів спеціальності 7.110106 "Стоматологія"

Максимальна кількість балів підсумкового контролю (іспиту) дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль (іспит) вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.

 

 

 

Список рекоменедованої літератури СМ

Перелік навчально-методичної літератури
Перелік методичних розробок кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології" з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

1. Практикум до практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 1. Загальна бактеріологія та імунологія / укладачі: М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 157 с.

(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=374210)

2. Практикум із мікробіології, вірусології та імунології. Частина 2. Спеціальна бактеріологія / укладачі : М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк, Ю. П. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. 

(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=453763)

3. Kaplin M. M. Guide to the practical lessons in microbiology, virology and immunology [Текст] : study guide / M. M. Kaplin, V. M. Holubnycha, T. V. Ivakhnjuk. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 373 p.

(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=427813)

4. Дьяченко А. Г. 1620 Методические указания к разделу "Вирусология" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. мед. ф-та дневной формы обучения / А. Г. Дьяченко, Н. Н. Каплин. — Сумы : СумГУ, 1995. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=85068

5. Каплин Н. Н. Методические указания к теме "Нормальная микрофлора человека" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. мед. ф-та / Н. Н. Каплин. — Суми : СФТИ, 1993.
6.  Каплин Н. Н. Методические указания к разделу "Инфекция. Иммунитет" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. 2 курса спец. 04.01 дневной формы обучения / Н. Н. Каплин, А. Г. Дяченко, В. И. Федорченко. — Сумы : СумГУ, 1994. 
7. Каплин Н. Н. Методические указания к разделу "Патогенные кокки и анаэробы - возбудители гнойно-воспалительных и раневых инфекций" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. мед. ф-та дневной формы обучения / Н. Н. Каплин, В. И. Федорченко. — Сумы : СумГУ, 1997. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=850025
8. Каплин Н. Н. Методические указания к разделу "Кишечные инфекции" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. мед. ф-та дневной формы обучения / Н. Н. Каплин, В. И. Федорченко. — Сумы : СумГУ, 1995. 
9. Каплин Н. Н. Методические указания к разделу "Возбудители дифтерии, туберкулеза, зоонозов, спирохетозов, риккетсиозов, микоплазмозов, микозов. Санитарная микробиология воды, воздуха, почвы, пищевых продуктов" по курсу "Микробиология, вирусология" [Текст] : для студ. мед. ф-та дневной формы обучения / Н. Н. Каплин, В. И. Федорченко, С. Н. Сердюк. — Сумы : СумГУ, 1998. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=85000

10. Ситуационные задачи к разделу "Кишечные инфекции" по курсу "Микробиология, иммунология и вирусология" для подготовки студентов с русским языком обучения к лицензионному экзамену "Крок-1" [Текст] : для студ. спец. "Лечебное дело" 7.110101 / Сост. В.В. Липовская. — Сумы : Сумская областная типография, Козацкий вал, 2006.  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=164222

Основна теоретична

 1. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / За редакцією В.П. Широбокова / Видання 2-е. – Вінниця : Нова Книга, 2011.
 2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник / Под ред. А.А. Воробьева. – М. Медицинское информационное агентство, 2004. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=206202)
 3. Пяткін К.Д., Кривошеїн Ю.С. Мікробіологія з вірусологією та імунологією: Підручник / Пер. з рос. В.В.Клінченка. – К.: Вища шк., 1992.(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=87080)
 4. Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби. Словник/ За ред.. Г.К.Палія, В.Г.Палія.- Київ: Здоров’я, 2004.
 5. Балаклієць Н. І., Циганенко А. Я., Мінухін В. В. Загальна мікробіологія. — Харків, 2002.
 6. Гайдаш І. С., Флегонтова В. В. Медична вірологія.— Луганськ, 2002.
 7. Борисов Л. Б. (ред.) – Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.— М., МИА, 2005. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=284922)
 8. Коротяев А. И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. — 3-е изд., испр., доп. — СПб. : СпецЛит, 2002. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=145362)
 9. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / Под ред. акад. РАМН В.И.Покровского. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=87101)
 10. Імунологія: підручник / Л.В. Кузнецова, В.Д. Бабаджан, Н.В. Харченко та ін.; за ред. Л.В.Кузнецова, В.Д.Бабаджан, Н.В.Харченко. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013.
 11. Якобисяк М. Імунологія /Переклад з польської за ред. проф. В.В. Чоп‘як. – Вінниця:Нова книга, 2004. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult).
 12. Ярилин А.А. Иммунология.: Учебник. – М., Медицина, 2010.
 13. Хаитов Р. М., Игнатьева Г. А., Сидорович Н. Г. Иммунология: Учебник.—М., Медицина, 2006. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=141609)

Основна практична

 1. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. – Практична мікробіологія.-Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2004.(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=73307)
 2. Практикум до практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 1. Загальна бактеріологія та імунологія / укладачі: М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 157 с. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=374210)
 3. Практикум із мікробіології, вірусології та імунології. Частина 2. Спеціальна бактеріологія / укладачі : М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк, Ю. П. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=453763)
 4. Борисов Л. Б. и др. Руководство к практическим занятиям по микробиологии.— М., 1984. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=87065)
 5. Определитель бактерий Берджи. Т. 1, 2.— М., Мир, 1997.
 6. Medical Microbiology [Текст]. — twenty-third edition. — Boston : McGraw-Hill. — 145 p. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=191846)
 7. Medical Microbiology [Текст] / Prescott L.M. — 5th edition. — 2002. — 500 p. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=278000)
 8. Textbook of microbiology [Текст] / J.Paniker. — Sixth edition. — Hyderabad : Orient Longman, 2002. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=226696)
 9. Textbook of microbiology [Текст] / J.Paniker. — Seventh edition. — Hyderabad : Orient Longman, 2006. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=226699)
 10. Ananthanarayan R. Textbook of microbiology [Текст] / R. Ananthanarayan, J. Paniker. — seventh edition. — Hyderabad : Universities Press, 2008. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=348428)
 11. Brooks G. F. Medical Microbiology [Текст]. Section I / G. F. Brooks, J. S. Butel, S. A. Morse. — Tventy-third edition. — Boston : McGraw-Hill. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=144527)
 12. Medical Microbiology [Текст] / G. F. Brooks, K. C. Carroll, J. S. Butel, S. A. Morse. — twenty-fourth edition. — McGraw-Hill, 2007. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=396617)
 13. Gaidash I. Microbiology, virology and immunology [Текст] / I. Gaidash, V. Flegontova. — Луганск : ЧПГайдашИ.С., 2004. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=309883)
 14. Geo F. Brooks Medical Microbiology [Текст] / F. B. Geo, S. B. Janet, A. M. Stephen. — twenty-third edition. — Boston : McGraw-Hill, 2004. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=108124)
 15. Geo F. Brooks Medical Microbiology [Текст] / F. B. Geo, S. B. Janet, A. M. Stephen. — twenty-fourth edition. — 2007. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=240169)
 16. Medical Microbiology [Текст] / F. B. Geo, C. C. Karen, S. B. Janet et al. — twenty-fifth edition. — McGraw-Hill, 2010.  (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=348424)
 17. Gladwin M. Clinical microbiology [Текст] : Made ridiculously simple. Edition 4 / M. Gladwin, B. Trattler. — Miami : Med master, 2007. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=309874)
 18. Medical Microbiology [Текст] / F. H. Kayse, K. A. Bienz, J. Eckert, R. M. Zinkernagel. — Stuttgart-New York : Thieme, 2005. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=275422)

Додаткова теоретична

 1. Lipovskaya V. V. Situation tasks in microbiology, immunology and virology (the part "Intestinal bacterial infections")[Текст] / V. V. Lipovskaya. — Sumy : Publishing House, 2(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=226882)
 2. Протченко П. З. Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія. Вибрані лекції: Навч. посібник.—Одеса: Одес. мед. ун-т, 2002.-300 с.
 3. Маянский Л.И. Лекции по иммунологии.-ИГМА, Н. Новгород, 2003.
 4. AtlasR. M. Principlesmicrobiology.-McGraw-Hill, Boston, Massachusetts, 2001.

Додаткова практична

 1. Kaplin M. M. Guide to the practical lessons in microbiology, virology and immunology [Текст] : study guide / M. M. Kaplin, V. M. Holubnycha, T. V. Ivakhnjuk. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 373 p. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=427813)

Більше статей...

 1. Навчальна інформація См