Educational information 3к 5с анг3

THE  THEMATIC PLAN  OF THE PRACTICAL LESSONS FOR III CORSE

for III year medical institute students

autumn (V) term

 

Topic
1 Morphology Structure and classification of viruses. Methods of laboratory diagnostics of virus infections and their features. Features of virus immunity.
2 Orthomyxoviruses. Laboratory diagnostics of influenza.
3 Paramyxoviruses. Measles and mumps, parainfluenza, respiratory syncytial virus infections (RSV)
4 Paramyxoviruses. Measles and mumps.
5 Togaviruses. Causative agent of rubella. Respiratory adenovirus.Coronaviruses.
6 Picornaviruses. Laboratory diagnostics of enteroviruses infection:poliomyelitis, cocksackieviruses and echoviruses infection. Rotaviruses.
7 Hepatitis agents: A, E, TTV. Laboratory diagnostics of hepatitis
8 Hepatitis agents: B, C, D. Laboratory diagnostics of hepatitis
9 Retroviruses. Human Immune Deficiency Virus (HIV) and human T-cell leukosis.
10 Final module control “RNA viruses”
11 Arboviral diseases, roboviral diseases. Laboratory diagnostics of yellow fever, dengue fever, Russian spring-summer encephalitis.
12 Arboviral diseases, roboviral diseases. Bunyaviruses. Crimean-Congo hemorrhagic fever, hemorrhagic fiver with renal syndrome.
13 Poxviruses. Laboratory diagnostics of Smallpox. Cowpox. Monkey pox. Rabies. Laboratory diagnosis of Rabies.
   
14

Herpesvirus infections in human. Laboratory diagnostics of β-Herpesvirus infections - Cytomegalic inclusion disease, γ-Herpesvirus infections - Infectious Mononucleosis (Epstein-Barr virus-EBV).

Herpesvirus infections in human. Laboratory diagnostics of ά-Herpesvirus infections (Herpes Simplex Viruses - HSV, Varicella-Zoster).

15 Human Cancer Viruses. Polyomaviruses, Papillomaviruses. Slow virus infection. Prion Disease.
16 Clinical microbiology.
17 Nosocomial infections.
18 The Final control –“ DNA viruses”.

CALENDAR PLAN

of Microbiology, Virology and Immunology

lecture for III year medical institute students

autumn (V) term

N lecture Theme of lecture
1 Virology. Morphology and structure of viruses. Classification of viruses. Laboratory diagnostics of the viral diseases. Antiviruses immunity. Orthomyxoviruses. Paramyxoviruses. Classification. Antigen structure of influenza virus and its variations. Immunity. Adenoviruses.
2 Agents of intestinal viruses infections. Picornaviruses. Rotaviruses. Laboratory diagnostics of diseases.
3  Hepatitis viruses. Features of structure and main biological properties. Pathogenesis, laboratory diagnostics and prophylaxis of viral hepatitis. Retroviruses. Human immunodeficiency virus.

Подкатегории

 • Лікувальна та медикопрофілактична справа
 • Стоматологічна справа

  МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

  ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

  ”МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ”

  ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ

  З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального матеріалу, встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корегування навчально-виховного процесу, підвищення мотивації навчання, зменшення кількості пропусків студентами аудиторних занять, відповідальності студентів за результати навчальної діяльності, успішність кожного студента з мікробіології, вірусології та імунології оцінюється за кредитно-модульно-рейтинговою шкалою.

  Максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні дисципліни 200 балів.

  Програма дисципліни ”Мікробіологія, вірусологія та імунологія” структурована на два недиференційовані модулі, максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час вивчення кожного модуля становить 60 балів, а загалом 120 балів. Кожен модуль структурований на змістові модулі. Залік виставляється студентам, які набрали не менше 36 білів, не мають пропущених практичних занять та склали підсумкові заняття по змістовим модулям на позитивну оцінку. Студенти, які не набрали мінімальну кількість балів та не мають пропущених практичних занять проходять співбесіду з викладачем за переліком базових питань, розміщених на офіційному сайті кафедри.

  На кожному практичному занятті за поточну навчальну діяльність студент може отримати оцінку за теоретичну підготовку та практичну роботу в аудиторії. Теоретична підготовка перевіряється шляхом усної співбесіди з викладачем, практична – шляхом вирішення практично-орієнтованих завдань. Оцінки виставляються за традиційною 4-бальною шкалою, а потім конвертуються у рейтингові бали (система переводу оцінок у бали наведена у таблиці), у випадку відсутності засвоєння матеріалу ставиться "0" балів.

  Кожне підсумкове заняття змістових модулів містять питання з бази ліцензійного іспиту «КРОК-1» за темами, які студенти вивчили упродовж попередніх тем. Підсумкове заняття по змістовим модулям не оцінюється за традиційною шкалою, а виставляється відмітка «склав/не склав». Відмітка «склав» ставиться студентам, які відповіли більш ніж на 90% тестових питань. Перескладання субмодуля здійснюється упродовж семестру.

  Оцінювання індивідуальної самостійної роботи:

  Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить від обсягу і значимості. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність:

  Вид роботи Кількість балів
  Виступ з науковою доповіддю на конференції, підготовка тез, статті чи презентації за результатами виконання наукової роботи 4,0
  Участь у роботі наукового товариства кафедри та виконання наукових завдань в лабораторії кафедри 3,0
  Виконання технічних завдань в лабораторії кафедри або підготовка реферату 2,0
  Вчасне та правильне ведення робочого зошита 1,0

  Підсумковий модульний контроль (іспит):

  Підсумковий модульний контроль (іспит) здійснюється по завершенню вивчення всіх тем дисципліни. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт передбаченні навчальною програмою та набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали). Максимальна кількість балів підсумкового контролю (іспиту) дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль (іспит) вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.

  Підсумковий модульний контроль (іспит) проводиться письмово та містить 5 питань, які охоплюють матеріал усіх змістових модулів (загальна бактеріологія, інфекція та імунітет, спеціальна бактеріологія та вірусологія) та практичні навички.

  КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ПРИ ВИВЧЕННІ МІКРОБІОЛОГІЇ

  “Відмінно” студент отримує якщо 1) дає вичерпну відповідь на всі питання; 2) вміє правильно застосовувати знання з мікробіології, імунології, вірусології для розкриття принципів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб; 3) знає вірну назву збудника захворювання, його основні видові ознаки, патогенез захворювання, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб.

  “Добре” студент отримує якщо 1) дає невичерпну відповідь на запитання; 2) вміє правильно застосовувати знання з мікробіології, імунології, вірусології для розкриття принципів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб; 3) знає вірну назву збудника, але дає не зовсім вичерпні відповіді про його основні видові ознаки, патогенез захворювання, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб.

  “Задовільно” студент отримує якщо 1) дає неповні відповіді на всі питання; 2) не вміє правильно застосувати знання для розкриття принципів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб; 3) назву збудника захворювання називає з помилками, дає неповні видові ознаки, загальні принципи діагностики та профілактики інфекційних хвороб.

  “Незадовільно” студент отримує в тих випадках, коли відповідь не відповідає критеріям оцінки “задовільно”.

  Завантажити таблицю для переведення оцінок у балию для переведення оцінок у бали