Матеріали до іспиту СМ (мікро)

Шановні студенти!

До семестрового екзамену з дисциліни "Мшкробіологія, вірусологія та імунологія" допускаються  студенти,  які  виконали всі види робіт передбачені навчальним планом з дисципліни та згідно положення про рцінювання навчальної діяльності студентів: були присутні на всіх аудиторних заняттях (лекції, практичні); своєчасно відпрацювали всі пропущені заняття; набрали мінімальну кількість балів за поточну успішність (не меншу 72, що відповідає за  національною  шкалою  «3»).

У випадку, коли поточна успішність з дисципліни нижче ніж 72 бали, студент має можливість підвищити свій поточний бал до мінімального до початку екзаменаційної сесії шляхом складання тестів з дисципліни (не менше 80% правильних відповідей на 40 тестових питань). 

Перелік тестових питань для півищення поточних балів:

1) Перелік тестових питань для підвищення поточних балів за ІІІ семестр - розділи "Загальна бактеріологія. Генетика бактерій" та "Нормальна мікрофлора. Інфекція. Імунітет" ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

2) Перелік тестових питань для підвищення поточних балів за ІV семестр - розділ "Спеціальна, санітарна та клінічна бактеріологія. Мікози" → ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ; розділ "Загальна та спеціальна вірусологія" → ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ

 

человечик 2

Структура іспиту з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

Іспит складається з двох етапів:

          1) комп'ютерне тестування за базою питань КРОК-1. Готуючись до комп‘ютерного тестування, студент має повторити питання бази КРОК-1 всіх розділів дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія».
База питань "КРОК-1" з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія":
Частина 2. Розділ "Інфекція. Імунітет"

            2) перевірка знань теоретичного матеріалу та практичних навичок.   Для перевірки знань теоретичного та практичного матеріалу студент надає письмову відповідь на питання із основних розділів дисципліни, письмові відповіді з розділу «Спеціальна бактеріологія» шляхом заповнення карти програмованого контролю з спеціальної бактеріології (трафарет картитазразок заповнення карти),письмові відповіді з розділу «Спеціальна вірусологія» шляхом заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної вірусології (трафарет карти тазразок заповнення карти).

 

Завантажити перелік питань до іспиту з дисципліни "Мікроіологія, вірусологія та імунологія" для студентів спеціальності 7.110106 "Стоматологія"

Максимальна кількість балів підсумкового контролю (іспиту) дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль (іспит) вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.