2 кусрн 3 сем анг

THEMATICAL PLAN OF THE PRACTICAL LESSONS

for 2th year medical institute students

autumn term

Topic
1 The rules of practice in bacteriological laboratory. Morphology of bacteria Morphology Structure. The Oil Immersion Microscope. Simple Staining.
2 Fine Structures of Bacteria: envelope, the cytoplasmic membrane, cytoplasm, nucleoid, ribosome’s, mesosome, inclusion. Complex methods of staining (Gram Stain).
3 Fine Structures of Bacteria: capsule and spore. Flagella. Features of Fine Structures of Spirochetes, Rickettsia, Chlamydias and Mycoplasmas. Modern methods of microscopic research. Microscopic methods of diagnostics of causative agents of infectious diseases.
4 Bases аseptic and antiseptic. Sterilization and Disinfection.
5 Physiology of bacteria. Feeding and breathing of bacteria. Cultural media, Isolation of Pure Culture of aerobic bacteria (I stage). Biological method of research.
6 Growth and reproduction of bacteria. Cultural properties of bacteria. Isolation of pure cultures of aerobic bacteria (II stages). Isolation of pure cultures of aerobic bacteria (III stages). Identification of bacteria. Enzymes of bacteria. Antibiotics.
7 Obligate anaerobes bacteria. Isolation of pure cultures of anaerobic bacteria.
8 Bacteriophages, their biological value. Use of the bacteriophages in microbiology and medicine.
9 MicrobialGenetics. Plasmids. PCR.
10 Final module control “General bacteriology” 
11 Normal microflora of an organism of the person. A dysbacteriosis.
12 The doctrine about an infection.
13 Antigens. A role of antigens in infectious process and development of the immunity. Practical use of antigens.
14 Structure of the immune system. Immunity. Mechanisms and factors of nonspecific résistance of an organism.
15 Humoral immunity. Immunoglobulin’s (antibodies): definition, classes, properties, structure, practical use.
16 Serologicalreactions: the purpose and a principle of reactions. Agglutination test. Precipitation test. CFT, IFT, ELISA,RIA.
17 The cellular immunity. Types of the cellular immunity. Immunologicaltolerance. Regulation of the immunity. MHC (Major histocompatability complex).
18 Infection immunity. Immunopatology.

CALENDAR PLAN

of Microbiology, Virology and Immunology

lecture for 2th year medical institute students

autumn term

N lecture Theme of lecture
1 Introduction in medical microbiology. Taxonomy and systematic of microorganisms. Morphology of bacteria, structure of a bacterial cell. Physiology of bacteria.
2 Microbiological base of asepsis, antisepsis, sterilization and disinfection. Anticeptics and antimicrobial preparations. Microbiological base of antimicrobial therapy. Antibiotics. Aseptic and anticeptic.
3 Ecology of microorganism. Normal microflora of an organism of the person. A dysbacteriosis. Infection.
4 Immunity. Types of immunity. Cellular and humoral factors of the innate resistance. Cytokines. Adaptive immunity.
5 Specific immunoprophylactic, -therapy and -diagnosis of infectious diseases. Serological tests and their significance in the laboratory diagnostics. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЛЕКЦІЙ З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ, ІМУНОЛОГІЇ для студентів ІІ курсу (ІІІ семестр), які навчаються за навчальною програмою «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ, ІМУНОЛОГІЇ

для студентів ІІ курсу (ІІІ семестр)які навчаються за навчальною програмою «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа»

№ з/п ТЕМА Кількість годин
Модуль І ”Морфологія та фізіологія мікроорганізмів. Вчення про інфекцію. Імунітет”
1 Правила роботи у бактеріологічній лабораторії. Морфологія бактерій. Світлова мікроскопія з використанням імерсійного об‘єктиву. Прості методи фарбування. 2
2 Будова бактеріальної клітини (клітинна стінка, плазматична мембрана, цитоплазма, нуклеоїд, рибосоми, мезосоми, включення). Складні методи фарбування (фарбування за методом Грама). Мікроскопічний метод діагностики збудників інфекційних захворювань. 2
3 Будова бактеріальної клітини: капсули та спори. Спороутворення. Методи виявлення капсул та спор. Джгутики бактерій. Особливості ультраструктури спірохет, рикетсій, хламідій, мікоплазм. Сучасні методи мікроскопічного дослідження. 2
4 Основи асептики та антисептики. Стерилізація. Дезінфекція. 2
5 Фізіологія мікроорганізмів. Живлення та дихання мікроорганізмів. Поживні середовища. Виділення чистої культури аеробних бактерій (І етап). Біологічний метод дослідження. 2
6 Ріст та розмноження мікроорганізмів. Виділення чистої культури аеробних бактерій (ІІ етап). Виділення чистої культури аеробних бактерій (ІІІ етап). Ферменти бактерій. Антибіотики. 2
7 Анаероби. Виділення чистої культури анаеробних бактерій. 2
8 Бактеріофаги, їх біологічне значення. Використання бактеріофагів у мікробіології та медицині. 2
9 Генетика мікроорганізмів. Плазміди, транспозони, ІS-послідовності. Полімеразно-ланцюгова реакція. 2
10 Підсумковий контроль засвоєння матеріалу змістового модулю «Морфологія та фізіологія мікроорганізмі» 2
11 Нормальна мікрофлора організму людини. Дисбактеріоз. 2
12 Вчення про інфекцію. 2
13 Антигени. Роль антигенів у інфекційному процесі та розвитку імунної відповіді. Практичне використання антигенів. 2
14 Імунітет. Механізми та фактори вродженого імунітету людини. 2
15 Адаптивна гуморальна імунна відповідь. Імуноглобуліни (антитіла): визначення, класи, структура, функції, властивості, практичне використання. Серологічні реакції: мета та принцип постановки. Реакція аглютинації та преципітації, (різновиди, мета постановки). 2
16 Серологічні реакції: реакція зв‘язування комплементу (РЗК), реакції з використанням мічених антитіл та антигенів – ІФА, РІФ, РІА. 2
17 Адаптивна клітинна імунна відповідь. Типи клітинної імунної відповіді. Імунологічна толерантність. Регуляція імунної відповіді. Головний комплекс гістосумісності. 2
18 Протиінфекційний імунітет. Імунопатологія. 2

Всього – 36

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ, ІМУНОЛОГІЇ

для студентів ІІ курсу (ІІІ семестр)які навчаються за навчальною програмою «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа»

№ з/п Тема

Кількість годин

 
1 Медична мікробіологія: предмет, задачі, історія розвитку. Морфологія та структура бактерій. Фізіологія бактерій.
2
2 Мікробіологічні основи антимікробної терапії. Антисептика та асептика. 2
3 Екологія мікроорганізмів. Мікрофлора тіла людини. Дисбактеріоз. Вчення про інфекцію. 2
4. Вчення про імунітет. Клітинні та гуморальні фактори вродженого імунітету. Адаптивний імунітет (Лекційна презентація частина 1, частина 2). Антитіла. 2
5 Основи імунодіагностики, імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб. Реакції імунітету. 2
Всього - 10

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЛЕКЦІЙ З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ, ІМУНОЛОГІЇ для студентів ІIІ курсу спеціальність «Лікарська справа» на V семестр

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ (Vсеместр), ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА», «МЕДИКО-ПРОФІЛАТИЧНА СПРАВА»

№ з/ ТЕМА Кількість годин
 
1 Структура, класифікація та особливості життєдіяльності вірусів. Методи лабораторної діагностики вірусних інфекцій та їх особливості. Особливості противірусного імунітету 2
2 Ортоміксовіруси. Біологічні особливості збудників та лабораторна діагностика грипу. 2
3 Параміксовіруси. Збудники кору, паротитної інфекції. парагрипу, РС-інфекції Методи лабораторної діагностики захворювань. 2
4 Тогавіруси, збудник краснухи. Респіраторні аденовіруси. Коронавіруси.  
5 Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій:поліомієліту, Коксакі, ЕСНО. Ротавіруси 2
6 Збудники гепатитів А, Е, F. Лабораторна діагностика гепатитів. 2
7 Збудники парентеральних вірусних гепатитів В, D, С,G. Лабораторна діагностика гепатитів. 2
8 Ретровіруси. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та Т-клітинного лейкозу. 2
9 Підсумкове заняття по змістовому модулю «РНК-вмісні віруси». До бази питань тестування додатково входять питання з розділів "Загальна бактеріологія", "Інфекція, імунітет", "Спеціальна бактеріологія" 2
10 Збудники природньо-вогнищевих інфекцій. Флавівіруси. Лабораторна діагностика європейського кліщового енцефаліту, жовтої гарячки, гарячки денге, омської геморагічної гарячки. 2
11 Збудники природньо-вогнищевих інфекцій. Буньявіруси. Лабораторна діагностика кримської геморагічної гарячки та гарячки з нирковим синдромом. 2
12 Поксвіруси. Лабораторна діагностика натуральної віспи. вірус вісповакцини: походження, антигени, використання у генній інженерії. Рабдовіруси. Лабораторна діагностика сказу. 2
13 Герпесвіруси. лабораторна діагностика: α-герпесвірусних інфекцій (ВПГ-1, ВПГ-2), вітряної віспи та оперізуючого лишаю (герпес-зостер). 2
14 Герпесвіруси. лабораторна діагностика: β-герпесвірусної інфекції – цитомегалії, γ-герпесвірусної інфекції – інфекційного мононуклеозу (вірус Епштейна-Барр).  
15 Онкогенні віруси. Поліомавіруси. Папілома віруси. Збудники повільних інфекцій. Пріонні хвороби. 2
16 Загальна характеристика клінічної мікробіології. 2
17 Збудники госпітальних бактеріальних та вірусних інфекцій. 2
18 Підсумкове заняття по змістовому модулю «ДНК-вмісні віруси». Увага! До бази питань тестування додатково входять питання з розділів "Загальна бактеріологія", "Інфекція, імунітет", "Спеціальна бактеріологія", "РНК-вмісні віруси" 2
Всього – 36

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ (Vсеместр), ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА», «МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА»

№ з/п Тема Кількість годин
 
1 Збудник респіраторних вірусних інфекцій. Орто- та параміксовіруси. Аденовіруси. 2
2 Збудник кишкових вірусних інфекцій. Пікорнавіруси. Ротавіруси. 2
3 Віруси гепатитів. Біологічні властивості. Методи лабораторної діагностики. Ретровіруси. ВІЛ-інфекція 2
Всього – 6

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ТА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ (ІІІ СЕМЕТР), ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «СТОМАТОЛОГІЯ»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ (ІІІ СЕМЕТР), ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ «СТОМАТОЛОГІЯ»

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1 Правила роботи у бактеріологічній лабораторії. Морфологія бактерій. Світлова мікроскопія з використанням імерсійного об‘єктиву. Прості методи фарбування. 2
2 Будова бактеріальної клітини: клітинна стінка, цитоплазматична мембрана, цитоплазма, нуклеоїд, рибосоми, мезосоми, включення. Складні методи фарбування: фарбування за методом Грама. Морфологія та структура спірохет, рикетсій, хламідій, мікоплазм,актиноміцетів, грибів, найпростіших. 2
3 Дезінфекція та стерилізація. Антисептика і асептики. Методи і засоби. 2
4 Фізіологія мікроорганізмів. Живлення та дихання мікроорганізмів. Поживні середовища. Виділення чистої культури аеробних бактерій (І етап). Анаероби. Виділення чистої культури анаеробних бактерій. Біологічний метод дослідження. 2
5 Ріст та розмноження бактерій. Культуральні властивості бактерій. Виділення чистої культури аеробних бактерій (ІІ-ІІІ етап). Виділення чистої культури аеробних бактерій). Ферменти бактерій. Антибіотики. 2
6 Морфологія і ультраструктура вірусів. Культивування вірусів у курячомуембріоні та організмі лабораторних тварин.Бактеріофаги, практичне використання.Генетика мікроорганізмів. 2
7 Підсумкове занятя по змістовому модулю «Загальна бактеріологія». 2
8 Мікрофлора тіла людини. Дисбактеріоз. 2
9 Інфекційний процес, його види, умови виникнення та розвитку. 2
10 Антигени. 2
11 Органи імунної системи. Фактори неспецифічного захисту організму від мікроорганізмів. 2
12 Гуморальна імунна відповідь. Антитіла як продуктгуморальної імунної відповіді. 2
13 Клітинна імунна відповідь. 2
14 Принципи специфічної профілактики, терапії та діагностики інфекційних захворювань. Серологічні реакції. 2
15 Імунопатологія. Протиінфекційний імунітет. Оцінка імунного статусу 2
16 Підсумкове заняття по змістовому модулю «Інфекція. Імунітет» 2
17 Ентеробактерії (родина Enterobacteriaceae). Ешеріхії та шигели, сальмонели 2
18 Патогенні спірили. Вібріони (родина Vibrionaceae) 2

Тематичний план лекцій для студентів 2 курсу (ІІІ семестр), які навчаються за навчальною програмою «Стоматологія»

№ з/п Тема

Кількість годин

 
1 Медична мікробіологія: предмет, задачі, історія розвитку. Морфологія та структура бактерій. Фізіологія бактерій. 2
2 Мікробіологічні основи антимікробної терапії. Антисептика та асептика. 2
3 Екологія мікроорганізмів. Мікрофлора тіла людини. Дисбактеріоз. Вчення про інфекцію. 2
4. Вчення про імунітет. Клітинні та гуморальні фактори вродженого імунітету. Адаптивний імунітет (гуморальний імунітет та клітинний імунітет). Антитіла. 2
5 Основи імунодіагностики, імунопрофілактики та імунотерапії інфекційних хвороб. Серологічні реакції. 2
       

Дочірні категорії