ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СТОМАТОЛОГІЯ" ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

Керівництво та контроль за самостійною роботою студентів здійснює викладач, що викладає дисципліну.

 
Робочий зошит № 1 для практичних занять з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" з розділу "Загальна мікробіологія. Інфекція. Нормальна мікрофлора. Імунітет" для студентів спеціальності 7.110106 "Стоматологія"  ← Завантажити за посиланням  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=479336

Робочий зошит № 2 для практичних занять з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" з розділу "Спеціальна бактеріологія та вірусологія" для студентів спеціальності 7.110106 "Стоматологія← Завантажити за посиланням  http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2016/m4048.pdf  

 

 

Графік відпрацювань та консультацій СМ

фвапі 

Шановні студенти!

До підсумкового екзамену з дисциліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" допускаються  студенти,  які  виконали всі види робіт передбачені навчальним планом з дисципліни та згідно положення про оцінювання навчальної діяльності студентів: були присутні на всіх аудиторних заняттях (лекції, практичні); своєчасно відпрацювали всі пропущені заняття; набрали мінімальну кількість балів за поточну успішність (не меншу 72, що відповідає за  національною  шкалою  «3»).

Структура іспиту з дисципліни

"Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

Іспит складається з двох етапів:

(І) складання тестів із питань бази «КРОК-І» (письмово чи комп'ютерне тестування), позитивний результат дорівнює 80% правильних відповідей на 20 тестових питань.

 База питань "КРОК-1" з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія":

Частина 1. Розділ "Загальна мікробіологія. Генетика бактерій"

Частина 2. Розділ "Інфекція. Імунітет"

Частина 3-1. Розділ "Спеціальна, клінічна та санітарна бактеріологія"

Частина 3-2. Розділ "Спеціальна, клінічна та санітарна бактеріологія"

Частина 4. Розділ "Загальна та спеціальна вірусологія"

 Частина 5. Питання з дисципліни англійською мовою→ завантажити файл.


(ІІ) відповіді на 2 питання екзаменаційного білетуз тем які висвітлювались на лекціях, вивчалися на практичних заняттях, та які рекомендовані для самостійного засвоєння. Контроль знань з розділів «Спеціальна мікробіологія» і «Спеціальна вірусологія» проводиться шляхом комп’ютерного тестування (практично орієнтована задача) або заповнення карт контролю та письмової відповіді на запитання (з розділу «Загальна мікробіологія, фізіологія мікроорганізмів. Імунологія»).

 

  Перелік питань до іспиту з дисципліни "Мікроіологія, вірусологія та імунологія" для студентів спеціальності 7.110106 "Стоматологія"

◊Перелік практично-орієнтованих задач з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», для студентів спеціальності «Стоматологія»

Завантажити файл

 

◊Трафарет та приклад заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної бактеріології:

                     → завантажити трафарет карти

                        → завантажити зразок заповнення карти

 

◊Трафарет та приклад заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної вірусології:

                       → завантажити трафарет карти

                       → завантажити зразок заповнення карти


 

◊Приклад практично-орієнтовної задачі по розділу

"Спеціальна та клінічна бактеріологія"

Завантажити файл

 

◊Приклад практично-орієнтовної задачі по розділу

"Спеціальна та клінічна вірусологія"

Завантажити файл

Список рекоменедованої літератури СМ

Перелік навчально-методичної літератури
Перелік методичних розробок кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології" з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

1. Практикум до практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 1. Загальна бактеріологія та імунологія / укладачі: М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 157 с.

(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=374210)

2. Практикум із мікробіології, вірусології та імунології. Частина 2. Спеціальна бактеріологія / укладачі : М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк, Ю. П. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. 

(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=453763)

3. Kaplin M. M. Guide to the practical lessons in microbiology, virology and immunology [Текст] : study guide / M. M. Kaplin, V. M. Holubnycha, T. V. Ivakhnjuk. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 373 p.

(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=427813)

4. Дьяченко А. Г. 1620 Методические указания к разделу "Вирусология" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. мед. ф-та дневной формы обучения / А. Г. Дьяченко, Н. Н. Каплин. — Сумы : СумГУ, 1995. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=85068

5. Каплин Н. Н. Методические указания к теме "Нормальная микрофлора человека" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. мед. ф-та / Н. Н. Каплин. — Суми : СФТИ, 1993.
6.  Каплин Н. Н. Методические указания к разделу "Инфекция. Иммунитет" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. 2 курса спец. 04.01 дневной формы обучения / Н. Н. Каплин, А. Г. Дяченко, В. И. Федорченко. — Сумы : СумГУ, 1994. 
7. Каплин Н. Н. Методические указания к разделу "Патогенные кокки и анаэробы - возбудители гнойно-воспалительных и раневых инфекций" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. мед. ф-та дневной формы обучения / Н. Н. Каплин, В. И. Федорченко. — Сумы : СумГУ, 1997. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=850025
8. Каплин Н. Н. Методические указания к разделу "Кишечные инфекции" по курсу "Микробиология, вирусология, иммунология" [Текст] : для студ. мед. ф-та дневной формы обучения / Н. Н. Каплин, В. И. Федорченко. — Сумы : СумГУ, 1995. 
9. Каплин Н. Н. Методические указания к разделу "Возбудители дифтерии, туберкулеза, зоонозов, спирохетозов, риккетсиозов, микоплазмозов, микозов. Санитарная микробиология воды, воздуха, почвы, пищевых продуктов" по курсу "Микробиология, вирусология" [Текст] : для студ. мед. ф-та дневной формы обучения / Н. Н. Каплин, В. И. Федорченко, С. Н. Сердюк. — Сумы : СумГУ, 1998. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=85000

10. Ситуационные задачи к разделу "Кишечные инфекции" по курсу "Микробиология, иммунология и вирусология" для подготовки студентов с русским языком обучения к лицензионному экзамену "Крок-1" [Текст] : для студ. спец. "Лечебное дело" 7.110101 / Сост. В.В. Липовская. — Сумы : Сумская областная типография, Козацкий вал, 2006.  http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=164222

Основна теоретична

 1. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / За редакцією В.П. Широбокова / Видання 2-е. – Вінниця : Нова Книга, 2011.
 2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник / Под ред. А.А. Воробьева. – М. Медицинское информационное агентство, 2004. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=206202)
 3. Пяткін К.Д., Кривошеїн Ю.С. Мікробіологія з вірусологією та імунологією: Підручник / Пер. з рос. В.В.Клінченка. – К.: Вища шк., 1992.(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=87080)
 4. Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби. Словник/ За ред.. Г.К.Палія, В.Г.Палія.- Київ: Здоров’я, 2004.
 5. Балаклієць Н. І., Циганенко А. Я., Мінухін В. В. Загальна мікробіологія. — Харків, 2002.
 6. Гайдаш І. С., Флегонтова В. В. Медична вірологія.— Луганськ, 2002.
 7. Борисов Л. Б. (ред.) – Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.— М., МИА, 2005. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=284922)
 8. Коротяев А. И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учебник / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. — 3-е изд., испр., доп. — СПб. : СпецЛит, 2002. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=145362)
 9. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / Под ред. акад. РАМН В.И.Покровского. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=87101)
 10. Імунологія: підручник / Л.В. Кузнецова, В.Д. Бабаджан, Н.В. Харченко та ін.; за ред. Л.В.Кузнецова, В.Д.Бабаджан, Н.В.Харченко. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013.
 11. Якобисяк М. Імунологія /Переклад з польської за ред. проф. В.В. Чоп‘як. – Вінниця:Нова книга, 2004. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult).
 12. Ярилин А.А. Иммунология.: Учебник. – М., Медицина, 2010.
 13. Хаитов Р. М., Игнатьева Г. А., Сидорович Н. Г. Иммунология: Учебник.—М., Медицина, 2006. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=141609)

Основна практична

 1. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. – Практична мікробіологія.-Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2004.(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=73307)
 2. Практикум до практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 1. Загальна бактеріологія та імунологія / укладачі: М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 157 с. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=374210)
 3. Практикум із мікробіології, вірусології та імунології. Частина 2. Спеціальна бактеріологія / укладачі : М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк, Ю. П. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=453763)
 4. Борисов Л. Б. и др. Руководство к практическим занятиям по микробиологии.— М., 1984. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=87065)
 5. Определитель бактерий Берджи. Т. 1, 2.— М., Мир, 1997.
 6. Medical Microbiology [Текст]. — twenty-third edition. — Boston : McGraw-Hill. — 145 p. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=191846)
 7. Medical Microbiology [Текст] / Prescott L.M. — 5th edition. — 2002. — 500 p. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=278000)
 8. Textbook of microbiology [Текст] / J.Paniker. — Sixth edition. — Hyderabad : Orient Longman, 2002. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=226696)
 9. Textbook of microbiology [Текст] / J.Paniker. — Seventh edition. — Hyderabad : Orient Longman, 2006. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=226699)
 10. Ananthanarayan R. Textbook of microbiology [Текст] / R. Ananthanarayan, J. Paniker. — seventh edition. — Hyderabad : Universities Press, 2008. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=348428)
 11. Brooks G. F. Medical Microbiology [Текст]. Section I / G. F. Brooks, J. S. Butel, S. A. Morse. — Tventy-third edition. — Boston : McGraw-Hill. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=144527)
 12. Medical Microbiology [Текст] / G. F. Brooks, K. C. Carroll, J. S. Butel, S. A. Morse. — twenty-fourth edition. — McGraw-Hill, 2007. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=396617)
 13. Gaidash I. Microbiology, virology and immunology [Текст] / I. Gaidash, V. Flegontova. — Луганск : ЧПГайдашИ.С., 2004. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=309883)
 14. Geo F. Brooks Medical Microbiology [Текст] / F. B. Geo, S. B. Janet, A. M. Stephen. — twenty-third edition. — Boston : McGraw-Hill, 2004. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=108124)
 15. Geo F. Brooks Medical Microbiology [Текст] / F. B. Geo, S. B. Janet, A. M. Stephen. — twenty-fourth edition. — 2007. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=240169)
 16. Medical Microbiology [Текст] / F. B. Geo, C. C. Karen, S. B. Janet et al. — twenty-fifth edition. — McGraw-Hill, 2010.  (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=348424)
 17. Gladwin M. Clinical microbiology [Текст] : Made ridiculously simple. Edition 4 / M. Gladwin, B. Trattler. — Miami : Med master, 2007. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=309874)
 18. Medical Microbiology [Текст] / F. H. Kayse, K. A. Bienz, J. Eckert, R. M. Zinkernagel. — Stuttgart-New York : Thieme, 2005. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=275422)

Додаткова теоретична

 1. Lipovskaya V. V. Situation tasks in microbiology, immunology and virology (the part "Intestinal bacterial infections")[Текст] / V. V. Lipovskaya. — Sumy : Publishing House, 2(http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocRequestForm?doc_id=226882)
 2. Протченко П. З. Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія. Вибрані лекції: Навч. посібник.—Одеса: Одес. мед. ун-т, 2002.-300 с.
 3. Маянский Л.И. Лекции по иммунологии.-ИГМА, Н. Новгород, 2003.
 4. AtlasR. M. Principlesmicrobiology.-McGraw-Hill, Boston, Massachusetts, 2001.

Додаткова практична

 1. Kaplin M. M. Guide to the practical lessons in microbiology, virology and immunology [Текст] : study guide / M. M. Kaplin, V. M. Holubnycha, T. V. Ivakhnjuk. — Sumy : Sumy State University, 2014. — 373 p. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=427813)

Більше статей...

 1. Навчальна інформація См