Список рекомендованої літератури ЛС/ПС

Основна теоретична література

 • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / За редакцією В.П. Широбокова / Видання 2-е. – Вінниця : Нова Книга, 2011.
 • Медицинская микробиология, вирусология, иммунология / Под ред. В.П.Широбоков. Винниця, Нова книга, 2015.
 • Коротяев А. И. Медицинская микробиология. иммунология и вирусология : учебник / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. - 4-е изд., СПб. : СпецЛит, 2008.
 • Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник/ Под. ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд. - М. : МИА, 2006. 
 • Борисов Л. Б.       Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : учебник / Л. Б. Борисов. - 4-е изд., - М. : МИА, 2005.
 • Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник / Под ред. А.А. Воробьева. – М. Медицинское информационное агентство, 2004.
 • Поздеев О.К. Медицинская микробиология / Под ред. акад. РАМН В.И.Покровского. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.
 • Медицинская микробиология / Под ред.: В.И. Покровского, О.К. Поздеева. - М. : ГЕОТАР Медицина, 1999. 
 • Медицинская микробиология : Глав. ред.: Покровский В.И., Поздеев О.К. - М. : ГЭОТАР Медицина, 1998.  
 • Імунологія: підручник / Л.В. Кузнецова, В.Д. Бабаджан, Н.В. Харченко та ін.; за ред. Л.В.Кузнецова, В.Д.Бабаджан, Н.В.Харченко. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013.
 • Якобисяк М. Імунологія /Переклад з польської за ред. проф. В.В. Чоп‘як. – Вінниця:Нова книга, 2004.

Додаткова теоретична література

 • Ярилин А.А. Иммунология.: Учебник. – М., Медицина, 2010.
 • Хаитов Р. М., Игнатьева Г. А., Сидорович Н. Г. Иммунология: Учебник.—М., Медицина, 2006.      
 • Textbook of microbiology / J.Paniker. — Seventh edition. — Hyderabad : Orient Longman, 2006.
 • Ananthanarayan R. Textbook of microbiology / R. Ananthanarayan, J. Paniker. — seventh edition. — Hyderabad : Universities Press, 2008.
 • Маянский Л.И. Лекции по иммунологии.-ИГМА, Н. Новгород, 2003.

Основна практична література

 • Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. – Практична мікробіологія.-Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2004.
 • Борисов Л. Б. и др. Руководство к практическим занятиям по микробиологии.— М., 1984.
 •  Практикум до практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 1. Загальна бактеріологія та імунологія / укладачі: М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 157 с. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=374210)
 • Практикум із мікробіології, вірусології та імунології. Частина 2. Спеціальна бактеріологія / укладачі : М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк, Ю. П. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=453763)

Додаткова практична література

 

Список методичних розробок кафедри по дисципліні

"Мікробіологія, вірусологія та імунологія"  ←Завантажити