ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ для студентів 6-го курсу спеціальності «Лікарська справа»

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ

для студентів 6-го курсу спеціальності «Лікарська справа»

Тема заняття

Кількість годин

1.

Гігієна води та водопостачання населених пунктів. Санітарна охорона водних об`єктів.

4

2.

Санітарно-гігієнічна оцінка ґрунту та очищення населених місць. Гігієна планування населених місць. Гігієна житлових і громадських будівель та споруд. Гігієнічне значення фізичних чинників в умовах населених місць.

4

3.

Особливості гігієнічних вимог до планування та експлуатації лікувально-профілактичних закладів.

4

4.

Сучасні проблеми внутрішньо лікарняної інфекції та комплекс гігієнічних заходів по її профілактиці. Гігієнічна оцінка умов перебування хворих в лікувально-профілактичних закладах.

2

5.

Теоретичні аспекти профілактики аліментарних та аліментарно-зумовлених захворювань. Гігієнічні основи лікувально-дієтичного та лікувально-профілактичного харчування.

4

6.

Санітарно-гігієнічний контроль за громадським харчуванням. Харчові отруєння як гігієнічна проблема. Методика розслідування випадків харчових отруєнь.

2

7.

Законодавчі основи проведення санітарного нагляду в галузі гігієни праці. Гігієнічна оцінка факторів трудового процесу та виробничого середовища. Гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах.

2

8.

Методи дослідження та оцінка впливу факторів навколишнього середовища на здоров`я дітей та підлітків. Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров`я дітей та підлітків. Визначення групи здоров`я та фізичного виховання. Гігієнічні основи організації уроків фізвиховання та трудового навчання.

2

9.

Гігієнічна оцінка організації навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах і школах. Гігієнічні вимоги до планування, благоустрою та обладнання дитячих закладів.

2

10.

Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни, їх використання при проведенні загальної профілактик

2

11.

Закономірності формування променевого навантаження людини в місцях проживання та в умовах виробничої діяльності, його гігієнічна оцінка та шляхи зниження. Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

 

2

12.

Організація гігієнічного забезпечення при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Організація та проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій.

2

13.

Методологічні та методичні основи вивчення здоров'я у залежності від стану навколишнього середовища. Вибір зон спостереження. Комплексна оцінка стану навколишнього середовища.

4

14.

Гігієнічна оцінка ризику від впливу факторів навколишнього середовища на організм людини та здоров`я населення.

4

15.

Підсумковий модульний контроль.

2

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ" для студентів 6-го курсу спеціальності "Лікарська справа"

РЕГЛАМЕНТ

ВИКЛАДАННЯ дисципліни "ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ"

 для студентів 6-го курсу  спеціальності "Лікарська справа"

 

Вивчення дисципліни "Гігієна та екологія" організовано у відповідності до кредитно-модульної системи навчання, яка ґрунтується на принципах Європейської кредитно-трансферної системи ECTS. Використання цієї системи дозволяє:

·                    підвищити ефективність та глибину знань студентів, а також

·                    створити умови для визнання результатів навчання у СумДУ в  університетах інших країн (в рамках міжвузівських обмінів) і вирішення питань академічної мобільності студента.

1. Загальна структура дисципліни

 

Дисципліна "Гігієна та екологія" включає 1 модуль, в структуріякого14 навчальних тем та 1 підсумковий модульний контроль.

 

2. Оцінювання навчальної діяльності студента

 

Загальна оцінка навчальної діяльності студента (R, або рейтинг студента) складаєтьсяз

·                     оцінки за поточну навчальну діяльність студента (А) та

·                     оцінки за підсумковий модульний контроль (Б).  

 

RD=А+Б

 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля (RD) - 200, мінімальний позитивний рівень RD - 120 балів.

2.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності студента (отримання оцінки А)

Оцінювання теоретичних знань та навичок студента проводиться на кожному практичному занятті за традиційною 5-ти бальною шкалою.  Наприкінці вивчення тем модулю викладач обчислює середню оцінку, яка визначається як сума всіх зафіксованих оцінок поділених на їх кількість. Оцінку А отримають в результаті конвертування середньої оцінки у бали кредитно-модульної шкали  шляхом помноження її на коефіцієнт 24. У випадку недостатнього засвоєння матеріалу на занятті студент отримує національну оцінку "2" , яка відповідає оцінці "0" кредитно-модульної шкали. Оцінка "2" враховується при обчисленні середньої оцінки.  Максимальна оцінка за поточну навчальну діяльність (А) – 120 балів,  мінімальна - 72 бали.

2.2. Оцінювання знань на підсумковому модульному контролі  (отримання оцінки Б)

2.2.1. Умови допуску студента до підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні вивчення всіх тем модуля на останньому занятті. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які не мають пропущених занять та у ході поточної навчальної діяльності набрали не менш 72 балів.В разі нестачі балів за поточну успішність студент має можливість підвищити свою оцінку шляхом складання додаткового тестового контролю, який включає у себе питання з усіх тем модулю.

Відпрацювання занять, які пропущені з поважної причини, проводяться в межах терміну, дозволеного деканатом, згідно графіку відпрацювань на кафедрі. Відпрацювання занять, що пропущені з неповажної причини, проводяться на платній основі у повному обсязі у встановлені викладачем терміни.

2.2.2. Структура та оцінювання підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний контроль проводиться у вигляді усного (або письмового) контролю знань з використанням контрольного пакету практично орієнтованих питань (завдань), затвердженого на засіданні кафедри і включеного до навчально-методичного комплексу дисципліни. Кількість питань у білеті - 4. Кожне питання оцінюється окремо, спочатку по 5-ти бальній шкалі, а потім  оцінка конвертується у бали кредитно-модульно-рейтингової шкали наступним чином: "5" - 20 балів, "4" - 16 балів, "3" - 12 балів, "2" - 0 балів. Підсумковиймодульний контроль вважаєтьсязарахованим, якщо оцінка Б не  менша, ніж 48балів.Максимальне значення оцінки Б - 80 балів.

Оцінка з дисципліни виставляється студентам у відповідності до таблиці 2.

 

Таблиця 2

Рейтинг студента (сума отриманих балів за поточну діяльність та підсумковий модульний контроль) за модуль (RD)

Національна шкала оцінювання

У долях від RD

RD

0,85R ≤ RD ≤ 1,00R

від 170,0 до 200,0

5 (відмінно)

0,70R ≤ RD < 0,85R

від 140,0 до 169,9

4 (добре)

0,60R ≤ RD < 0,70R

від 120,0 до 139,9

3 (задовільно)

RD < 0,60R

<120,0

2 (незадовільно)

 

2.3. Ранжування студентів за рівнем досягнутих результатів

Система  викладання дисципліни дозволяє ранжувати студентів за рівнем досягнутих результатів та визначати їх успішність в освітній діяльності. Рейтинг (сума балів за вивчення дисципліни) впливає на призначення академічної стипендії та отримання різних форм заохочення:надання переважного права при вступі до магістратури та аспірантури, присудження грантів для навчання або стажування за кордоном, висунення на отримання іменної стипендії, рекомендації при влаштуванні на роботу.

Рейтингова оцінка з дисципліни виставляється студенту у відповідності до таблиці 3.

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання ECTS

Статистичний показник

 
 

A

Найкращі 10% студентів

 

В

Наступні 25% студентів

 

C

Наступні 30% студентів

 

D

Наступні 25% студентів

 

E

Останні 10% студентів

 

 

Оцінка Fх виставляється студенту, який набрав мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склав підсумковий контроль. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється студенту не більше двох разів. Оцінка F виставляється студенту, який не набрав мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не був допущений до підсумкового модульного контролю. Студенти, які отримали оцінки Fх та F ("2"), не підлягають ранжуванню навіть після перескладання модулю з позитивною оцінкою. Такі студенти в разі успішного перескладання модулю автоматично отримують оцінку Е.

 

Примітки:

 1. Практичні заняття, які пропущені з поважної причини, студент відпрацьовує черговому викладачу у відповідності до графіку відпрацювань на кафедрі.

 

 2. Під час модульного контролю забороняються нерегламентовані дії (розмови, використання мобільного зв'язку чи інтернету для пошуку відповідей на питання, списування та ін.). У випадку недотримання цих правил викладач має право  відсторонити студента від модульного контролю. 

6 course

Календарно-тематический план 2015-2016 н.р.

нпо