Матеріали до іспиту ЛС (мікро)

Шановні студенти!

Згідно положення про оцінювання навчальної діяльності студентів при вивченні дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та  імунологія" за модульно-рейтинговою системою до складання іспиту допускаються студенти, які мають середню поточну оцінку з дисципліни не нижче ніж «3,0». 

человечик

Структура іспиту з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

Іспит складається з двох етапів:

(І) складання тестів з питань бази «КРОК» (письмово чи комп’ютерне тестування), позитивний результат дорівнює 80% правильних відповідей на 20 тестових питань.

База питань "КРОК-1" для тестування:

Питання з розділу "Загальна мікробіологія"
Питанння з розділу "Інфекція, імунітет"
Питанння з розділу "Спеціальна бактеріологія":Частина 1 та Частина 2
Питання по дисципліні англійською мовоюзавантажити файл.

            (ІІ) відповіді на 2 питання екзаменаційного білету, з тем які висвітлювались на лекціях, вивчалися на практичних заняттях, та які рекомендовані для самостійного засвоєння. Контроль знань з розділів «Спеціальна мікробіологія» і «Спеціальна вірусологія» проводиться шляхом комп’ютерного тестування (практично орієнтована задача) або заповнення карт контролю та письмової відповіді на запитання (з розділу «Загальна мікробіологія, фізіологія мікроорганізмів. Імунологія»).

◊Перелік екзаменаційних питань з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», для студентів спеціальності «Лікувальна справа»:

Завантажити файл

 

◊Перелік практично-орієнтованих задач з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», для студентів спеціальності «Лікувальна справа»

Завантажити файл

 

◊Трафарет та приклад заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної бактеріології:

                     → завантажити трафарет карти

                        завантажити зразок заповнення карти 

 

◊Трафарет та приклад заповнення карти програмованого контролю зі спеціальної вірусології:

                       → завантажити трафарет карти

                       → завантажити зразок заповнення карти

 


◊Приклад практично-орієнтовної задачі по розділу

"Спеціальна та клінічна бактеріологія"

Завантажити файл

 

◊Приклад практично-орієнтовної задачі по розділу

"Спеціальна та клінічна вірусологія"

Завантажити файл

Індивідуальна робота студентів

Самостійна робота студентів є обов'язковим компонентом навчального процесу для кожного студента при вивченні дисципліни «Мікробіологія, вірусологія та імунологія».

 

Формою контролю виконання самостійної роботи є підготовка презентацій або заповнення карт програмного контролю з тем, які виносяться на самостійне вивчення. Усі студенти повинні здати самостійну роботу в кожному семестрі. У разі не виконання студентом самостійної роботи, він не отримує оцінку.

ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА" ТА "ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА" → ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ


Керівництво та контроль за самостійною роботою студентів здійснює викладач, що викладає дисципліну.


Список рекомендованої літератури ЛС/ПС

Основна теоретична література

 • Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / За редакцією В.П. Широбокова / Видання 2-е. – Вінниця : Нова Книга, 2011.
 • Медицинская микробиология, вирусология, иммунология / Под ред. В.П.Широбоков. Винниця, Нова книга, 2015.
 • Коротяев А. И. Медицинская микробиология. иммунология и вирусология : учебник / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. - 4-е изд., СПб. : СпецЛит, 2008.
 • Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник/ Под. ред. А.А. Воробьева. - 2-е изд. - М. : МИА, 2006. 
 • Борисов Л. Б.       Медицинская микробиология, вирусология, иммунология : учебник / Л. Б. Борисов. - 4-е изд., - М. : МИА, 2005.
 • Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник / Под ред. А.А. Воробьева. – М. Медицинское информационное агентство, 2004.
 • Поздеев О.К. Медицинская микробиология / Под ред. акад. РАМН В.И.Покровского. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.
 • Медицинская микробиология / Под ред.: В.И. Покровского, О.К. Поздеева. - М. : ГЕОТАР Медицина, 1999. 
 • Медицинская микробиология : Глав. ред.: Покровский В.И., Поздеев О.К. - М. : ГЭОТАР Медицина, 1998.  
 • Імунологія: підручник / Л.В. Кузнецова, В.Д. Бабаджан, Н.В. Харченко та ін.; за ред. Л.В.Кузнецова, В.Д.Бабаджан, Н.В.Харченко. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі Поділля», 2013.
 • Якобисяк М. Імунологія /Переклад з польської за ред. проф. В.В. Чоп‘як. – Вінниця:Нова книга, 2004.

Додаткова теоретична література

 • Ярилин А.А. Иммунология.: Учебник. – М., Медицина, 2010.
 • Хаитов Р. М., Игнатьева Г. А., Сидорович Н. Г. Иммунология: Учебник.—М., Медицина, 2006.      
 • Textbook of microbiology / J.Paniker. — Seventh edition. — Hyderabad : Orient Longman, 2006.
 • Ananthanarayan R. Textbook of microbiology / R. Ananthanarayan, J. Paniker. — seventh edition. — Hyderabad : Universities Press, 2008.
 • Маянский Л.И. Лекции по иммунологии.-ИГМА, Н. Новгород, 2003.

Основна практична література

 • Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. – Практична мікробіологія.-Тернопіль, „Укрмедкнига”, 2004.
 • Борисов Л. Б. и др. Руководство к практическим занятиям по микробиологии.— М., 1984.
 •  Практикум до практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 1. Загальна бактеріологія та імунологія / укладачі: М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 157 с. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=374210)
 • Практикум із мікробіології, вірусології та імунології. Частина 2. Спеціальна бактеріологія / укладачі : М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк, Ю. П. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. (http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=453763)

Додаткова практична література

 

Список методичних розробок кафедри по дисципліні

"Мікробіологія, вірусологія та імунологія"  ←Завантажити

Робочий зошит

Завантажити робочий зошит № 1 для студентів ІІ курсу ІІІ семестр з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія". Розділ "Загальна мікробіологія. Нормальна мікрофлора. Інфекція. Імунітет"

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=346277

 

Завантажити робочий зошит № 2 для студентів ІІ курсу ІV семестр з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія". Розділ "Спеціальна бактеріологія"

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=346279

Завантажити робочий зошит № 3 для студентів ІІІ курсу V семестр з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія". Розділ "Загальна та спеціальна вірусологія"

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=412293

 

 

Навчальна інформація ЛС

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЛЕКЦІЙ

з дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"

для студентів, які навчаються за програмою

"Лікувальна справа"

 

IV семестр 2018 - 2019 н.р.

 

До уваги студентів спеціальності "Лікувальна справа"!

Відкривши документ у вкладці, Ви може ознайомится з переліком практичних навичок із дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія"   →Завантажити документ 

Дочірні категорії

 • Регламент Модульно-рейтингової системи

  З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального матеріалу, встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корегування навчально-виховного процесу, підвищення мотивації навчання, зменшення кількості пропусків студентами аудиторних занять, відповідальності студентів за результати навчальної діяльності, успішність кожного студента з мікробіології, вірусології та імунології оцінюється за кредитно-модульно-рейтинговою шкалою.

  Максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні дисципліни 200 балів.

  Програма дисципліни ”Мікробіологія, вірусологія та імунологія” структурована на три недиференційовані модулі, максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час вивчення кожного модуля становить 40 балів, а загалом 120 балів. Кожен модуль структурований на субмодулі. Залік виставляється студентам, які набрали не менше 24 балів, не мають пропущених практичних  занять та склали субмодулі на позитивну оцінку. Студенти, які не набрали мінімальну кількість балів та не мають пропущених практичних занять проходять співбесіду з викладачем за переліком базових питань, розміщених на офіційному сайті кафедри. 

  На кожному практичному занятті за поточну навчальну діяльність студент може отримати оцінку за теоретичну підготовку та практичну роботу в аудиторії. Теоретична підготовка перевіряється шляхом усної співбесіди з викладачем, практична – шляхом вирішення практично-орієнтованих завдань. Оцінки виставляються за традиційною 4-бальною шкалою, а потім конвертуються у рейтингові бали (система переводу оцінок у бали наведена у таблиці), у випадку відсутності засвоєння матеріалу ставиться "0" балів.

  Кожен субмодуль містить питання з бази ліцензійного іспиту «КРОК-1» за темами, які студенти вивчили упродовж семестру. Субмодуль не оцінюється за традиційною шкалою, а виставляється відмітка «склав/не склав». Відмітка «склав» ставиться студентам, які відповіли більш ніж на 90% тестових питань. Перескладання субмодуля здійснюється упродовж семестру. 

  Оцінювання індивідуальної самостійної роботи:

  Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить від обсягу і значимості. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність:

  Вид роботи

  Кількість балів

  Виступ з науковою доповіддю на конференції, підготовка тез, статті чи презентації за результатами виконання наукової роботи

  4,0

  Участь у роботі наукового товариства кафедри та виконання наукових завдань в лабораторії кафедри

  3,0

  Виконання технічних завдань в лабораторії кафедри або підготовка реферату.

  2,0

  Вчасне та правильне ведення робочого зошиту по дисципліні

  1,0

  Підсумковий модульний контроль (іспит):

  Підсумковий модульний контроль (іспит) здійснюється по завершенню вивчення всіх тем дисципліни. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт передбаченні навчальною програмою та набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали). Максимальна кількість балів підсумкового контролю (іспиту) дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль (іспит) вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.

  Підсумковий модульний контроль (іспит) проводиться шляхом написання відповідей на питання, які охоплюють усі частини дисципліни (загальна бактеріологія, імунологія та імунітет, спеціальна бактеріологія та вірусологія) та одного практично орієнтованого завдання.

   Таблиця для переведення оцінок у бали:

  Середня оцінка на практичному занятті

  Кількість балів

  Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студента

  «5» - 5 балів

  «4» - 4 бали

  «3» - 3 бали

   

   

   

   

   

  ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (іспит)

  «5» - 68- 80 балів

  «4» - 56 – 67,9 бал

  «3» - 48 – 55,9 балів

   

   

   

  5,0

  35,0

  4,9

  34,3

  4,8

  33,6

  4,7

  32,9

  4,6

  32,2

  4,5

  31,5

  4,4

  30,8

  4,3

  30,1

  4,2

  29,4

  4,1

  28,7

  4,0

  28,0

  3,9

  27,3

  3,8

  26,6

  3,7

  25,9

  3,6

  25,2

  3,5

  24,5

  3,4

  23,8

  3,3

  23,1

  3,2

  22,4

  3,1

  21,7

  3,0

  21,0

  2,9

  20,3

  2,8

  19,6

  2,7

  18,9

  2,6

  18,2

  2,5

  17,5

  2,4

  16,8

  2,3

  16,1

  2,2

  15,4

  2,1

  14,7

  2,0

  14,0

  1,9

  13,3

  1,8

  12,6

  1,7

  11,9

  1,6

  11,2

  1,5

  10,5

  1,4

  9,8

  1,3

  9,1

  1,2

  8,4

  1,1

  7,7

  1,0

  7,0

  0,9

  6,3

  0,8

  5,6

  0,7

  4,9

  0,6

  4,2

  0,5

  3,5

  0,4

  2,8

  0,3

  2,1

  0,2

  1,4

  0,1

  0,7

   

  Примітка:  Практичні заняття, які студент пропустив з поважної причини, відпрацьовують із черговим викладачем за розкладом відпрацювань.

   

  Оцінка за модуль виставляється студенту лише при виконанні ним навчального плану і визначається за такою шкалою:

  Рейтинг студента з модуль RD

  Чотирибальна національна шкала оцінювання

  У долях від RD

  Бали за дисципліну

  0,85R ≤ RD ≤ 1,00R

   

  від 170,0 до 200,0

  5 (відмінно)

  0,70R ≤ RD < 0,85R

   

  від 140,0 до 169,9

  4 (добре)

  0,60R ≤ RM < 0,70R

   

  від 120,0 до 139,9

  3 (задовільно)

  RD < 0,60R

   

  Нижче мінімальної кількості балів, які повинен набрати студент – 120,0

  2 (незадовільно)

  Кількість балів RD, яку студент набирає з дисципліни, визначається як сума балів за поточну успішність та балів за складання підсумкового модульного контролю.

  Ранжування студентів за шкалою ЕСTS

  Рейтингова оцінка з дисципліни виставляється студенту, якому зараховані модулі І, ІІ, ІІІ з дисципліни та студент отримав позитивний результат комп‘ютерного тестування за питаннями ліцензійного інтегрованого іспиту ”Крок 1. Загальна лікарська підготовка”

  Шкала оцінювання ECTS

  Статистичний

  показник

   
   

  A

  Найкращі 10% студентів

   

  В

  Наступні 25% студентів

   

  C

  Наступні 30% студентів

   

  D

  Наступні 25% студентів

   

  E

  Останні 10% студентів

   

  Ранжування з присвоєнням оцінок “ А ”, “ В ”,“ С ”,“ D ”,“ Е ” проводиться тих студентів, які успішно закінчили вивчення дисципліни.

  Студенти, які отримали оцінки Fx та F (“2”) не ранжуються навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання модулю автоматично отримують бал Е.

  Оцінка FX виставляється студенту, який набрав мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склав підсумковий контроль.

  Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється студенту не більше двох разів.

  Оцінка F виставляється студенту, який не набрав мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущений до модульного підсумкового контролю.

  Оцінку ECTS з дисципліни одержують лише ті студенти, які успішно пройшли підсумковий тестовий контроль.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Навчальна інформація