• Uncategorised
  Article Count:
  17
 • ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ
  Article Count:
  2
  • 3 курс
   Article Count:
   0
   • Регламент Модульно-рейтингової системи
    Article Count:
    1
   • Навчальна інформація

    тематичний планпрактичних занять

    з  ДИСЦИПЛІНИ «гІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ»

    для студентів 3-го курсу

    спеціальностей "Лікарська справа" та "Медико-профілактична справа"

    на V семестр 2015-16 навч. р.

    п/ч

    Теми практичних занять

    Кількість

    годин

    1 Вступне заняття. Методи гігієнічних досліджень. Організація навчально-дослідницької роботи студентів. Санітарне законодавство. 2
    2 Методи визначення інтенсивності  ультрафіолетового випромінювання. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою  профілактики захворювань і санації повітряного середовища. 2
    3 Методика визначення та гігієнічна оцінка  природного освітлення приміщень. Методика визначення та гігієнічна оцінка  штучного освітлення приміщень. 2
    4 Методика визначення та гігієнічна оцінка температурно-вологісного режиму приміщень,  напрямку та швидкості руху повітря. Методика гігієнічної оцінки комплексного впливу параметрів мікроклімату на теплообмін людини. 2
    5 Методика гігієнічної оцінки кліматопогодних умов та їх вплив на здоров’я людини. 2
    6 Методика визначення концентрації СО2 та окиснюваності повітря як показників антропогенного забруднення повітря та вентиляції приміщень. 2
    7 Методика санітарного обстеження джерел водопостачання та відбору проб води для бактеріологічного і санітарно-хімічного дослідження. Методика оцінки питної води за результатом лабораторного аналізу проб. 2
    8 Методи і засоби очистки,  знезараження води при централізованому і децентралізованому водопостачанні. 2
    9 Методика гігієнічної оцінки ґрунту за даними санітарного обстеження ділянки та результатами лабораторного аналізу проб. Гігієна населених місць. 2
    10 Методика вивчення та оцінка харчового статусу людини. Методика розрахунку енерговитрат людини та її потреб у харчових речовинах. 2
    11 Гігієнічна оцінка білків, жирів, вуглеводів,  вітамінів, мікро- та макроелементів. Гігієнічні основи раціонального харчування. Профілактика хвороб аліментарного походження. 2
    12 Основи  раціонального харчування окремих груп населення (дітей, вагітних, спортсменів, осіб інтелектуальної праці  та ін.) 2
    12 Лікувальні та дієтичні  властивості продуктів харчування.  Лікувальне (дієтичне) та лікувально-профілактичне харчування. Аналіз основних дієт. 2
    13 Методика санітарно-гігієнічної експертизи зерна та зернопродуктів  2
    14 Методика санітарно-гігієнічної експертизи молока та молокопродуктів 2
    15 Методика санітарно-гігієнічної експертизи  м'яса та м'ясопродуктів. 2
    16 Методика розслідування випадків харчових отруєнь. 2
    17-18 Підсумковий модульний контроль 4

     

     

     

    тематичний план ЛЕКЦІЙ

    з  ДИСЦИПЛІНИ «гІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ»

    для студентів 3-го курсу

    спеціальностей «Лікарська справа» і «Медико-профілактична справа»

    на V семестр 2015-16 навчального року

    № з/ч Тема Дата
    1.

    Гігієна як наука, її мета, завдання, зміст, методи гігієнічних досліджень. Принципи гігієнічного нормування. Гігієнічне значення сонячної радіації та  складових біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери).

    2.09, 4.09,

    7.09

    2.

    Гігієнічне значення клімату і погоди, їх вплив на здоров’я населення. Акліматизація. Профілактика метеопатологічних реакцій людини.

    16.09, 18.09, 21.09
    3. Гігієна населених місць. Проблеми урбанізації. Гігієнічні аспекти санітарної очистки населених місць. Гігієна житлових і громадських споруд. Мікроклімат, опалення, вентиляція. Гігієна природного та штучного освітлення приміщень.

    30.09, 02.10,

    5.10

    4.

    Вода як фактор здоров’я, її гігієнічне та епідеміологічне значення. Гігієна водопостачання населених пунктів. Гігієнічні проблеми якості питної води та її покращання. Критерії ефективності очистки, знезараження, знешкодження та дезактивації питної води. Санітарна охорона водних об’єктів.

    14.10, 16.10,

    19.10

    5 Науково-гігієнічні основи харчування, його екологічні та соціальні проблеми. Стан фактичного харчування населення України. Нутриціологічні основи раціонального харчування.

    28.10, 30.10, 02.11

    6.

    Гігієнічні принципи харчування окремих груп населення: осіб розумової праці, працівників промислових підприємств та сільського господарства, спортсменів, вагітних, людей літнього та старечого віку). Нетрадиційні види харчування

    11.11, 13.11,

    16.11

    7. Основи профілактики аліментарних та аліментарно зумовлених захворювань. Лікувальне, лікувально-профілактичне та еколого-захисне харчування.

    25.11, 27.11,

    30.11

    8. Гігієнічна та нутриціологічна характеристика харчових продуктів. Організаційно-правові основи державної санітарно-епідеміологічної експертизи харчових  продуктів. Теорія і методологія нормування контамінантів у харчових продуктах. Гігієнічне оцінювання та регламентація трансгенної їжі.

    09.12,

    11.12, 14.12

    9. Харчові отруєння та їх профілактика.

    23.12,25.12, 28.12

    Article Count:
    1
   • Список рекоменедованої літератури
    Article Count:
    1
  • 6 курс

   Білети для державного іспиту

   Українською

   На русском

   Еnglish

    

    

    

   Article Count:
   4
  • Стоматологія
   Article Count:
   3
 • МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ
  Article Count:
  2
  • Лікувальна та медикопрофілактична справа
   Article Count:
   5
  • Стоматологічна справа

   МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

   ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

   ”МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ”

   ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ

   З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального матеріалу, встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корегування навчально-виховного процесу, підвищення мотивації навчання, зменшення кількості пропусків студентами аудиторних занять, відповідальності студентів за результати навчальної діяльності, успішність кожного студента з мікробіології, вірусології та імунології оцінюється за кредитно-модульно-рейтинговою шкалою.

   Максимальна кількість балів, яку може отримати студент при вивченні дисципліни 200 балів.

   Програма дисципліни ”Мікробіологія, вірусологія та імунологія” структурована на два недиференційовані модулі, максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час вивчення кожного модуля становить 60 балів, а загалом 120 балів. Кожен модуль структурований на змістові модулі. Залік виставляється студентам, які набрали не менше 36 білів, не мають пропущених практичних занять та склали підсумкові заняття по змістовим модулям на позитивну оцінку. Студенти, які не набрали мінімальну кількість балів та не мають пропущених практичних занять проходять співбесіду з викладачем за переліком базових питань, розміщених на офіційному сайті кафедри.

   На кожному практичному занятті за поточну навчальну діяльність студент може отримати оцінку за теоретичну підготовку та практичну роботу в аудиторії. Теоретична підготовка перевіряється шляхом усної співбесіди з викладачем, практична – шляхом вирішення практично-орієнтованих завдань. Оцінки виставляються за традиційною 4-бальною шкалою, а потім конвертуються у рейтингові бали (система переводу оцінок у бали наведена у таблиці), у випадку відсутності засвоєння матеріалу ставиться "0" балів.

   Кожне підсумкове заняття змістових модулів містять питання з бази ліцензійного іспиту «КРОК-1» за темами, які студенти вивчили упродовж попередніх тем. Підсумкове заняття по змістовим модулям не оцінюється за традиційною шкалою, а виставляється відмітка «склав/не склав». Відмітка «склав» ставиться студентам, які відповіли більш ніж на 90% тестових питань. Перескладання субмодуля здійснюється упродовж семестру.

   Оцінювання індивідуальної самостійної роботи:

   Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить від обсягу і значимості. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність:

   Вид роботи Кількість балів
   Виступ з науковою доповіддю на конференції, підготовка тез, статті чи презентації за результатами виконання наукової роботи 4,0
   Участь у роботі наукового товариства кафедри та виконання наукових завдань в лабораторії кафедри 3,0
   Виконання технічних завдань в лабораторії кафедри або підготовка реферату 2,0
   Вчасне та правильне ведення робочого зошита 1,0

   Підсумковий модульний контроль (іспит):

   Підсумковий модульний контроль (іспит) здійснюється по завершенню вивчення всіх тем дисципліни. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт передбаченні навчальною програмою та набрали кількість балів, не меншу за мінімальну (72 бали). Максимальна кількість балів підсумкового контролю (іспиту) дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль (іспит) вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.

   Підсумковий модульний контроль (іспит) проводиться письмово та містить 5 питань, які охоплюють матеріал усіх змістових модулів (загальна бактеріологія, інфекція та імунітет, спеціальна бактеріологія та вірусологія) та практичні навички.

   КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ПРИ ВИВЧЕННІ МІКРОБІОЛОГІЇ

   “Відмінно” студент отримує якщо 1) дає вичерпну відповідь на всі питання; 2) вміє правильно застосовувати знання з мікробіології, імунології, вірусології для розкриття принципів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб; 3) знає вірну назву збудника захворювання, його основні видові ознаки, патогенез захворювання, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб.

   “Добре” студент отримує якщо 1) дає невичерпну відповідь на запитання; 2) вміє правильно застосовувати знання з мікробіології, імунології, вірусології для розкриття принципів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб; 3) знає вірну назву збудника, але дає не зовсім вичерпні відповіді про його основні видові ознаки, патогенез захворювання, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб.

   “Задовільно” студент отримує якщо 1) дає неповні відповіді на всі питання; 2) не вміє правильно застосувати знання для розкриття принципів діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб; 3) назву збудника захворювання називає з помилками, дає неповні видові ознаки, загальні принципи діагностики та профілактики інфекційних хвороб.

   “Незадовільно” студент отримує в тих випадках, коли відповідь не відповідає критеріям оцінки “задовільно”.

   Завантажити таблицю для переведення оцінок у балию для переведення оцінок у бали

   Article Count:
   6
 • РЦ "ЕКОМЕДХІМ"
  Article Count:
  2
 • НАУКОВИЙ СЕМІНАР

  Thematic plan of scientific seminars Department of Hygiene and Ecology with the course of Microbiology, Virology and Immunology     download

  Article Count:
  1