івлаопр івл рвларпш

 1. Вплив харчування на здоров'я людини [Текст] : підручник / Пішак В.П.,     Радько М.М., Бабюк А.В., та ін.; За ред. Радька М.М. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. — 500 с. — 40-00.

2. Гігієна та екологія [Текст] : підручник / А.Г. Дьяченко. За ред. В.Г. Бардова. — Вінниця : Нова Книга, 2006. — 720 с. + Гриф МОЗ. — Заміна. — 68-00.

3.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник. — К. : Здоров'я, 1999. — 569 с. + Гриф МОЗ. — 22-00.

4.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник у 2-х кн. Кн.1 / За ред. В.І. Ципріяна. — К. : Медицина, 2007. — 528 с. + Гриф МОЗ. — 87-50.

5.   Гігієна харчування з основами нутриціології [Текст] : підручник. У 2-х кн. Кн.2 / За ред. В.І. Ципріяна. — К. : Медицина, 2007. — 544 с. + Гриф МОЗ. — 90-00.

6.   Кормление и питание грудных детей и детей раннего возраста [Електронний ресурс] : Методические рекомендации для европейского региона ВОЗ с особым акцентом на республики бывшего СССР. — Всемирная организация здравоохранения, 2001. — 382 с. — (Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия).

7.   Учбовий посібник до практичних занять з загальної гігієни [Текст] : Для студентів загально-медичного факультету. У 2-х частинах. Ч. 2. — К. : Український державний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 1994. — 15000-00.

8.   Бебешко, П. С. 
Основи профілактичної медицини [Текст] : підручник / П. С. Бебешко, Ю. С. Скоробеха, О. П. Коріняк. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : ВСВ "Медицина", 2011. — 184 с. + Гриф МОЗ. — 40-00.

9.   Гончарук, Є. Г. 
Комунальна гігієна [Текст] : підручник / Є. Г. Гончарук. — К. : Здоров'я, 2003. — 725 с. + Гриф МОЗ. — 47-00.

10.   Даценко, І. І. 
Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології [Текст] : підручник / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. — 2-е вид., перероб. та доп. — К. : Здоров'я, 2004. — 792 с. + Гриф МОЗ. — 42-94.

11.   Даценко, І. І. 
Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології [Текст] : навч. посіб. / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. — К. : Здоров'я, 1999. — 694 с. + Гриф МОЗ. — Заміна. — 22-00.

12.   Даценко, І. І. 
Гігієна дітей і підлітків [Текст] : підручник / І. І. Даценко, М. Б. Шегедин, Ю. І. Шашков. — К. : Медицина, 2006. — 304 с. + Гриф МОЗ. — 28-00.

13.   Дьяченко, А. Г. 
1070 Методичні вказівки до практичних занять. Загальна гігієна [Текст] : для студ. 3-го курсу мед. ф-ту спец. 7.110101 денної форми навчання. Ч.3 / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2006. — 121 с. — 7-32.

14.   Дьяченко, А. Г. 
893 Методичні вказівки до індивідуальних домашніх завдань (ІДЗ). Гігієна харчування [Текст] : для студ. 3-го курсу мед. ф-ту спец. 7.110101 денної форми навчання / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2005. — 43 с. — 1-49.

15.   Дьяченко, А. Г. 
Гігієна та екологія [Текст] : лекції. Ч.1 / А. Г. Дьяченко. — Суми : СумДУ, 2006. — 147 с. — 9-87.

16.   Жуковський, С. С. 
Гігієна мікроклімату приміщень [Текст] : навч. посібник / С. С. Жуковський, О. Т. Возняк, О. В. Омельчук. — Львів : Львівська політехніка, 2005. — 88 с. + Гриф МОН. — 18-00.
17.   Коцур, Н. І. 
Психогігієна [Текст] : навч. посібник / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш. — 2-ге вид. — Чернівці-Переяслав-Хмельницький : Книги-ХХІ, 2006. — 380 с. + Гриф МОН. — 36-00.

18.   Гігієна праці [Текст] : підручник / Ю. І. Кундієв, О. П. Яворовський, А. М. Шевченко та ін. ; За ред.: Ю.І. Кундієва, О.П. Яворовського. — К. : ВСВ "Медицина", 2011. — 904 с. + Гриф МОН; Гриф МОЗ. — 240-00.

19.   Мізюк, М. І. 
Гігієна [Текст] / М. І. Мізюк. — Казань : Здоров'я, 2002. — 288 с. — 7-00.
Шифр: 613/314(075.8)    Авторський знак: М57

20.   Смоляр, В. І. 
Фізіологія та гігієна харчування [Текст] : підручник / В. І. Смоляр. — К. : Здоров'я, 2000. — 336 с. + Гриф МОН. — 6-00.

21.   Тимофієва, М. П. 
Психологія здоров'я [Текст] / М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. — 296 с. + Гриф МОЗ. — 81-00.

Тематичний план лекцій

з гігієни та екології для студентів 3-го курсу

6 семестр 2015-16 навч.р.

 

Тема Дата
1. Гігієна та фізіологія праці. Класифікація шкідливих факторів трудового процесу та виробничого середовища. Професійні захворювання і отруєння та їх профілактика. Санітарне законодавство в галузі охорони праці.

2.02,

3.02

2. Гігієна дітей та підлітків. Основні закономірності росту і розвитку дитячого організму. Гігієна трудового та фізичного виховання і навчання дітей та підлітків. Гігієнічні основи планування та устаткування дошкільних і шкільних закладів.

16.02,

17.02

3. Гігієна лікувально-профілактичних закладів,  їх планування та устаткування. Гігієнічні заходи оптимізації умов перебування хворих у лікувальних установах.

1.03,

2.03

4. Іонізуюче випромінювання як чинник навколишнього середовища  та виробнича шкідливість. Гігієнічне нормування іонізуючих випромінювань як основа протирадіаційного захисту. Променеві ураження організму та умови їх виникнення.

15.03,

16.03

5. Основи санітарно-гігієнічного забезпечення збройних сил України та санітарний нагляд. Сучасні проблеми військової праці. Питання професійного відбору та підготовки особистого складу військ. Профілактика професійної патології у військовослужбовців.

29.03,

30.03

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЯ № 2

“СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ”

для студентів ІІІ курсу медичного факультету

1. Гігієна праці

1. Охорона праці медичних працівників. Гігієнічна оцінка виробничого середовища та умов праці фахівців охорони здоров’я. Психофізіологічні та психогігієнічні проблеми безпеки та охорони праці представників основних медичних спеціальностей.

2. Класифікація виробничих шкідливостей. Система заходів з профілактики професійних захворювань та виробничого травматизму.

3. Медико–санітарне обслуговування працівників промисловості та сільського господарства. Основні напрямки діяльності цехового лікаря–ординатора по забезпеченню здорових умов праці. Гігієнічні основи профілактики та реабілітації професійно–зумовленої патології.

4. Класифікація основних видів і форм трудової діяльності. Гігієнічна оцінка ступеня важкості і напруженості праці та методи їх дослідження.

5. Гігієнічна оцінка ступеня важкості і напруженості праці. Наукова організація праці. Заходи боротьби зі втомою. Роль лікаря-психолога.

6. Гігієна розумової та операторської праці. Провідні принципи, методи та засоби наукової організації праці. Санітарно–просвітня робота.

7. Шум як виробнича та побутова шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика захворювань серед цивільного населення та військовослужбовців, робота яких пов’язана з впливом шуму.

8. Вібрація як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика захворювань населення та військовослужбовців при роботі, що пов’язана з впливом вібрації.

9. Електромагнітне випромінювання як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Організація заходів щодо профілактики шкідливого впливу НВЧ–поля.

10. Гігієнічна оцінка лазерного випромінювання (фізичні властивості і біологічний ефект, галузі застосування у медичній практиці, можливі зрушення у стані здоров’я та захворювання, заходи щодо профілактики).

11. Пил як виробнича шкідливість (фізико–хімічні властивості, біологічна дія, зрушення у стані здоров’я та захворювання). Профілактика пилової патології в умовах цивільної і військової праці.

12. Свинець, як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення у стані здоров’я). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана із впливом свинцю.

13. Ртуть, як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення у стані здоров’я). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана із впливом ртуті.

14. Оксид вуглецю, як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення у стані здоров’я). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана з впливом оксиду вуглецю.

15. Нітросполуки як виробнича шкідливість (фізичні властивості, біологічна дія, зрушення в стані здоров’я). Профілактика захворювань, що пов’язані з впливом нітросполук.

16. Гігієна сільськогосподарської праці (тваринництво, робота на молочно–товарній фермі). Професійні шкідливості. Зрушення у стані здоров’я та заходи щодо їх профілактики.

17. Гігієна праці сільських механізаторів (умови праці, професійні шкідливості, можливі зрушення у стані здоров’я та захворювання, заходи щодо профілактики).

18. Гігієна праці при роботі з пестицидами (види пестицидів, особливості дії та способів застосування, заходи безпеки та профілактики захворювань).

2. Гігієна дітей та підлітків.

1. Стан здоров’я дітей та підлітків і фактори, що його формують. Принципи комплексної оцінки стану здоров’я дітей та підлітків. Групи здоров’я. Методика вивчення захворюваності та функціонального стану організму учнів.

2. Закономірності росту і розвитку дітей та підлітків. Показники фізичного розвитку дітей та підлітків, правила антропометрії, таблиці стандартів фізичного розвитку. Психо-неврологічний розвиток дітей і підлітків, його етапи, закономірності.

3. Фізичний розвиток як один з найважливіших критеріїв оцінки стану здоров’я. Методи оцінки фізичного розвитку.

4. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки і приміщень дитячих дошкільних закладів. Оцінка функціональної готовності дітей до вступу в школу – фізичної і психологічної.

5. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки, планування та улаштування загальноосвітньої школи. Санітарно–протиепідемічний режим.

6. Гігієнічні основи навчально–виховного процесу в загальноосвітній школі (гігієнічні вимоги до навчальних посібників, розкладу уроків, структури уроку та організації його проведення).

7. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів, навчальних посібників та дитячих іграшок. Методика маркування парт та розсаджування школярів.

8. Гігієнічні вимоги до режиму дня дітей та підлітків (основні режимні елементи, їх тривалість, гігієнічні принципи оцінки режиму дня). Психогігієнічні основи навчальної та позашкільної діяльності.

9. Рухова активність і здоров’я дітей та підлітків. Гігієнічна оцінка рухової активності учнів. Зміст лікарського контролю за фізичним та психофізіологічним вихованням школярів.

10.  Гігієнічні основи організації занять фізичною культурою і спортом дітей та підлітків. Види, форми та засоби фізичного виховання. Медичний контроль за фізичним вихованням учнів.

11. Гігієнічні основи трудового і політехнічного навчання дітей та підлітків. Гігієнічні вимоги до шкільних майстерень. Професійна орієнтація та професійний відбір.

12. Біоритмологічні принципи раціональної організації навчальної діяльності: поєднання часу навчальних занять з часом оптимуму фізіологічних функцій організму, використання рухової активності як синхронізатора біологічних ритмів, запровадження раціональної організації вільного часу як важливого чинника реалізації амплітудно–фазової програми біоритмів.

3. Гігієна лікувально-профілактичних закладів, радіаційна гігієна.

 1. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки лікарні, її площі, щільності забудови, озеленення, відстаней між будівлями. Зонування лікарняної ділянки.
 2. Системи забудови лікарень, гігієнічна характеристика
 3. Поняття про палатну секцію (відділення) соматичного відділення для дорослих. Структура палатної секції соматичного відділення для дорослих, кількість ліжок і палат у ній, її розташування, способи забудови.
 4. Гігієнічні вимоги до місткості, площі лікарняної палати соматичного відділення для дорослих, розташування ліжок.
 5. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації палатної секції соматичного відділення для дітей різного віку.
 6. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації поліклінічних відділень, структура, площі кабінетів. Планувальні особливості дорослих і дитячих поліклінік.
 7. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації приймальних відділень лікарень, набір приміщень.
 8. Особливості прийому хворих у соматичні відділення для дітей, інфекційні, акушерські відділення. Планувальні особливості приймальних відділень.
 9. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації терапевтичного відділення. Санітарно – протиепідемічний режим.
 10. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації хірургічного відділення. Санітарно – протиепідемічний режим.
 11. Операційний блок, його структура. Поняття про септичні та асептичні операційні, їх поповерхове розташування. Зонування операційного блоку, набір приміщень, що входять до кожної зони.
 12. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації інфекційного відділення.
 13. Гігієнічні вимоги до планування, місткості і площ боксів, півбоксів, боксованих палат інфекційної лікарні.
 14. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації акушерського відділення, число ліжок в окремих  підрозділах.
 15. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації радіологічного відділення.
 16. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації рентгенологічного відділення. Санітарно – дозиметричний контроль. Схема необхідного протирадіаційного захисту.
 17. Поняття про внутрішньолікарняні інфекції, джерела, шляхи  передачі.
 18. Причини поширеності та наслідки ВЛІ в лікувальних установах. Специфічна та неспецифічна профілактика

19.Фактори, які сприяють поширенню ВЛІ на сучасному етапі.

20. Динаміка етіологічної структури ВЛІ за періоди другої половини ХХ століття до сьогодні. Особливості ВЛІ на сучасному етапі.

 1. Біологічні фактори у лікарняних установах, профілактика їх несприятливої дії.
  1. Роль мікробного обсіменіння повітря, інструментів, предметів лікарняного побуту і догляду за хворими в поширенні ВЛІ. Критерії бактеріальної чистоти повітря в лікарнях.
  2. Поняття санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та лікувально-щадного режиму лікарні. Режим прибирання, провітрювання та УФ опромінення приміщень лікарні.
 2. Гігієнічні вимоги до опалення, вентиляції та освітлення лікарняних приміщень.
  1. Гігієнічні вимоги до мікроклімату, планування та устаткування лікарняної палати соматичного відділення для дорослих.
  2. Гігієнічні вимоги до водопостачання, каналізування лікувальної установи, видалення сміття. Особливості видалення сміття та відведення стічних вод в інфекційних, туберкульозних, онкологічних (радіологічних) лікарнях.
 3. Охорона праці медичних працівників.
 4. Психофізіологічні та психогігієнічні проблеми безпеки та охорони праці лікарів.
 5. Характеристика праці лікарів за важкістю та напруженістю
  1. Вимоги до особистої гігієни медперсоналу та пацієнтів. Гігієнічний режим хворого. Терміни заміни білизни.
  2. Вимушене положення тіла і напруження окремих груп м’язів, як професійна шкідливість медичних працівників. Профілактика захворювань викликаних вимушеним положенням тіла.
  3. Поняття про дієтичне (лікувальне) харчування, його значення у комплексній терапії та профілактиці захворювань.
  4. Роль білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів у лі­ку­валь­ному харчуванні.
  5. Поняття про формакологічну дію їжі.
  6. Основні принципи побудови лікувального харчування.
  7. Сутність патогенетичного принципу побудови лікувального хар­чу­ван­ня та принципу забезпечення потреб хворої людини у харчових речовинах і енер­гії.
  8. Сутність  метаболічних принципів лікувального харчування та принципу урахування місцевої (хімічної, термічної і механічної) і загальної дії їжі.
  9. Принцип індивідуалізації харчування.
  10. Принцип урахування взаємодії харчових речовин з лікарськими пре­па­ра­тами.
  11.  Сучасні вимоги щодо удосконалення дієтичного харчування в лікувально-профілактичних закладах.
  12. Лікувальні та дієтичні властивості м'яса, риби, молока, яєць. Їхне значення у лікувальному харчуванні.
  13. Лікувальні та дієтичні властивості овочів, фруктів, круп, борошна, хліба. Їхне значення у лікувальному харчуванні.
 6. Організація лікувального харчування в лікувально – профілактичних закладах та контроль за ним.
  1. Основні принципи планування приміщень харчоблоку лікарні. Централізована, децентралізована системи харчоблоків. Набір приміщень харчоблоку.
  2. Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування і приймання продуктів на харчоблок лікарні. Централізована і децентралізована системи харчоблоку.
  3. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень харчоблоку лікарні. Правила миття кухонного і столового посуду.
  4. Правила зберігання та контроль за якістю продовольчої сировини і готової їжі на харчоблоці лікарні
  5. Санітарно-гігієнічні вимоги до видачі готової їжі з кухні, транспортування і роздачі їжі у відділеннях. Контроль за проведенням С-вітамінізації страв.
  6. Фізичні властивості іонізуючого випромінювання. Поняття про радіоактивність, радіонукліди, радіоізотопи.
  7.  Гігієнічні принципи радіаційного контролю. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-1997).
  8. Гігієнічна характеристика факторів, які визначають характер і важкість променевих ушкоджень.
  9. Кількісні показники іонізуючого випромінювання. Одиниці вимірювання.
  10. Якісні характеристики радіонуклідів та іонізуючих випромінювань.
  11. Санітарно – дозиметричний контроль. Принципи протирадіаційного захисту.
  12. Гігієнічні основи протирадіаційного захисту у медицині, промислових та побутових умовах. Методика оцінки радіаційного фону місцевості.
  13. Прилади та методи радіаційного контролю.
  14. Біологічна дія ІВ. Особливості біологічної дії. Поняття про стохастичні,    нестохастичні та генетичні ефекти іонізуючого випромінювання.
  15. Поняття про радіаційний фон. Природні радіонукліди Землі. Природна радіоактивність.
  16. Забруднення навколишнього середовища радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС.
  17. Медичні наслідки аварії на ЧАЕС.
  18. Основні принципи захисту при роботі з радіоактивними речовинами.
  19. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Категорії опромінюваних осіб.
  20. Дозова межа залежно від групи опромінюваних критичних органів.
  21. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Ліміти доз опромінювання для різних категорій осіб.
  22. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Чотири категорії пацієнтів медичного опромінення, рекомендовані гранично-ефективні дози.
  23. Методи вивчення впливу факторів навколишнього середовища на стан здоровя населення.
  24. Методика інтегральної оцінки стану навколишнього середовища.
  25. Фактори ризику навколишнього середовища, їх класифікація та вплив на формування здоров’я населення.
  26. Основні шляхи  та засоби гігієнічного навчання та виховання різних груп населення.

4. Гігієна надзвичайних ситуацій.

 1. Гігієна польового розташування цивільних формувань та потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях.
 2. Види і способи польового розташування. Негативні особливості польового розташування населення (ліквідаторів) при надзвичайних ситуаціях.
 3. Гігієнічні вимоги до планування та облаштування польового табору для цивільних формувань, потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях.  . 
 4. Гігієнічні принципи організації польового водопостачання цивільних (військових) формувань і потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях
 5. Задачі і обов’язки служб, що приймають участь в організації польового водопостачання при надзвичайних ситуаціях. Організація та проведення розвідки джерел води.
 6. Організація харчування особового складу цивільних формувань та потерпілого населення у польових умовах. 
 7. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації польового пункту харчування.
 8. Види харчування в польових умовах.
 9. Гігієнічна характеристика основних факторів, що визначають умови праці ліквідаторів при надзвичайних ситуаціях..
 10.  Гігієнічні особливості праці медичних працівників та ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій. Засоби індивідуального захисту.
 11. Сховища (фортифікаційні споруди), їх призначення і влаштування.
 12. Основні шкідливості у сховищах (фортифікаційних спорудах) різного типу для людини.
 13. Гігієнічні вимоги до мікроклімату та вмісту СО2 для сховищ різного призначення.
 14. Гігієнічні вимоги до улаштування, обладнання та експлуатації пунктів польового водопостачання та водорозбору.
 15. Санітарний нагляд за водопостачанням  цивільних формувань та потерпілого населення в умовах надзвичайних ситуаціях.
 16. Види харчування в польових умовах.
 17. Правила зберігання та транспортування готової їжі в польових умовах.
 18. Профілактика  гіповітамінозів в  польових умовах. Використання природних вітаміноносіїв.
 19. Завдання медичної служби по контролю за водопостачанням у польових умовах при надзвичайних ситуаціях.
 20. Вимоги до якості води в польових умовах. Гігієнічні вимоги до організації транспортування та зберігання води.
 21. Очистка, знезараження, дезактивація, опріснення води у польових умовах, при надзвичайних ситуаціях.
 22.  Харчування в умовах зараження місцевості та об`єктів сильнодіючими отруйними речовинами і радіоактивними речовинами за умов  можливого застосування зброї масового ураження.
 23. Організація та проведення медичної експертизи продовольства в умовах можливого зараження радіоактивними та отруйними речовинами і бактеріальними засобами.

26. Токсичні харчові катастрофи. Причини їх виникнення. Наслідки

27. Хімічні катастрофи в Україні і світі. Наслідки.

28. Санітарно-гігієнічні заходи в осередку надзвичайних ситуацій

29. Зміст санітарного нагляду в осередку надзвичайних ситуацій.

30. Міжнародні та національні формування по ліквідації та медичному забезпеченню наслідків надзвичайних ситуацій.

31. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій.

32. Предмет, мета, завдання гігієни надзвичайних ситуацій.

33. Поняття про максимально допустимі концентрації та аварійні ГДК хімічних речовин в аварійних ситуаціях для ліквідаторів і населення.

34. Заходи, які мають бути скеровані на збереження здоров’я і підвищення працездатності ліквідаторів при надзвичайних ситуаціях..

35. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), класифікація призначення. Гігієнічна оцінка.

5. Здоровий спосіб життя, особиста гігієна та психогігієна.

 1. Гігієнічна оцінка лікарняного одягу.
 2. Гігієнічні вимоги до одягу та взуття для різних вікових груп населення.
 3. Порівняльна гігієнічна характеристика одягу та взуття з природних і штучних тканин та матеріалів.
 4. Гігієнічна характеристика лазень і їх роль у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань.
 5. Основні шляхи та засоби гігієнічного навчання та виховання різних груп населення.
 6. Поняття про комплексну, комбіновану та поєднану дію чинників навколишнього середовища.
 7. Біологічні ритми та стан здоров`я. Десинхроноз як основний вид  хронопатології.
 8. Біоритмологічні принципи раціональної організації навчальної  та професійної діяльності та вільного часу. Поняття про активний та пасивний відпочинок. Гігієна сну.
 9. Поняття про хроногігієну. Хрономедицина. Хронофармакотерапія. Їхнє значення для здорової і хворої людини.
 10. Визначення поняття ‘‘здоровий спосіб життя’’. Методи та засоби здорового способу життя.
 11. Психогігієна і психопрофілактика порушень у стані здоров’я дітей та дорослого населення.
 12. Особливості впливу спадкових факторів та факторів середовища на психічне здоров`я дітей, підлітків, молоді..
 13. Психогігієна як наука. Предмет і основні завдання психогігієни.
 14. Поняття про психічне здоров’я. Критерії психічного здоров’я.
 15. Провідні особливості особистості людини, їх психологічне значення. Методика їх вивчення.
 16. Психогігієна медичних працівників, умови для збереження їхнього здоров’я.
 17. Психогігієнічні принципи раціональної організації повсякденної діяльності людини.
 18. Фізична культура як один з  найважливіших елементів особистої гігієни в сучасних умовах. Дозування фізичних навантажень та їхній контроль. Профілактика гіпокінезії.
 19. Види, форми та засоби фізичного виховання.
 20. Особиста гігієна,  її зміст та значення. Гігієна тіла, шкіри та волосся. Гігієна порожнини рота та зубів, засоби догляду за ними.
 21. Сучасні мийні засоби, їх  гігієнічна оцінка.
 22. Медико-соціальні проблеми, значення, шляхи і засоби профілактики шкідливих звичок та наркоманій. Негативні наслідки активного та пасивного паління тютюну для здоров`я.
 23. Загартовування, як засіб збереження та зміцнення здоров’я. Гігієнічні принципи загартовування.

Krok 2 Medicine

5. Гігієна, ООЗ

  1

  A number of viable fetuses per 1000 women at the age between 15 and 44 is determined by:  

AGenital index 

BReproductive level 

CBirth rate 

DPerinatal rate 

EObstetric rate 

 

 

  2

  Point out the unit for statistical observation for the determination of blood sugar level influence

  on a  wound surface healing during  postoperative period.

AThe patient in a postoperative period

BBlood sugar level

CBlood test

DThe patient who has a wound surface

EThe patient who was discharged to outpatient treatment

 

 

  3

  What methods of the collecting of the information is preferable for study of housing conditions of

   students of medical HIGH SCHOOL for a training period?   

AQuestioning   

BInterviewing  

CSelecting of materials  

DA method of the directed selection  

EStatistical  

 

 

  4

  What information gathering method is preferable to study  housing conditions of medical

  students during  training period? 

AQuestionaire

BInterviewing

CMaterials selection

DDirected selection method 

EStatistical

 

 

  5

  Choose a method of a graphic representation of monthly information about number of the

  registered cases of acute intestinal infection and their comparisons to the average monthly

  values, obtained for 5 previous years:  

AThe linear diagram 

BThe radial diagram 

CThe sector diagram 

DThe figured diagram 

EThe curvilinear disgram 

 

 

  6

  The parameter of infantile mortality for the last year was - 16,3, in present year - 15,7. Name a

  kind of the diagram that can be used for a graphic representation of it: 

AStylar 

BLinear 

CIntrastylar 

DSector 

ERadial 

 

 

  7

  The average body lenth of newborn boys is 50,9 cm at a sigma 1,66; and average mass - 3432

  at a sigma 5,00. What criterion is necessary in order to compare degree of variability of these

  signs?  

ACoefficient of variation 

BSigma  

CLimit 

DAmplitude 

ECoefficient of association  

 

 

  8

  What method is applied to establish rate of correlation between age of men and their mortality

  due to myocardial infarction? 

AMethod of grade correlation (Spirman)  

BCorrelation ratio 

CThe quadrate method (Pirson) 

DThe Indirect method (Student) 

EMethod of graduated correlation (Armler) 

 

 

  9

  Indicate the registration medical document for the patient, who 21.02. was addressed to the

  doctor with diagnosis ARVD for the first time in this year: 

AThe statistical coupon is to be filled in and it is necessary to deliver on a sign (+) 

BThe statistical coupon for registration of final diagnosis is not necessary 

CThe statistical coupon is to be filled in, but a sign (+) is not necessary to be put in 

DIt is necessary to fill in the emergency notice on a case of a contagion  

EThe necessary registration form is not indicated 

 

 

  10

  Define the basic registration document at the profound study of a case rate with temporary lost

  labor ability at the industrial enterprise:  

AA card of the personal account of a case rate 

B"The Report on reasons of a temporary lost labor ability" 

CThe sick-leave certificate  

DA ambulatory medical card  

EThe inpatient medical record 

 

 

  11

  Head of a department and a trade-union group have appealed to the head of a hospital about

  dismissal of the senior nurse who has 17-year record of service. The facts of charge were

  confirmed and recognized by the nurse herself. The nurse lives with a daughter (who is divorced

   and unemployed) and a 9-month-old grandson. Make an administrative decision:

ATo continue the worker in office with a warning of dismissal in case of repeated violation of

    labor discipline

BTo discharge the worker, i.e. to satisfy demands of the collective

CTo issue the sick leave

DTo embark other officials or public organizations with this problem

E-

 

 

  12

  Head of a department and a trade-union group have appealed to the head of a hospital about

  dismissal of the senior nurse who has 17 year record of service. The facts of charge were

  confirmed and recognized by the nurse herself. This nurse lives with a daughter (who is

  divorced and unemployed) and a 9-month-old grandson. Make an administrative decision:   

ATo continue the worker in office with a warning of dismissal in case of repeated violation of

    labor discipline  

BTo discharge the worker, i.e. to satisfy demands of the collective   

CTo issue the sick list   

DTo shift the solution of this problem on other officials or public organizations  

E-

 

 

  13

  A child is 6 years old. Within one year of observation he had URI that lasted 8 days. Physical

  state is satisfactory. Specify hi health group: 

A

BII 

CIII (a)  

DIII (b)  

EIII (c)  

 

 

  14

  A 38 year old man was admitted to a hospital from his working place on July 19 because of hip

  fracture. He was invalid till November 19. Requires prolongation of treatment. Who decides on

  the issue of further temporary invalidity?  

ASpecialized (traumatologic) MSEC 

BDCC 

CThe head physician of a polyclinic 

DInterregional general MSEC 

ERegional MSEC 

 

 

  15

  What is the maximum duration of medical certificate in case of tuberculosis? 

A2 months 

BWeek 

C2 weeks 

DMonth 

E10 months 

 

 

  16

  An engineer-chemist at the age of 47 often fells ill with an occupational skin disease. Who

  makes a decision to transfer him to other job accepts? 

ADCC 

BA head physician 

CThe attending physician 

DThe chief of shop 

EMSEC 

 

 

  17

  A patient with high temperature came to a first-aid post in the evening. The fact of temporary

  disability was established. Indicate the order of examination in this case:  

AThe night duty doctor should issue a medical certificate, which will be subsequently used for

    issuing a sick list from the date of the previous day   

BThe sick list for 1 day should be issued  

CThe sick list for up to 3 days should be issued  

DThe sick list for 3 days should be issued  

EAny document shouldn't be issued  

 

 

  18

  A 5 tons milk batch was sampled. The lab analysis revealed: fat content 2%, specific density -

  1,04 g/cm3, acidity - 210Т, reductase probe - weak-positive. What way is the product to

  be used in?  

ASell but inform customers about milk quality 

BDiscard for animal feeding  

CTechnical utilization 

DSell without limitations 

EDo the product away 

 

 

  19

  A sample of milk was taken for testing from a 5 ton milk batch. Lab analysis showed the

  following: fat content 2%, specific density- 1,04 g/cm3, acidity 210C, reductase probe –

  weak positive. What way the product is to be used in? What would you advise?  

ASell but inform customers about milk quality  

BWrite the product off for animal feeding  

CUtilize technically 

DSell without limitations 

EAnnihilate the product  

 

 

  20

  The student has the following devices: Geiger counter, Ebert counter, Krotov's apparatus,

  Mischuk device, Ebert device. What device can he use to assess air germ pollution? 

AKrotov's apparatus 

BEbert's counter 

CGeiger's counter  

DMischuk's device 

EEbert's device 

 

 

  21

  Thyreotoxicosis patient  is in the two-place hospital ward of therapeutic department. The area of

   the ward is 18 m2, height is 3 m, ventilation rate is 2,5/h. Air temperature is 200С,

  relative humidity is 45%, air movement velocity is  0,3 m/sec,  light coefficient is 1/5, noise level

  constitutes 30 dB. Make a hygienic assessment of these conditions.

ADiscomfortable microclimate 

BNon-effective ventilation 

CPoor lighting 

DHigh level of noise 

EAll conditions are OK 

 

 

  22

  A 9 y.o. girl has an average height and harmonic growth development. She was ill with acute

  respiratory infection for five times. Define the group of her health.  

A2nd group  

B1st group  

C3rd group  

D4th group  

E5th group  

 

 

  23

  A student lives in the modern house in the flat with a  complete set of sanitary equipment (WC,

  bath, shower, local water heater). How much water consumption has he got?

A160-200 L/day

B10-15 L/day

C50-100 L/day

D300-400 L/day

E500 -600 L/day

 

 

  24

  A 30-year-old patient with complaints of occipital headache, disturbed sleep with nightmares

  came to a policlinic. BP was 150/95 mm Hg. He was diagnosed with hypertensic crisis. The

  patient should be registered in the following dispensary group for arterial hypertension

  surveillance:   

AIn the second  

BIn the first  

CIn the fourth  

DIn the third  

EIn the fifth 

 

 

  25

  A young patient who came to a policlinic was diagnosed with the 1 stage of hypertension. How

  often should he undergo the medical check-up?  

ATwice a year  

BOnce a year  

C3 times a year  

D4 times a year  

E5 times a year  

 

 

  26

  25 children at the age of 2-3 years who don't attend any child welfare institutions should be

  observed by a district pediatrician within the current year. How many initial visits of this group of

  children should be planned? 

A50 

B20 

C40 

D100 

E200 

 

 

  27

  Studying of pulmonary tuberculosis incidence provided data about patients' socioeconomic living

   conditions and bad habits. What method allows to estimate the impact of these factors on

  tuberculosis incidence?  

ACalculation of correlation coefficient 

BCalculation of correspondence index 

CCalculation of regression coefficient 

DStandardized index calculation 

ECalculation of reliability coefficient  

 

 

  28

  What juice should be included in a complex drug and dietary therapy for patients with gastric

  ulcer or duodenal ulcer and increased gastric juice acidity in order to accelerate the ulcer healing?

APotato, potato and carrot

BApple, birch and apple

CPumpkin

DCabbage, cabbage and carrot

ECelery, parsley

 

 

  29

  A teacher of a secondary school was diagnosed with pulmonary tuberculosis. What is the

  maximum duration of his medical certificate?  

ATen months  

BFive months   

CFour months  

DTwo months  

EA month  

 

 

  30

  An employee of a private company was ill with acute respiratory viral infection. Consulted a

  district doctor, who determined the fact of temporary loss of working ability, but refused to issue

  a sick-list, arguing that the patient worked in the private and not state-owned company. Should

  the sick-list be issued to the employees of private companies?  

AIssued regardless of company's ownership 

BIssued only to empties of state-owned companies 

CIssued only on condition of payment guarantee by the company's proprietor 

DIssued a medical certificate of a set form 

EIssued a medical certificate of a free form 

 

 

  31

  Clinic of a research instutute for occupational diseases examined a worker who works at a

  concentration plant and diagnosed him with chronic dust bronchitis. The case is investigated by

  a commission including the representatives of: the plant, clinic, territorial SES, department of

  Social Insurance Fund, trade union. According to the "regulation on investigation of…", the

  commission should be headed by the representative of the following authority:   

ATerritorial SES  

BPlant 

CSocial Insurance Fund  

DTrade union  

EClinic 

 

 

  32

  Basing upon the data of laboratory assessment of sanitary state of soil in a certain territory, the

  soil was found to be low-contaminated according to the sanitary indicative value; contaminated

  according to the coli titer; low-contaminated according to the anaerobe titer (Cl. Perfringens). This is indicative of:   

AFresh fecal contamination 

BInsufficient intensity of soil humification  

COld fecal contamination  

DConstant entry of organic protein contaminations 

EInsufficient insolation and aeration of soil  

 

 

  33

  A maternity hospital registered 616 live births, 1 stillbirth, 1 death on the 5th day of life over a 1

  year period. What index allows the most precise estimation of this situation?   

APerinatal mortality  

BCrude mortality rate  

CNatality  

DNeonatal mortality  

ENatural increase  

 

 

  34

  In one of the surgical departments the quality assurance testing of sterilization of surgical

  instruments was performed. After an instrument had been treated with 1% phenolphthalein, the

  solution turned pink. This indicates that the instrument has:

ASynthetic detergent residues

BResidual blood

CDrugs residues

DResidual tissue

EDisinfectant residues

 

 

  35

  A patient complained about problems with pain and tactile sensitivity, pain in the nail bones at the

   end of the working day. He works at a plant with mechanical devices. What pathology can be

  suspected? 

AVibration disease 

BCaisson disease 

CNoise disease 

DOverwork symptoms 

EHypovitaminosis of B1 

 

 

  36

  Bacterial analysis of air in a living space in winter period by means of Krotov's apparatus

  revealed that total number of microorganisms in 1 m3 of air was 7200. What is the

  permissible number of microorganisms for the air to be characterized as "pure"?  

AUp to 4500  

BUp to 2500 

CUp to 3500 

DUp to 5500 

EUp to 7500 

 

 

  37

  Maximum permissible concentration of carbon dioxide in the air is considered to be a sanitary

  index of air purity in a classroom. What concentration of carbon dioxide in the air is accepted as

   maximum permissible? 

A0,1% 

B0,05%  

C0,15% 

D0,2% 

E0,3% 

 

 

  38

  Study of actual diet of an adult revealed the following: proteins make up 16% of energy value of

  daily ration, fats - 25%, carbohydrates - 59%. Evaluate compliance of protein, fat and

  carbohydrate share in the energy value of daily ration with the recommended shares of these

  nutrients?  

ACarbohydrate share is insufficient, there is excess of proteins 

BFat share is insufficient 

CCarbohydrate share is insufficicent 

DCarbohydrate share is excessive 

ENutrient content complies with the recommended shares of energy value  

 

 

  39

  A patient who has been consuming refined foodstuffs for a long time complains about

  headache, fatiguability, depression, insomnia, irritability. Objectively: muscle asthenia, pain and

  cramps in the gastrocnemius muscles, during walking the patient lands onto his heel first, then

  on the external edge of foot. Cardiovascular system exhibits tachycardia, hypoxia, dystrophic

  changes of myocardium. There are also gastrointestinal disorders. What is the most likely

  diagnosis?   

AHypovitaminosis B1  

BHypovitaminosis B2  

CHypovitaminosis B12  

DHypovitaminosis B6  

EHypovitaminosis B15  

 

 

  40

  A patient who had eaten mushrooms in the morning was delivered to the infectious diseases

  hospital at night. The disease development was rapid. The patient presented with stomach pain,

  frequent diarrhea, intractable vomiting, burning thirst, headache and dizziness. He died on the

  third day. What mushrooms are most likely to have caused mycetismus?   

ADeadly amanita  

BMorels  

CFly agarics  

DSulfur-tufts  

ERussules  

 

 

  41

  Periodical survey of a worker of a chemicals plant revealed a malignant neoplasm on the urinary

   bladder. This occupational disease was the most probably caused by contact with the following

  industrial poison:  

ABenzidine 

BVinyl chloride 

CNickel carbonyl 

DAsbestos 

EArsenic 

 

 

  42

  A 37 year old patient applied to a local therapeutist. As a result of exacerbation of chronic

  obstructive bronchitis the patient had been temporarily disabled for 117 days within 1 year. What

   tactics will be legally correct?  

AThe patient should be referred to the medicosocial expertise 

BThe therapeutist should extend a medical certificate 

CThe patient should be referred to the medical consultation comission for extension of medical

    certificate  

DThe therapeutist should issue a new medical certificate  

EThe patient shoul be referred to the sanatorium-and-spa treatment  

 

 

  43

  A 46-year-old patient once took part in elimination of breakdown at an atomic power plant.

  Currently he is being treated at an in-patient hospital. He was diagnosed with progressing

  vegetative insufficiency. This disease relates to the following group of ionizing radiation effects:   

ASomato-stochastic  

BSomatic  

CGenetic  

DHormesis  

EHeterosis 

 

 

  44

  In treatment and prevention establishments, regardless of their organisational and proprietary

  form, the rights of patients should be observed. Which of these rights is the most significant?  

AThe right to the protection of the patient's interests  

BThe right to the free choice 

CThe right to the information 

DThe right to be heard 

EThe right to the protection from incompetence 

 

 

  45

  A military unit stopped for 3-day's rest in an inhabited locality after a long march. The

  sanitary-epidemiological reconnaissance found several water sources. It is necessary to

  choose the source complying with the hygienic standards for drinking water in the field conditions:  

AArtesian well water 

BSpring water 

CRiver water  

DRain water 

EMelt snow water 

 

 

  46

  A district doctor was commisioned with a task to work out a plan of treatment-and-prophylaxis

  actions for the population of his district. What actions of secendary prophylaxis must he include

  into this plan?  

APrevention of disease complications 

BDisease prevention 

CElimination of disease causes 

DImprovement of population's living conditions 

ERehabilitation actions 

 

 

  47

  The district pediatrician is charged with the analysis of infant mortality. What is taken for the unit

  of observation in infant mortality investigation?  

AA baby dead at the age up to 12 months 

BA baby dead at the age up to 1 months 

CA baby dead at the age over 28 days 

DA baby dead at the age up to 6 days 

EA baby dead at birth 

 

 

  48

  Chief district pediatrician has to carry out analysis of infant mortality rate. What should he take

  as a unit of the observation?        

AChild death case at the age up to 1 year  

BChild death case at the age up to the first month  

CChild death case after 28 days of life  

DChild death case during first 7 days of life   

EChild death case on labor  

 

 

  49

  Deputy of chief medical officer carried out a study of morbidity rate for population which had

  been served at the polyclinics within the last 5 years. What statistical values can help in

  calculation of morbidity rates?  

ARelative values   

BStandard values  

CAverage values  

DAbsolute values  

EDynamic series  

 

 

  50

  There were registered 500 cases of urolithiasis per 10000 inhabitants. What kind of statictical

  indices is presented?  

APrevalence rate  

BCorrelation coefficient     

CIndex of visualization   

DIncidence rate   

EIndex of compliance  

 

 

  51

  At year-end hospital administration has obtained the following data: annual number of treated

  patients and average annual number of beds used for patients' treatment. What index of hospital

   work can be calculated on the base of this data?   

ABed turnover   

BBed resources of the hospital   

CAverage annual bed occupancy  

DAverage duration of patients' presence in the hospital   

EAverage bed idle time  

 

 

  52

  Examination of a 13-year-old boy reveals that his body length is 147 сm (+2), body weight - 38

  kg (+1,5), circumference of chest - 72 cm (+0,2). Estimate the harmonicity of the child's physical

   development:   

ADisharmonious  

BHarmonious  

CAbove the average  

DSharply disharmonious  

ESupernormal  

 

 

  53

  A children's health camp received a party of tinned food. External examination of the tins

  revealed that they had deep dents, could be easily concaved when pressed and wouldn't

  immediately return to the initial state; rust was absent; the tins were greased with inedible fat.

  Specify the bloat type:  

APhysical   

BChemical   

CBiological   

DCombined  

EPhysicochemical   

 

 

  54

  On physiologic-sanitary examination of railway department work it was revealed that loaders

  work is of III degree of difficulty. They unload vagons with sand, manually break coagulated 

  mass by shovel and shift it. What criteria was used to evaluate work of loaders?   

AMaximun load weigh which is shifted   

BValue of static loading  for the shift  

CTime of active activities, % to the shift duration  

DTime of passive observation, % to the shift duration  

EIntellectual efforts   

 

 

  55

  Workers of fishery are subjected to low temperatures of the air (from 5 till 150C). Diseases

  of what organs and systems are the most frequent among workers of such enterprises?

ARespiratory system

BCardiovascular system

CBlood

DLiver

EGastrointestinal tract

 

 

  56

  During the periodic medical examination an assembly fitter (works on soldering details) didn't

  report any health problems. Closer examination revealed signs of asthenic-vegetative

  syndrome. Blood included red blood cells with basophilic aggregations and a somewhat higher

  number of reticulocytes, urine had a high concentration of delta-aminolevulinic acid. The

  complex of symptoms indicates the initial stage of chronic intoxication with:  

ALead  

BManganese  

CMercury  

DTin  

EEthanol 

 

 

  57

  Some of the population of a city district have uneven teeth color. The individuals have white

  spots, transverse brown stripes on the incisors. Occurrence of these symptoms is associated

  with the quality of drinking water from a deep well. Which of the following components of water

  can be the cause of the disease?

AF

BCa

CMg

DJ

EFe

 

 

  58

  An outpatient hospital made record of 11600 diseases within one year. Among them influenza

  and ARD make up 5800, circulatory system diseases - 3480, digestion diseases - 1300, other

  diseases - 1020. What relative index can be calculated according this data?  

AExtensive 

BIntensive 

CVisualization 

DCorrelation 

E

 

 

  59

  Prevalence of a disease in region N amounted 1156 occurences per 1000 of inhabitants. What

  of the mentioned indices characterizes the disease prevalence?  

AIntensive 

BExtensive 

CRatio 

DVisual index 

EStandardized 

 

 

  60

  A pupil of the 8th form after trauma has acute atrophy of the left arm muscles, tonus of which is

  distinctly decreased, active movements are only in the left joint, pupil's foot is deformed.

  Function of support of the left leg is absent, support function of the right leg is preserved. The

  boy wears an orthopedic footwear. What group of physical training does the boy belong to?

ASpecial

BBasic

CAdditional

DOther

EPreparatory

 

 

  61

  District physician was charged with plan drafting concerning medical and preventive measures

  among the population in the area he is assigned to. What measures must he include in this plan

  as regards primary prevention of illness?

APrevention of disease onset

BReferral of patients to sanatorium

CMeasures to increase patients' life quality

DMeasures to improve  patients' life conditions

EPrevention of disease complications

 

 

  62

  A therapeutist needs to analyze adult health in the area of service. Which groups of indicators

  will be included into this analysis?   

ADemographic, sickness rates, disability  

BDemographic, sickness rates, physical development  

CSickness rates, disability, death rates  

DBirth rates, sickness rates, disability  

ESickness rates, death rates, physical development  

 

 

  63

  A district pediarician has carried out infant mortality rate analysis in his area. What data has

  been used?   

AMortality of children under 1 y.o. structured by age, sex, causes    

BMortality of children under 1 y.o., natimortality  

CHospital mortality of children, structured by age 

DMortality of district adolescents  

EMortality of district newborn   

 

 

  64

  At the radiological unit of a hospital gamma-devices of radiotherapy of "Agat" type and other

  closed sources of ionizing radiation are used for treatment of malignant neoplasms. What

  measures are to be taken to protect personnel during working with radioactive sources of such

  type?  

AReduction of working time and screening of the source  

BCapsulation of devices and organization of room ventilation  

CScreening of the source and the use of means of individual protection of respiration organs  

DThe increase of distance to the source and individual hygiene compliance   

ESystematical cleansing of surfaces from the radioactive contamination and shortening of

    working time   

 

 

  65

  A patient undergoes inpatient treatment with the diagnosis of  acute pancreatitis. To  spare

  pancreas as much as possible the doctor prescribed for him starvation for 1-3 days. What

  products is the patient allowed to eat during  recovery period after cancelling of starvation?

APotato and carrot mash

BBroth

CBoiled meat

DMilk

EGrape juice

 

 

  66

  A local doctor has to prepare a report about the health condition of the population of his region.

  What medical indexes of population health condition should he use?  

AMorbidity, disabilities, demographic, physical development  

BSocial welfare, satisfaction of life quality  

CWay of life, genetic, pollution   

DAverage treatment duration, complications  

EAverage longevity  

 

 

  67

  To study physical development of children and adolescents, anthropometric studies are widely

  used. Choose a physiometric method of study from the below given.   

ADetermination of vital capacity of lungs   

BMeasurement of growth  

CDetermination of thorax form   

DDetermination of vertebra form  

EDetermination of body weight  

 

 

  68

  Study of morbidity with temporary disability among workers of a machine building plant revealed

  that average duration of a case was 20 days. What diseases influenced upon the index value?   

AChronic 

BAcute  

CSubacute  

DPreexisting diseases  

EHard to determine  

 

 

  69

  A patient consulted a doctor about acure respiratory viral infection. The patient was

  acknowledged to be off work. The doctor issued him a medical certificate for 5 days. The patient

   is not recovering. What measures should the doctor take in order to legalize the further

  disability of patient?  

ATo prolong the medical certificate at his own discretion but no more than for 10 days in total  

BTo prolong the medical certificate at his own discretion but no more than for 6 days in total 

CTo prolong the medical certificate together with department superintendent 

DTo send the patient to the medical consultative commission  

ETo send the patient to the medical social expert comission  

 

 

  70

  A patient is on the sick leave for 4 months continuously from the date of injury. The treatment is

  going to last for 1-2 months more. Who has the right to extend the duration of medical certificate

   for this patient?  

AMedical advisory commission after medico-social expert commission examination   

BMedical superintendent   

CMedical advisory commission after inpatient treatment  

DDistrict doctor by agreement with a department chief  

EMedico-social expert commission  

 

 

  71

  Working conditions of a building company worker are characterized by cooling microclimate

  effect, silica-containing dust, caustic alkali (quicklime) and noise. What medical expert should be

   the chief of the commission that periodically examines the workers of the mentioned category?  

ATherapeutist  

BOphthalmologist  

CNeurologist  

DDermatologist  

EOtolaryngologist 

 

 

  72

  It is determined that 30 of a 100 women with risk factor had preterm labor, and of a 100 women

  without risk factor 5 women had preterm labor. What method of statistic data processing should

  the doctor use in order to estimate reliability of differences between the compared groups?  

AStudent's criterion calculation 

BAverage computing 

CRelative numbers calculation 

DStandardization method 

ECorrelation analysis 

 

 

  73

  350 workers of a metalurgical plant had to undergo a yearly preventive examination. A territorial

  polyclinic carried out preventive examination of 325 workers. As a result of it, 1 worker was

  recognized as temporarily disabled, 15 workers underwent further rehabilitation at an after-work

  sanatorium, 10 workers were provided with diet meal. What index characterizing the preventive

  work of the polyclinic should be applied in this case?  

ACoverage of preventive medical examinations  

BFrequency of case detection during examinations  

CPercentage of people who underwent rehabilitation at an after-work sanatorium    

DPercentage of people who were provided with diet meal   

EPercentage of temporarily disabled people  

 

 

  74

  District doctor of rural medical department was called to a 42-year-old patient. While examining

  the patient, the doctor suspected the dysentery. What document must the doctor issue?

AUrgent notification of infectious disease

BStatistical coupon of final (precise) diagnosis

CInfectious disease report

DAbstract of outpatient medical card

EReport addressed to Head of the village

 

 

  75

  During coal extraction in a mine the concentration of coal dust in the working area is 450 mg/m3 (MPC is 10 mg/m3). What occupational respiratory disease may develop in

  miners?  

AAnthracosis  

BAllergic nasopharyngitis  

CByssinosis  

DSiderosis  

ETalcosis  

 

 

  76

  A district doctor keeps the record of reconvalescents after infectious diseases, people who are

  disposed to frequent and long-lasting diseases, patients with chronic pathologies. What

  category of patients should belong to the III health group? 

APeople with chronic diseases 

BPeople disposed to frequent and long-lasting diseases 

CPeople with chronic pathologies and disposed to frequent and long-lasting diseases  

DReconvalescents after infectious diseases and patients with chronic pathologies 

EAll above mentioned categories 

 

 

  77

  Over a current year among workers of an institution 10% haven't been ill a single time, 30%

  have been ill once, 15% - twice, 5% - 4 times, the rest - 5 and more times. What is the

  percentage of workers relating to the I health group?   

A55%  

B10%  

C40%  

D60%  

E22%  

 

 

  78

  During a regular medical examination at a metallurgical plant 20% of workers were found

  overweight (body weight was 5-14% higher than normal), and had early signs of obesity (grade

  I-II) with Quetelet index from 26 to 30. What products share must be reduced in the diet of this

  group of people in the first place in order to normalize their body weight?  

ABakery products  

BVegetables  

CFruit  

DMilk and dairy products  

EMeat and fish products  

 

 

  79

  Chief physician of a polyclinic encharged a district doctor with a task to determine the

  pathological prevalence of disease N in his district. What document allows to estimate the

  disease prevalence in the population of a medical district?  

AProphylactic examinations register  

BStatistic coupons (+)  

CStatistic coupons (-)   

DStatistic coupons (+) and (-)   

EVouchers for medical appointments  

 

 

  80

  A 48-year-old male in-patient undergoes treatment for essential hypertension of II-B stage. It is

  known from history that he works in a design engineering office. His job involves

  neuro-emotional stress. Which of these foodstuffs do not stimulate the central nervous system

  and can be recommended for the patient?

AWhole milk

BMeat broths

CMushroom broths

DVegetable broths

ECarbonated beverages

 

 

  81

  In a forest summer camp children have variable procedures to harden their organisms. What

  procedure has the most hardening power?   

AContrast shower  

BMorning exercises on the fresh air  

CHygienic shower  

DWalking on the fresh air  

EBath with hydromassage  

 

 

  82

  There is a dynamic growth of number of congenital abnormalities such as central paralysis,

  newborns blindness, idiocy among the population that lives near to pesticides production

  enterprise. Compounds of which pollutant can cause the development of this pathology?  

AMercury  

BStrontium  

CCadmium  

DIron  

EChrome  

 

 

  83

  At's planned to construct multifield a new hospital in one of the cental city districts. What building

  type is the most appropriate in this case?          

ACentralized and blocked  

BCentralized   

CDecentralized   

DMixed  

EBlocked  

 

 

  84

  In an urban settlement situated on the riverbank, an outbreak of hepatitis A was registered. The

  disease might have water origin. This assumption can be confirmed by growth of the following

  values of water quality:

ANumber of coli-phages

BEscherichia coli index

COxidability

DPresence of benign leptospirosis pathogen

EIndex of fecal coli-forms

 

 

  85

  During inspection of sanitary conditions of studying at a technical university it was necessary to

  evaluate the visual regimen of students, who study from 9 a.m to 3 p.m. What index of natural

  light will be the most informative?              

ANatural light coefficient 

BLight coefficient 

CDepth of study room 

DTime of the room insolation 

EPresence of mixed (superolateral) light 

 

 

  86

  200 patients suffering from essential hypertension were examined in order to obtain data about

  patients' arterial pressure and age. What statistic value should be applied in order to measure

  relation between these characteristics?  

ACorrelation coefficient 

BStudent's coefficient  

CCoefficient of variation 

DRepresentation error 

ESygmal deviation 

 

 

  87

  A doctor of the general practice has registered the following death causes for the previous year:

   the first place was taken by cardiovascular diseases (60\%), the second - by tumors (18\%),

  then - traumas (8,3%) etc. What diagrams will provide the most substantial information about

  the registered ocurrences? 

APie diagram 

BCartogram 

CLine diagram 

DCircle diagram 

EColumn diagram 

 

 

  88

  On medical observation a doctor identified girl (162 cm tall and 59 kg weight) who complained

  loss of ability to see surrounding objects clearly in the evening. On examination: dry skin,

  hyperkeratosis. Her daily ration includes the following vitamines: vitamine А– 0,5 mg, vit.В1

   2,0 mg, vit.В2– 2,5 mg, vit.В6– 2 mg, vit.С– 70 mg. What is the hypovitaminosis type?           

AA-hypovitaminosis  

BB1-hypovitaminosis 

CB2-hypovitaminosis 

DB6-hypovitaminosis 

EC-hypovitaminosis 

 

 

  89

  As a result of prophylactic medical examination a 35 year old woman was diagnosed with

  alimentary and constitutive obesity of the III degree. It is known from her anamnesis that the

  patient doesn't observe rules of rational nutrition: she often overeats, the last food intake is

  usually 10-15 minutes before going to bed, prefers fattening and rich in carbohydrates food.

  What is the main alimentary risk factor of obesity development?   

AEnergetic unprofitableness of nutrition 

BExcess of carbohydrates 

CExcess of fats 

DLack of cellulose 

EViolation of dietary pattern 

 

 

  90

  The air of a foundry worker's working zone contains condensation aerosol with dust particles

  sized 2 nm (90%), 2-5 nm (2%), over 5 nm (6%), below 2 nm (about 2%). Characterize the

  dust dispersivity:  

AFine-dispersed  

BMedian-dispersed   

CCoarsely dispersed  

DUltrafine-dispersed  

EMist 

 

 

  91

  The major repair of a hospital included renewal of colour design of hospital premises because it

  is of great psychological and aesthetical importance; and so the walls of patient wards will be

  painted under consideration of:  

AWindows orientation 

BHospital profile 

CDiseases of patients who will be staying in these wards 

DWall reflection coefficient 

ECreation of cozy atmosphere 

 

 

  92

  Atmospheric air of an industrial centre is polluted with the following wastes of metallurgical

  plants: sulphuric, nitric, metal, carbon oxides that have negative influence upon the inhabitants'

  health. The effct of these hazards can be characterized as: 

ACombined 

BComplex 

CAssociated 

DAdjacent 

EMixed 

 

 

  93

  Study of morbidity rate in a city N revealed that population of different administrative districts

  differed in age structure. What statistic method allows to eliminate influence of this factor upon

  morbidity indices?    

AStandardization  

BWilcoxon's t-criterion  

CCorrelative regressive analysis  

DAnalysis of dynamic series  

ECalculation of average values  

 

 

  94

  A driver had been fixing a car in a closed garage and afterwards complained about headache,

  dizziness, nausea, muscle asthenia, sleepiness. Objectively: pulse and respiratory rate

  elevation, excitement, hypertension, delirium of persecution. What is the most likely diagnosis?    

AIntoxication with carbon oxide  

BIntoxication with ethyl gasoline  

CPosttraumatic encephalopathy  

DHypertensive crisis  

EAsthenovegetative syndrome  

 

 

  95

  An outbreak of food poisoning was recorded in an urban settlement. The illness was diagnosed

  as botulism on the grounds of clinical presentations. What foodstuffs should be chosen for

  analysis in the first place in order to confirm the diagnosis?  

ATinned food 

BPotatoes 

CPasteurized milk 

DBoiled meat 

ECabbage 

 

 

  96

  A worker who undergoes regular medical check-up for duodenal ulcer received a subsidized

  24-day sanatorium voucher from his plant. The term of annual leave of a worker is 24 calender

  days, it will take 4 days more to get to the sanatorium and back home. What is the procedure of

  obtaining a 4-day sick-leave?   

AMedical Expert Commission issues a 4-day sick list   

BMedical Expert Commission issues a 28-day sick list  

CThe doctor in charge issues a 4-day sick list  

DThe doctor in charge issues a health certificate and sanatorium patient's file for 28 days   

EMedical Expert Commission issues a 4-day health certificate  

 

 

  97

  A 42 year old metalworker has been working at the turning machine for production of heavy

  large-size parts for 5 years. His work requires using of hand and pedal levers that involves

  considerable physical force. What means for osteoarthrosis prevention should be

  recommended?  

ATo limit physical work 

BTo administer protein-and-carbohydrate diet 

CTo administer protein-and-vitamin diet 

DTo improve health at the Black sea coast 

ETo go in for weightlifting 

 

 

  98

  Administration of a plant producing red lead paint intends to form a group of medical specialists

  for periodical medical examinations. What specialist must be obligatory included into this group?   

ANeuropathologist  

BGynaecologist  

CPsychiatrist 

DDermatologist 

EOtolaryngologyst 

 

 

  99

  The total area of a ward at the therapeutical department is 28 m2. What is the maximum

  number of beds that can be exploited in this ward?    

A

B1  

C

D

E

 

 

  100

  The amount of ultraviolet radiation dose was measured in minutes. What device was applied for

  measurement of the biodose?  

AGorbachev's biodosimeter 

BUV-meter 

CActinometer 

DRadiometer 

ECatathermometer 

 

 

  101

  The institutions which take part in medical examinations can be prevention and treatment

  facilities, medical board of Ministry of Defense, medical board of Ministry of Home Affairs,

  medico-social expert commissions, forensic medical boards etc. What institutions are

  responsible for temporary disability examination?  

APrevention and treatment facilities  

BSanitary-and-prophylactic institutions  

CMedico-social expert commissions  

DMedical boards of Ministry of Defense  

EMedical boards of Ministry of Home Affairs  

 

 

  102

  The institutions which take part in medical examinations can be prevention and treatment

  facilities, medical board of Ministry of Defense, medical board of Ministry of Home Affairs,

  medico-social expert commissions, forensic medical boards etc. What institutions are

  responsible for temporary disability examination?

APrevention and treatment facilities

BSanitary-and-prophylactic institutions

CMedico-social expert commissions

DMedical boards of the Ministry of Defense

EMedical boards of the Ministry of Home Affairs

 

 

  103

  A mother who is on partially paid maternity leave got sick and was hospitalized. What document

  is  to be issued to a working father who will be taking care of a child during his mother's illness?

ASick-leave

BCertificate of mother's illness

CCertificate of child's care necessity

DExtract from the medical card of out- or in-patient

EFree-form certificate

 

 

  104

  Clinical and statistical study was devoted to the effect of a new pharmacological medication

  upon the patients with coronary heart disease. What parametric criterion (coefficient) can be

  used for estimation of results validity?  

AStudent's coefficient (t) 

BSign criterion 

CConformity coefficient 

DWilcoxon's t-criterion 

EKolmogorov-Smirnov's criterion 

 

 

  105

  It is planned to make complete isolation boxes in the infectious department in order to prevent

  nosocomial airborne infections. The boxes consist of a tambour, a ward and a lock chamber.

  What structure should be also included in a complete isolation box?  

ABathroom unit 

BManipulation room 

CDoctor's consulting room 

DPatient's examination room 

ENursing room 

 

 

  106

  Educational rooms are illuminated with various lighting fittings. What type of lighting fittings is the

  most appropriate in respect of hygienic norms?  

AIndirect light fittings  

BDirect light fittings  

CSemi-reflected light fittings  

DAmbient light fittings  

ECombined light fittings  

 

 

  107

  In terms of megacalorie (1000 kcal = 4184 kJ) the ration of an adult includes 30 g of proteins,

  37 g of fats, 137 g of carbohydrates, 15 mg of vitamin C, 0,6 mg of thiamine (vitamin B1).

  The ration is UNBALANCED as to the contents of:   

AVitamin C  

BProteins  

CFats  

DCarbohydrates  

EThiamine  

 

 

  108

  A city somatic hospital with 300 beds consists of the main building which houses the therapeutic

  and surgical departments. Several separate buildings house the maternity, pediatric and

  radiologic departments that are connected to the main building by underground walkways and

  above-ground covered skybridges. Specify the building system of the hospital:  

ACentral-unit  

BCentralized  

CDecentralized  

DFree  

ECombined  

 

 

  109

  A heat station working on solid fuel is located in a residential district. On cloudy foggy days in

  december there was an increase in diseases with upper airway affection and signs of general

  intoxication. There were also mortal cases among the elderly people. What is the most likely

  factor that provoked toxic effect?  

ASuspended materials  

BHigh air humidity  

CCalm  

DLow air temperature  

ETemperature gradient  

 

 

  110

  Indices that characterize population health include demographic indices. What environment is

  used for calculation of these indices?   

APopulation number  

BEmployment number  

CNumber of hospitalized people  

DNumber of patients 

ENumber of population being liable to preventive examination  

 

 

  111

  While making sanitary examination of burn unit for adults  it was stated that wards for 4 persons

  are of 28 m2 square. What should be the minimum ward area in this unit?

A40 м2 

B24 м2 

C28 м2

D30 м2 

E52 м2 

 

 

  112

  The results of 5 year monitoring allowed to estimate the level of environmental influence upon

  health indices of popultaion. What statistic method should be chosen?  

ACalculation of correlation coefficient 

BCalculation of conformity coefficient 

CCalculation of coefficient of difference validity 

DCalculation of regression coefficient 

ECalculation of dynamic indices 

 

 

  113

  In order to improve organism tolerance of boarding-school pupils a doctor developed a program.

   The program is based upon the following principles: graduality, consistency, individuality,

  coomplexity. What of the main principles of organism tempering wasn't taken into account?  

ASystematicness 

BAutodefense increase 

CIncrease of influence force 

DIncrease of influence intensity 

EIncrease of resistance 

 

 

  114

  A student analyzes noise level of cold-pressing process. What device should be applied for this

  hygienic study?  

ANoise and vibration analyzer  

BNoise analyzer  

CSound tester  

DActinometer  

EPyranometer  

 

 

  115

  Environmental pollution is prevented by mechanical separation of nontoxic solid domestic waste.

   Specify the method which can be used for mechanical utilization of these wastes:   

ACompressing of wastes into building blocks  

BHydrolysis  

CBurning as power-plant fuel  

DBurial of wastes  

EWaste neutralization in biothermal boxes  

 

 

  116

  An emergency situation at a chemical plant caused acute occupational intoxication. A doctor

  who revealed the case of "acute occupational disease (intoxication)" must notify the following

  authority:  

ASanitary and epidemiological station  

BPlant administration  

CTrade union committee of the plant  

DMedical unit of the plant  

EMinistry of Health of Ukraine  

 

 

  117

  At a machine-building plant the casts are cleaned by means of abrasion machines that are a

  source of local vibration. What are the most efficient preventive measures for preventing

  harmful effect of vibration on workers' organisms?  

AUse of gloves that reduce vibration 

BPreliminary and periodical medical examinations 

CHand massaging 

DWarm hand baths  

EGiving sanitary instructions to the workers  

 

 

  118

  In order to study impact of microclimate upon the human organism it is necessary to make

  systematic observation of air temperature over 3 days. Choose a device that will allow to make

  the most precise temperature records:  

AThermograph 

BAlcohol thermometer 

CMercury thermometer 

DAugust's psychrometer 

EAssmann psychrometer 

 

 

  119

  The Carpathian region is characterized by constant high humidity of atmospheric air (over

  80%). Inhabitants of this region feel severe cold in corresponding season at a medium low

  temperature. It's caused by heat emission by:   

AConvection  

BRadiation  

CVaporization  

DConduction  

E-

 

 

  120

  Carpathian region is characterized by permanently high (over 80%) air humidity. In the cold

  season the population of this region feels very cold at moderately low temperatures. This is due

  to an increase in the heat transfer by:

AConvection

BEmission

CEvaporation

DConduction

ERadiation

 

 

  121

  Poorly refined wastes of an industrial plant are usually thrown into the river that supplies drinking

  water. It causes perishing of some microorganisms, disturbs processes of water

  self-purification and worsens its quality that can have negative influence upon people's health.

  How is this effect of environmental factors called? 

AIndirect 

BDirect  

CAssociated 

DComplex 

ECombined 

 

 

  122

  In order to reduce weed growth on agricultural land, some herbicides have been used for a long

  time. In terms of environmental stability these herbicides are rated as stable. Specify the most

  likely route of their entry  into the human body:  

ASoil-plants-humans  

BSoil-microorganisms-humans  

CSoil-animals-humans  

DSoil-protozoa-humans  

ESoil-insects-humans  

 

 

  123

  In a city with population 400000 people 5600 fatal cases were recorded, including 3300 cases

  because of blood circulation diseases, 730 - because of tumors. What index will allow to

  characterize mortality from blood circulation diseases in this city?  

AIntensive index  

BExtensive index  

CRelative intensity index 

DVisuality index   

ECorrelation index  

 

 

  124

  A selective population research study was aimed at exploring the effect of air emissions from a

  metallurgical plant on the obstructive bronchitis morbidity in a city. The calculated correlation

  coefficient was +0,79. Evaluate the strength and direction of the relationship:  

ADirect, strong  

BInverse, strong   

CDirect, average   

DInverse, average  

E-

 

 

  125

  Statistic of patients of common medical practice displays constant increase in elderly and old

  people number. What kind of pathology is expected to prevail in the morbidity structure of

  population in question?   

AChronic pathology  

BOccupational pathology  

CNon-epidemic pathology  

DAcute pathology  

EInfectious pathology  

 

 

  126

  A general practitioner visited a 2-year-old child and diagnosed him with measles. The child

  attends a nursery, has a 5-year-old sister. What document must be filled in for the effective

  antiepidemic measures in the given health locality?

AEmergency notification on infectious disease (form № 058/o)

BCarer's leave certificate

CInfant's record (report form № 112/o)

DHouse call record (form № 031/o)

ESick leave

 

 

  127

  In the current year general practitioners of the municipal polyclinic have referred 11 patients with

   coronary artery disease to the in-patient hospital. In 3 cases the diagnosis wasn't confirmed.

  What managerial decision shoud be made in such case? 

AAnalysis of each case of diagnostic divergence  

BAnalysis of medical check-up quality  

CAnalysis of diagnostic examination quality  

DAnalysis of doctors' skill level  

EAnalysis of material and technical basisof the polyclinic  

 

 

  128

  Hygienic expertise of a sample taken from the batch of grain revealed that 2% of grains were

  infected with microscopic Fusarium fungi. On the ground of laboratory analyses this batch of

  grain should be:  

ASold without restrictions  

BTested for toxicity  

CUsed for forage production  

DUsed for ethanol production  

EDestroyed  

 

 

  129

  An employee has been diseased for 4 months, further treatment is necessary, the patient is

  incapacitated. Who is authorized to provide further disability examination of this patient?

AMedical and social expert board

BMedical consultative board

CPhysician in charge and chief of department

DChief physician of a medical facility

EDeputy chief responsible for disability examination

 

 

  130

  Among the inhabitants of a workmen's settlement located near an industrial plant the cases of

  nervous and endocrine system diseases as well as renal diseases became more frequent.

  Blood analyses revealed a decrease in sulfhydryl groups. These pathologies might have been

  caused by the following substance released into the environment:  

AMercury  

BCadmium  

CBoron 

DChromium 

ELead 

 

 

  131

  Examination of a 43-year-old man objectively revealed pallor of skin and mucous membranes,

  loss of tongue papillae, transverse striation of fingernails, cracks in the mouth corners,

  tachycardia. Blood test results: Hb- 90 g/l, anisocytosis, poikilocytosis. The most likely causative

   agent of this state is inadequate intake of:  

AIron  

BCopper  

CZinc  

DMagnesium  

ESelene  

 

 

  132

  During the medical examination a port crane operator complained of dizziness, nausea, sense

  of pressure against tympanic membranes, tremor, dyspnoea, cough. He works aloft, the work is

  connected with emotional stress. Workers are affected by vibration (general and local), noise,

  ultrasound, microclimate that warms in summer and cools in winter. What factor are the worker's

   complaints connected with?   

AInfrasound 

BNoise 

CVibration 

DIntensity of work 

EAltitude work 

 

 

  133

  It is required to analyze the level of daylight illumination in a ward of therapeutics unit. What

  device should be applied to estimate the level of daylight illumination?   

AIlluminometer  

BAnemometer  

CKatathermometer  

DActinometer  

EPsychrometer  

 

 

  134

  During the medical examination at school the schoolchildren had to undergo plantography. After

  the analysis of footprints platypodia was found in 30% of pupils. What is the percentage of the

  flatfoot isthmus?  

A65%  

B30%  

C50%  

D55%  

E45%  

 

 

  135

  A factory's sectorial doctor selects a group of persons who often fall ill for thorough monitoring.

  At the same time he takes into consideration the number of etiologically related cases with

  temporary disability in each of the employees over the last year. An employee falls into this

  group if the number of sickness cases is:  

A4 or more  

B1 or more  

C2 or more 

D3 or more  

E6 or more  

 

 

  136

  Production areas of a greenhouse complex have the following microclimate parameters: air

  temperature - 42oC, humidity - 98%, air velocity - 0,05 mps, temperature of enclosing

  surfaces - 15oC. Characterize the microclimate of production areas:   

AOverheated   

BComfortable  

CCooling  

DUncomfortable  

ESatisfactory  

 

 

  137

  Sanitary-veterinary examination of a cow carcass revealed measle contamination (2-3 measles

   per 10 cm2). What tactics should be chosen in respect of this meat consumption?  

AThe whole carcass should be technically disposed  

BMeat can be sold without any restrictions  

CThe carcass should be used for the production of canned meat  

DMeat should be disinfected by boiling  

EMeat should be disinfected by freezing  

 

 

  138

  A factory worker has ARD complicated by acute bronchitis. He receives treatment in the

  outpatient setting. The attending doctor has issued him a medical certificate for 5 days and then

  extended its duration by 5 more days. Patient can't get down to work because of his health

  status. Who should extend the duration of medical certificate for this patient?  

AA department chief  

BMedical superintendent  

CDeputy medical superintendent in charge of temporary disability examination   

DDeputy medical superintendent in charge of medical treatment  

EMedical advisory commission  

 

 

  139

  Preventive examination of an 11 year old boy helped to determine his habitus type. It was

  established that the child's shoulders were deviated and brought forward, with forward flexion of

  head, the thorax was flattened, abdomen was convex. The child's backbone had signs of

  deepened cervical and lumbar curvatures. What habitus is it?  

AKyphosis 

BLordosis 

CRound-shouldered 

DCorrected 

ENormal 

 

 

  140

  A plot of land with total area of 2,0 hectare was intended for building of a hospital. The maximal

  capacity of the hospital will be:  

A100 beds  

B200 beds 

C400 beds 

D800 beds  

EOver 1000 beds 

 

 

  141

  During hygienic examination of a hospital it was established that the area for each bed in a

  double ward was: in the infectious department for children - 7 м2, in the infectious

  department for adults - 8 м2, in the burns department - 9 м2, in the radiological

  department - 10 м2, in the critical care department - 13 м2. In which wards the area for

   each bed doesn't correspond with hygienic requirements?  

AIn burns wards 

BIn infectious wards for children 

CIn infectious wards for adults 

DIn radiological wards 

EIn critical care wards 

 

 

  142

  According to the report of water quality control, drinking city water has the following

  characteristics: turbidity - 1,5 mg/m3, odour - 3 points, metallic taste - 2 points, pale yellow

  colour, colour index - 20o, temperature - 12o. Which of these factors doesn't comply

  with hygienic requirements?  

AOdour  

BTurbidity  

CColour index  

DTemperature  

ETaste  

 

 

  143

  A 2 year old child has been ill with acute respiratory viral infection of upper thrice a year - in

  February, in April and in December. How should these occurences be recorded? 

AIt is necessary to fill in 3 statistic talons signed (+) 

BIt is necessary to fill in 3 statistic talons signed (-) 

CIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed (+) 

DIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed (+) and 2 statistic talons signed (-) 

EIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed (-)

 

 

  144

  A worker diagnosed with "acute dysentery" was sent to the infectious department by a doctor of

  aid post. What document should be used for registration of this disease?  

AUrgent report on infectious disease 

BStatistic coupon for registration of final diagnoses 

COutpatient's card 

DInpatient's card 

EStatistic card of the patient who left in-patient hospital  

 

 

  145

  Researchers studied disease incidence of influenza and acute respiratory viral infection within

  the last 5 years. What kind of graphic presentation should be used for the best visualization of

  this data?      

ALinear diagram 

BPie diagram 

CBar diagram 

DHistogram 

ERadial diagram 

 

 

  146

  The correlation between the service record and eosinophil concentration in blood was studied in

   workers at dyeing shops of textile factories. What index will be the most informative for the

  analysis of this data?     

ACorrelation factor  

BStudent's criterion   

CStandardized index   

DFitting criterion  

ESign index   

 

 

  147

  The objective of a statistical study was to find out the extent of seeking medical care by the

  population. For this purpose 300 residents of the area were interviewed. Information was

  collected by means of a special questionnaire. What method of collecting information was used

  by researchers?  

AAnamnestic  

BImmediate registration  

CImmediate examination  

DDoing extracts  

E

 

 

  148

  Analysis of organization of medical care in a regional centre has shown that every year about

  12% of patients receive inpatient care for diseases that don't require round-the-clock

  monitoring and intensive care. What are the most appropriate organizational changes required

  to address this problem?   

ADevelopment of medical care forms replacing the in-patient care  

BChanges to the statute of outpatient clinics  

CDevelopment of primary care   

DRestructuring of specialized care   

EUpgrading of hospital facilities  

 

 

  149

  A city's population is 400000 inhabitants in 2005 there were registered 5600 deaths, including

  3300 cases caused by cardiovascular diseases, 730 - by tumours. Which of the following

  indicators allows to characterize the share of the circulatory system diseases as the cause of

  death in the city?  

AExtensive index  

BIntensive index  

CIndex of relative intensity  

DDemonstrativeness index  

ERatio  

 

 

  150

  It is planned to organize a rural outpatient clinic. The patients will be able to visit the doctors of

  the following specialities:  

ATherapeutist, dentist, pediatrician, obstetrician-gynecologist  

BTherapeutist, pediatrician, neurologist  

CPediatrician, obstetrician-gynaecologist, ophthalmologist  

DPediatrician, therapeutist, ophthalmologist  

EObstetrician-gynaecologist, therapeutist  

 

 

  151

  In a rural health district a child died in the first month of life. In order to analyze this situation it

  was necessary to complete expert evaluation of medical records. Which medical document was

   analyzed in the first place?  

AChild developmental history record  

BNeonatal record   

CRecord of vaccinations  

DMedical record of an outpatient  

EChild's medical record  

 

 

  152

  A department chief of an in-patient hospital is going to inspect resident doctors as to

  observation of medical-technological standards of patient service. What documentation should

  be checked for this purpose?   

AHealth cards of in-patients  

BStatistic cards of discharged patients 

CTreatment sheets  

DRegistry of operative interventions  

EAnnual report of a patient care institution  

 

 

  153

  The head of prenatal care department intends to complete expert evaluation of compliance with

  medical and technological standards of pregnancy follow-up. What documents must be verified

  for this purpose?  

AIndividual records of pregnant and postpartum women  

BPrenatal records  

CMedical records of outpatients  

DLabour and delivery record  

ENeonatal record  

 

 

  154

  Workers of a laboratory producing measuring devices (manometers, thermometers etc)

  complain about a mettalic taste in mouth, stomatitis, dyspepsia, sleep disturbance, unsteady

  walk, abrupt decrease in cardiac activity. These presentations must have been caused by the

  intoxication with the following substance:   

AMercury  

BLead  

CManganese  

DToluol  

ETetraethyl lead  

 

 

  155

  While asessing the health status of graduates of a secondary school, the doctor found one of

  them to have grade 3 tonsillar hypertrophy, chronic rhinitis and vegetative-vascular dystonia.

  The organism functionality is reduced. This student belongs to the following health group:  

AIII 

BII  

C

DIV 

E

 

 

  156

  At first appointment with an obstetrician-gynaecologist a pregnant woman is referred to other

  medical specialists. She must be obligatory examined by the following specialists:  

ATherapeutist and dentist  

BTherapeutist and endocrinologist  

CDentist and phthisiatrician  

DENT and ophthalmologist   

EDentist and cardiologist  

 

 

  157

  Estimation of physical development of a child involved dynamometry and estimation of body

  weight and length, annual gain in body length, chest circumference, number of permanent teeth,

  secondary sexual characters, lung vital capacity. Which of the mentioned indices relates to the

  physiometric ones?  

ALung vital capacity, dynamometry  

BBody length and weight, chest circumference  

CSecondary sexual characters  

DNumber of permanent teeth 

EAnnual gain in body length 

 

 

  158

  Estimation of community health level involved analysis of a report on diseases registered among

   the population of district under charge (reporting form 12). What index is calculated on the

  grounds of this report?   

ACommon morbidity rate  

BIndex of pathological affection   

CIndex of morbidity with temporary disability  

DIndex of hospitalized morbidity  

EIndex of basic non-epidemic morbidity  

 

 

  159

  A 50-year-old male suburbanite underwent treatment in rural outpatient clinic for pneumonia.

  The treatment didn't have effect and the disease got complicated by exudative pleuritis. What

  prevention and treatment facility should the patient be referred to for further aid?   

ACentral district hospital  

BRegional hospital  

CPhthisio-pulmonological dispensary  

DMunicipal hospital  

ETuberculosis dispensary 

 

 

  160

  A 46-year-old patient was issued a 10-day sick list because of exacerbation of chronic

  cholecystitis. The patient's general condition got better, but the clinical manifestations of the

  disease are still present. What authority is entitled to extend the sick list?   

AMedical Expert Commission   

BFamily doctor   

CDeputy head doctor for terapeutic management  

DDeputy head doctor for medical-labour expertise  

EHead doctor  

 

 

  161

  A 59-year-old male patient with essential hypertension of stage II is registered with the

  dispensary department of a polyclinic. The patient regularly takes ACE inhibitors and calcium

  antagonists. How often should a therapeutist examine this patient (except for exacerbation periods)?   

AEvery 3 months  

BEvery 6 months  

CEvery 4 months  

DOnce a year  

EEvery 9 months  

 

 

  162

  A municipal hospital reported on the number of operated patients including fatal outcomes

  following the operations. Which index of hospital work can be calculated on the ground of this data?  

APostoperative lethality  

BTotal lethality  

CIndex of late hospitalization since a disease incursion  

DStandardized lethality  

E-

 

 

  163

  It is planned to build a multi-disciplinary hospital with 500 beds in a town. Specify the location of a

   polyclinic within the medical centre:  

AAt the main entrance  

BIn the garden and park area   

CIn the centre of the territory near medical buildings   

DIt is not allowed to place the polyclinic within the centre territory  

EIn the service zone  

 

 

  164

  Evaluation results of sanitary and hygiene conditions in a 4-bed ward were as follows: ward area

   - 30 m2, height - 3,2 m, temperature - 20oC, humidity - 55%, air velocity - 0,1 m/s,

  window-to-floor area ratio - 1:5, daylight ratio - 0,6%, concentration of carbon dioxide in the air -

   0,1%. Which of the given indicators does not meet hygienic requirements?

ADaylight ratio

BAir velocity

CWindow-to-floor area ratio

DConcentration of carbon dioxide in the air

EWard area

 

 

  165

  Within the structure of the region's population the share of persons aged 0 to 14 years is 25%,

  the share of persons aged 50 years and older is 30%. What concept most accurately

  describes this demographic situation?

ARegressive type of population age structure

BProgressive type of population age structure

CCohort reproduction

DStationary type of population age structure

EImmigration of population

 

  1

  A number of viable fetuses per 1000 women at the age between 15 and 44 is determined by: 

 

AGenital index 

BReproductive level 

CBirth rate 

DPerinatal rate 

EObstetric rate 

 

 

  2

  Point out the unit for statistical observation for the determination of blood sugar level influence

   on a  wound surface healing during  postoperative period.

AThe patient in a postoperative period

BBlood sugar level

CBlood test

DThe patient who has a wound surface

EThe patient who was discharged to outpatient treatment

 

 

  3

  What methods of the collecting of the information is preferable for study of housing conditions

   of students of medical HIGH SCHOOL for a training period?    

AQuestioning   

BInterviewing  

CSelecting of materials  

DA method of the directed selection  

EStatistical  

 

 

  4

  What information gathering method is preferable to study  housing conditions of medical

  students during  training period? 

AQuestionaire

BInterviewing

CMaterials selection

DDirected selection method 

EStatistical

 

 

  5

  Choose a method of a graphic representation of monthly information about number of the

  registered cases of acute intestinal infection and their comparisons to the average monthly

  values, obtained for 5 previous years:  

AThe linear diagram 

BThe radial diagram 

CThe sector diagram 

DThe figured diagram 

EThe curvilinear disgram 

 

 

  6

  The parameter of infantile mortality for the last year was - 16,3, in present year - 15,7. Name a

  kind of the diagram that can be used for a graphic representation of it: 

AStylar 

BLinear 

CIntrastylar 

DSector 

ERadial 

 

 

  7

  The average body lenth of newborn boys is 50,9 cm at a sigma 1,66; and average mass -

  3432 at a sigma 5,00. What criterion is necessary in order to compare degree of variability of

  these signs?  

ACoefficient of variation 

BSigma  

CLimit 

DAmplitude 

ECoefficient of association  

 

 

  8

  What method is applied to establish rate of correlation between age of men and their mortality

   due to myocardial infarction? 

AMethod of grade correlation (Spirman)  

BCorrelation ratio 

CThe quadrate method (Pirson) 

DThe Indirect method (Student) 

EMethod of graduated correlation (Armler) 

 

 

  9

  Indicate the registration medical document for the patient, who 21.02. was addressed to the

  doctor with diagnosis ARVD for the first time in this year: 

AThe statistical coupon is to be filled in and it is necessary to deliver on a sign (+) 

BThe statistical coupon for registration of final diagnosis is not necessary 

CThe statistical coupon is to be filled in, but a sign (+) is not necessary to be put in 

DIt is necessary to fill in the emergency notice on a case of a contagion  

EThe necessary registration form is not indicated 

 

 

  10

  Define the basic registration document at the profound study of a case rate with temporary

  lost labor ability at the industrial enterprise:  

AA card of the personal account of a case rate 

B"The Report on reasons of a temporary lost labor ability" 

CThe sick-leave certificate  

DA ambulatory medical card  

EThe inpatient medical record 

 

 

  11

  Head of a department and a trade-union group have appealed to the head of a hospital about

  dismissal of the senior nurse who has 17 year record of service. The facts of charge were

  confirmed and recognized by the nurse herself. This nurse lives with a daughter (who is

  divorced and unemployed) and a 9-month-old grandson. Make an administrative decision:   

ATo continue the worker in office with a warning of dismissal in case of repeated violation of

    labor discipline  

BTo discharge the worker, i.e. to satisfy demands of the collective   

CTo issue the sick list   

DTo shift the solution of this problem on other officials or public organizations  

E-

 

 

  12

  25 unorganized children in the age 2-3 year will be observed on a pediatric district it in the

  current year. What scheduled number of initial visitations will make to this group of children?  

A50 

B20 

C40  

D100 

E200 

 

 

  13

  A child is 6 years old. Within one year of observation he had URI that lasted 8 days. Physical

  state is satisfactory. Specify hi health group: 

A

BII 

CIII (a)  

DIII (b)  

EIII (c)  

 

 

  14

  A 38 year old man was admitted to a hospital from his working place on July 19 because of

  hip fracture. He was invalid till November 19. Requires prolongation of treatment. Who

  decides on the issue of further temporary invalidity?  

ASpecialized (traumatologic) MSEC 

BDCC 

CThe head physician of a polyclinic 

DInterregional general MSEC 

ERegional MSEC 

 

 

  15

  What is the maximum duration of medical certificate in case of tuberculosis? 

A2 months 

BWeek 

C2 weeks 

DMonth 

E10 months 

 

 

  16

  An engineer-chemist at the age of 47 often fells ill with an occupational skin disease. Who

  makes a decision to transfer him to other job accepts? 

ADCC 

BA head physician 

CThe attending physician 

DThe chief of shop 

EMSEC 

 

 

  17

  A patient with high temperature came to a first-aid post in the evening. The fact of temporary

  disability was established. Indicate the order of examination in this case:  

AThe night duty doctor should issue a medical certificate, which will be subsequently used

    for issuing a sick list from the date of the previous day   

BThe sick list for 1 day should be issued  

CThe sick list for up to 3 days should be issued  

DThe sick list for 3 days should be issued  

EAny document shouldn't be issued  

 

 

  18

  A sample of milk was taken for testing from a 5 ton milk batch. Lab analysis showed the

  following: fat content 2\%, specific density- 1,04 $g/cm^3$, acidity $21^0C$, reductase probe –

   weak positive. What way the product is to be used in? What would you advise?  

ASell but inform customers about milk quality  

BWrite the product off for animal feeding  

CUtilize technically 

DSell without limitations 

EAnnihilate the product  

 

 

  19

  A 5 tons milk batch was sampled. The lab analysis revealed: fat content 2\%, specific density -

   1,04 g/$cm^3$, acidity - $21^0$Т, reductase probe - weak-positive. What way is the product to

   be used in?  

ASell but inform customers about milk quality  

BDiscard for animal feeding  

CTechnical utilization 

DSell without limitations 

EDo the product away 

 

 

  20

  The student has the following devices: Geiger counter, Ebert counter, Krotov's apparatus,

  Mischuk device, Ebert device. What device can he use to assess air germ pollution? 

AKrotov's apparatus 

BEbert's counter 

CGeiger's counter  

DMischuk's device 

EEbert's device 

 

 

  21

  Thyreotoxicosis patient  is in the two-place hospital ward of therapeutic department. The area

  of the ward is $18 m^2$, height is 3 m, ventilation rate is 2,5/h. Air temperature is $20^0С$,

  relative humidity is 45\%, air movement velocity is  0,3 m/sec,  light coefficient is 1/5, noise

  level constitutes 30 dB. Make a hygienic assessment of these conditions.

ADiscomfortable microclimate 

BNon-effective ventilation 

CPoor lighting 

DHigh level of noise 

EAll conditions are OK 

 

 

  22

  A 9 y.o. girl has an average height and harmonic growth development. She was ill with acute

  respiratory infection for five times. Define the group of her health.  

A2nd group  

B1st group  

C3rd group  

D4th group  

E5th group  

 

 

  23

  A student lives in the modern house in the flat with a  complete set of sanitary equipment

  (WC, bath, shower, local water heater). How much water consumption has he got?

A160-200 L/day

B10-15 L/day

C50-100 L/day

D300-400 L/day

E500 -600 L/day

 

 

  24

  A 30-year-old patient with complaints of occipital headache, disturbed sleep with nightmares

  came to a policlinic. BP was 150/95 mm Hg. He was diagnosed with hypertensic crisis. The

  patient should be registered in the following dispensary group for arterial hypertension

  surveillance:   

AIn the second  

BIn the first  

CIn the fourth  

DIn the third  

EIn the fifth 

 

 

  25

  A young patient who came to a policlinic was diagnosed with the 1 stage of hypertension.

  How often should he undergo the medical check-up?  

ATwice a year  

BOnce a year  

C3 times a year  

D4 times a year  

E5 times a year  

 

 

  26

  25 children at the age of 2-3 years who don't attend any child welfare institutions should be

  observed by a district pediatrician within the current year. How many initial visits of this group

  of children should be planned? 

A50 

B20 

C40 

D100 

E200 

 

 

  27

  Studying of pulmonary tuberculosis incidence provided data about patients' socioeconomic

  living conditions and bad habits. What method allows to estimate the impact of these factors

  on tuberculosis incidence?  

ACalculation of correlation coefficient 

BCalculation of correspondence index 

CCalculation of regression coefficient 

DStandardized index calculation 

ECalculation of reliability coefficient  

 

 

  28

  A teacher of a secondary school was diagnosed with pulmonary tuberculosis. What is the

  maximum duration of his medical certificate?  

ATen months  

BFive months   

CFour months  

DTwo months  

EA month  

 

 

  29

  An employee of a private company was ill with acute respiratory viral infection. Consulted a

  district doctor, who determined the fact of temporary loss of working ability, but refused to

  issue a sick-list, arguing that the patient worked in the private and not state-owned company.

  Should the sick-list be issued to the employees of private companies?  

AIssued regardless of company's ownership 

BIssued only to empties of state-owned companies 

CIssued only on condition of payment guarantee by the company's proprietor 

DIssued a medical certificate of a set form 

EIssued a medical certificate of a free form 

 

 

  30

  Clinic of a research instutute for occupational diseases examined a worker who works at a

  concentration plant and diagnosed him with chronic dust bronchitis. The case is investigated

  by a commission including the representatives of: the plant, clinic, territorial SES, department

  of Social Insurance Fund, trade union. According to the "regulation on investigation of…", the

  commission should be headed by the representative of the following authority:   

ATerritorial SES  

BPlant 

CSocial Insurance Fund  

DTrade union  

EClinic 

 

 

  31

  Basing upon the data of laboratory assessment of sanitary state of soil in a certain territory,

  the soil was found to be low-contaminated according to the sanitary indicative value;

  contaminated according to the coli titer; low-contaminated according to the anaerobe titer

  (\emph{Cl. Perfringens}). This is indicative of:   

AFresh fecal contamination 

BInsufficient intensity of soil humification  

COld fecal contamination  

DConstant entry of organic protein contaminations 

EInsufficient insolation and aeration of soil  

 

 

  32

  A maternity hospital registered 616 live births, 1 stillbirth, 1 death on the 5th day of life over a 1

   year period. What index allows the most precise estimation of this situation?   

APerinatal mortality  

BCrude mortality rate  

CNatality  

DNeonatal mortality  

ENatural increase  

 

 

  33

  A patient complained about problems with pain and tactile sensitivity, pain in the nail bones at

   the end of the working day. He works at a plant with mechanical devices. What pathology can

  be suspected? 

AVibration disease 

BCaisson disease 

CNoise disease 

DOverwork symptoms 

EHypovitaminosis of $B_1$ 

 

 

  34

  Bacterial analysis of air in a living space in winter period by means of Krotov's apparatus

  revealed that total number of microorganisms in 1$m^3$ of air was 7200. What is the

  permissible number of microorganisms for the air to be characterized as "pure"?  

AUp to 4500  

BUp to 2500 

CUp to 3500 

DUp to 5500 

EUp to 7500 

 

 

  35

  Maximum permissible concentration of carbon dioxide in the air is considered to be a sanitary

   index of air purity in a classroom. What concentration of carbon dioxide in the air is accepted

  as maximum permissible? 

A0,1\% 

B0,05\%  

C0,15\% 

D0,2\% 

E0,3\% 

 

 

  36

  Study of actual diet of an adult revealed the following: proteins make up 16\% of energy value

  of daily ration, fats - 25\%, carbohydrates - 59\%. Evaluate compliance of protein, fat and

  carbohydrate share in the energy value of daily ration with the recommended shares of these

  nutrients?  

ACarbohydrate share is insufficient, there is excess of proteins 

BFat share is insufficient 

CCarbohydrate share is insufficicent 

DCarbohydrate share is excessive 

ENutrient content complies with the recommended shares of energy value  

 

 

  37

  A patient who has been consuming refined foodstuffs for a long time complains about

  headache, fatiguability, depression, insomnia, irritability. Objectively: muscle asthenia, pain

  and cramps in the gastrocnemius muscles, during walking the patient lands onto his heel

  first, then on the external edge of foot. Cardiovascular system exhibits tachycardia, hypoxia,

  dystrophic changes of myocardium. There are also gastrointestinal disorders. What is the

  most likely diagnosis?   

AHypovitaminosis $B_1$  

BHypovitaminosis $B_2$  

CHypovitaminosis  $B_{12}$  

DHypovitaminosis  $B_6$  

EHypovitaminosis $B_{15}$  

 

 

  38

  A patient who had eaten mushrooms in the morning was delivered to the infectious diseases

  hospital at night. The disease development was rapid. The patient presented with stomach

  pain, frequent diarrhea, intractable vomiting, burning thirst, headache and dizziness. He died

  on the third day. What mushrooms are most likely to have caused mycetismus?   

ADeadly amanita  

BMorels  

CFly agarics  

DSulfur-tufts  

ERussules  

 

 

  39

  Periodical survey of a worker of a chemicals plant revealed a malignant neoplasm on the

  urinary bladder. This occupational disease was the most probably caused by contact with the

  following industrial poison:  

ABenzidine 

BVinyl chloride 

CNickel carbonyl 

DAsbestos 

EArsenic 

 

 

  40

  A 37 year old patient applied to a local therapeutist. As a result of exacerbation of chronic

  obstructive bronchitis the patient had been temporarily disabled for 117 days within 1 year.

  What tactics will be legally correct?  

AThe patient should be referred to the medicosocial expertise 

BThe therapeutist should extend a medical certificate 

CThe patient should be referred to the medical consultation comission for extension of

    medical certificate  

DThe therapeutist should issue a new medical certificate  

EThe patient shoul be referred to the sanatorium-and-spa treatment  

 

 

  41

  A 46-year-old patient once took part in elimination of breakdown at an atomic power plant.

  Currently he is being treated at an in-patient hospital. He was diagnosed with progressing

  vegetative insufficiency. This disease relates to the following group of ionizing radiation

  effects:   

ASomato-stochastic  

BSomatic  

CGenetic  

DHormesis  

EHeterosis 

 

 

  42

  In treatment and prevention establishments, regardless of their organisational and

  proprietary form, the rights of patients should be observed. Which of these rights is the most

  significant?  

AThe right to the protection of the patient's interests  

BThe right to the free choice 

CThe right to the information 

DThe right to be heard 

EThe right to the protection from incompetence 

 

 

  43

  A military unit stopped for 3-day's rest in an inhabited locality after a long march. The

  sanitary-epidemiological reconnaissance found several water sources. It is necessary to

  choose the source complying with the hygienic standards for drinking water in the field

  conditions:  

AArtesian well water 

BSpring water 

CRiver water 

DRain water 

EMelt snow water 

 

 

  44

  A military unit stopped for 3-day's rest in an inhabited locality after a long march. The

  sanitary-epidemiological reconnaissance found several water sources. It is necessary to

  choose the source complying with the hygienic standards for drinking water in the field

  conditions:  

AArtesian well water 

BSpring water 

CRiver water  

DRain water 

EMelt snow water 

 

 

  45

  A district doctor was commisioned with a task to work out a plan of treatment-and-prophylaxis

  actions for the population of his district. What actions of secendary prophylaxis must he

  include into this plan?  

APrevention of disease complications 

BDisease prevention 

CElimination of disease causes 

DImprovement of population's living conditions 

ERehabilitation actions 

 

 

  46

  The district pediatrician is charged with the analysis of infant mortality. What is taken for the

  unit of observation in infant mortality investigation?  

AA baby dead at the age up to 12 months 

BA baby dead at the age up to 1 months 

CA baby dead at the age over 28 days 

DA baby dead at the age up to 6 days 

EA baby dead at birth 

 

 

  47

  Chief district pediatrician has to carry out analysis of infant mortality rate. What should he take

  as a unit of the observation?        

AChild death case at the age up to 1 year  

BChild death case at the age up to the first month  

CChild death case after 28 days of life  

DChild death case during first 7 days of life   

EChild death case on labor  

 

 

  48

  Deputy of chief medical officer carried out a study of morbidity rate for population which had

  been served at the polyclinics within the last 5 years. What statistical values can help in

  calculation of morbidity rates?  

ARelative values   

BStandard values  

CAverage values  

DAbsolute values  

EDynamic series  

 

 

  49

  Deputy of chief medical officer carried out a study of morbidity rate for population which had

  been served at the polyclinics for the last 5 years. What statistical values can help in

  calculations of diseases level dissamination?   

ARelative values   

BStandart values   

CAverage values  

DAbsolute values  

EDynamic row  

 

 

  50

  There were registered 500 cases of urolithiasis per 10000 inhabitants. What kind of statictical

   indices is presented?  

APrevalence rate  

BCorrelation coefficient     

CIndex of visualization   

DIncidence rate   

EIndex of compliance  

 

 

  51

  At year-end hospital administration has obtained the following data: annual number of treated

   patients and average annual number of beds used for patients' treatment. What index of

  hospital work can be calculated on the base of this data?   

ABed turnover   

BBed resources of the hospital   

CAverage annual bed occupancy  

DAverage duration of patients' presence in the hospital   

EAverage bed idle time  

 

 

  52

  Examination of a 13-year-old boy reveals that his body length is 147 сm (+2), body weight - 38

  kg (+1,5), circumference of chest - 72 cm (+0,2). Estimate the harmonicity of the child's

  physical development:   

ADisharmonious  

BHarmonious  

CAbove the average  

DSharply disharmonious  

ESupernormal  

 

 

  53

  A children's health camp received a party of tinned food. External examination of the tins

  revealed that they had deep dents, could be easily concaved when pressed and wouldn't

  immediately return to the initial state; rust was absent; the tins were greased with inedible fat.

  Specify the bloat type:  

APhysical   

BChemical   

CBiological   

DCombined  

EPhysicochemical   

 

 

  54

  On physiologic-sanitary examination of railway department work it was revealed that loaders

  work is of III degree of difficulty. They unload vagons with sand, manually break coagulated 

  mass by shovel and shift it. What criteria was used to evaluate work of loaders?   

AMaximun load weigh which is shifted   

BValue of static loading  for the shift  

CTime of active activities, \% to the shift duration  

DTime of passive observation, \% to the shift duration  

EIntellectual efforts   

 

 

  55

  Workers of fishery are subjected to low temperatures of the air (from 5 till $15^0C$).

  Diseases of what organs and systems are the most frequent among workers of such

  enterprises?

ARespiratory system

BCardiovascular system

CBlood

DLiver

EGastrointestinal tract

 

 

  56

  An outpatient hospital made record of 11600 diseases within one year. Among them influenza

   and ARD make up 5800, circulatory system diseases - 3480, digestion diseases - 1300,

  other diseases - 1020. What relative index can be calculated according this data?  

AExtensive 

BIntensive 

CVisualization 

DCorrelation 

E

 

 

  57

  Prevalence of a disease in region N amounted 1156 occurences per 1000 of inhabitants.

  What of the mentioned indices characterizes the disease prevalence?  

AIntensive 

BExtensive 

CRatio 

DVisual index 

EStandardized 

 

 

  58

  A pupil of the 8th form after trauma has acute atrophy of the left arm muscles, tonus of which

  is distinctly decreased, active movements are only in the left joint, pupil's foot is deformed.

  Function of support of the left leg is absent, support function of the right leg is preserved. The

  boy wears an orthopedic footwear. What group of physical training does the boy belong to?

ASpecial

BBasic

CAdditional

DOther

EPreparatory

 

 

  59

  District physician was charged with plan drafting concerning medical and preventive

  measures among the population in the area he is assigned to. What measures must he

  include in this plan as regards primary prevention of illness?

APrevention of disease onset

BReferral of patients to sanatorium

CMeasures to increase patients' life quality

DMeasures to improve  patients' life conditions

EPrevention of disease complications

 

 

  60

  A therapeutist needs to analyze adult health in the area of service. Which groups of indicators

  will be included into this analysis?   

ADemographic, sickness rates, disability  

BDemographic, sickness rates, physical development  

CSickness rates, disability, death rates  

DBirth rates, sickness rates, disability  

ESickness rates, death rates, physical development  

 

 

  61

  A district pediarician has carried out infant mortality rate analysis in his area. What data has

  been used?   

AMortality of children under 1 y.o. structured by age, sex, causes    

BMortality of children under 1 y.o., natimortality  

CHospital mortality of children, structured by age 

DMortality of district adolescents  

EMortality of district newborn   

 

 

  62

  At the radiological unit of the hospital , gamma-devices of radiotherapy of "Agat" type and other

   closed sources of  ionizing radiation are used for treatment of malignant neoplasms.

  What are the measures to be taken to protect personnel at the time of work  with radioactive

  sources of such type?

AShortening of working time and screening of the source

BCapsulation of devices and organization of room ventilation

CScreening of the source and the use of means of  individual protection of respiration organs

DThe increase of distance to the source and individual hygiene compliance

ESystematical cleansing of surfaces from the radioactive contamination and shortening of

    working time

 

 

  63

  At the radiological unit of a hospital gamma-devices of radiotherapy of "Agat" type and other

  closed sources of ionizing radiation are used for treatment of malignant neoplasms. What

  measures are to be taken to protect personnel during working with radioactive sources of

  such type?  

AReduction of working time and screening of the source  

BCapsulation of devices and organization of room ventilation  

CScreening of the source and the use of means of individual protection of respiration organs

     

DThe increase of distance to the source and individual hygiene compliance   

ESystematical cleansing of surfaces from the radioactive contamination and shortening of

    working time   

 

 

  64

  A patient undergoes inpatient treatment with the diagnosis of  acute pancreatitis. To  spare

  pancreas as much as possible the doctor prescribed for him starvation for 1-3 days. What

  products is the patient allowed to eat during  recovery period after cancelling of starvation?

APotato and carrot mash

BBroth

CBoiled meat

DMilk

EGrape juice

 

 

  65

  A local doctor has to prepare a report about the health condition of the population of his

  region. What medical indexes of population health condition should he use?  

AMorbidity, disabilities, demographic, physical development  

BSocial welfare, satisfaction of life quality  

CWay of life, genetic, pollution   

DAverage treatment duration, complications  

EAverage longevity  

 

 

  66

  To study physical development of children and adolescents, anthropometric studies are

  widely used. Choose a physiometric method of study from the below given.   

ADetermination of vital capacity of lungs   

BMeasurement of growth  

CDetermination of thorax form   

DDetermination of vertebra form  

EDetermination of body weight  

 

 

  67

  Study of morbidity with temporary disability among workers of a machine building plant

  revealed that average duration of a case was 20 days. What diseases influenced upon the

  index value?   

AChronic 

BAcute  

CSubacute  

DPreexisting diseases   

EHard to determine  

 

 

  68

  A patient consulted a doctor about acure respiratory viral infection. The patient was

  acknowledged to be off work. The doctor issued him a medical certificate for 5 days. The

  patient is not recovering. What measures should the doctor take in order to legalize the further

   disability of patient?  

ATo prolong the medical certificate at his own discretion but no more than for 10 days in total

     

BTo prolong the medical certificate at his own discretion but no more than for 6 days in total 

CTo prolong the medical certificate together with department superintendent 

DTo send the patient to the medical consultative commission  

ETo send the patient to the medical social expert comission  

 

 

  69

  A patient is on the sick leave for 4 months continuously from the date of injury. The treatment

  is going to last for 1-2 months. Who has the right to extend the duration of medical certificate

  for this patient?   

AMedical advisory commission after medico-social expert commission examination  

BMedical superintendent   

CMedical advisory commission after inpatient treatment  

DDistrict doctor by agreement with a department chief  

EMedico-social expert commission  

 

 

  70

  Working conditions of a building company worker are characterized by cooling microclimate

  effect, silica-containing dust, caustic alkali (quicklime) and noise. What medical expert should

   be the chief of the commission that periodically examines the workers of the mentioned

  category?  

ATherapeutist  

BOphthalmologist  

CNeurologist  

DDermatologist  

EOtolaryngologist 

 

 

  71

  It is determined that 30 of a 100 women with risk factor had preterm labor, and of a 100

  women without risk factor 5 women had preterm labor. What method of statistic data

  processing should the doctor use in order to estimate reliability of differences between the

  compared groups?  

AStudent's criterion calculation 

BAverage computing 

CRelative numbers calculation 

DStandardization method 

ECorrelation analysis 

 

 

  72

  350 workers of a metalurgical plant had to undergo a yearly preventive examination. A

  territorial polyclinic carried out preventive examination of 325 workers. As a result of it, 1

  worker was recognized as temporarily disabled, 15 workers underwent further rehabilitation

  at an after-work sanatorium, 10 workers were provided with diet meal. What index

  characterizing the preventive work of the polyclinic should be applied in this case?  

ACoverage of preventive medical examinations  

BFrequency of case detection during examinations  

CPercentage of people who underwent rehabilitation at an after-work sanatorium    

DPercentage of people who were provided with diet meal   

EPercentage of temporarily disabled people  

 

 

  73

  District doctor of rural medical department was called to a 42-year-old patient. While

  examining the patient, the doctor suspected the dysentery. What document must the doctor

  issue?

AUrgent notification of infectious disease

BStatistical coupon of final (precise) diagnosis

CInfectious disease report

DAbstract of outpatient medical card

EReport addressed to Head of the village

 

 

  74

  A district doctor keeps the record of reconvalescents after infectious diseases, people who

  are disposed to frequent and long-lasting diseases, patients with chronic pathologies. What

  category of patients should belong to the III health group? 

APeople with chronic diseases 

BPeople disposed to frequent and long-lasting diseases 

CPeople with chronic pathologies and disposed to frequent and long-lasting diseases  

DReconvalescents after infectious diseases and patients with chronic pathologies 

EAll above mentioned categories 

 

 

  75

  Over a current year among workers of an institution 10\% haven't been ill a single time, 30\%

  have been ill once, 15\% - twice, 5\% - 4 times, the rest - 5 and more times. What is the

  percentage of workers relating to the I health group?   

A55\%  

B10\%  

C40\%  

D60\%  

E22\%  

 

 

  76

  In a forest summer camp children have variable procedures to harden their organisms. What

  procedure has the most hardening power?   

AContrast shower  

BMorning exercises on the fresh air  

CHygienic shower  

DWalking on the fresh air  

EBath with hydromassage  

 

 

  77

  There is a dynamic growth of number of congenital abnormalities such as central paralysis,

  newborns blindness, idiocy among the population that lives near to pesticides production

  enterprise. Compounds of which pollutant can cause the development of this pathology?  

AMercury  

BStrontium  

CCadmium  

DIron  

EChrome  

 

 

  78

  At's planned to construct multifield a new hospital in one of the cental city districts. What

  building type is the most appropriate in this case?          

ACentralized and blocked  

BCentralized   

CDecentralized   

DMixed  

EBlocked  

 

 

  79

  During inspection of sanitary conditions of studying at a technical university it was necessary

  to evaluate the visual regimen of students, who study from 9 a.m to 3 p.m. What index of

  natural light will be the most informative?   

 

ANatural light coefficient 

BLight coefficient 

CDepth of study room 

DTime of the room insolation 

EPresence of mixed (superolateral) light 

 

 

  80

  200 patients suffering from essential hypertension were examined in order to obtain data

  about patients' arterial pressure and age. What statistic value should be applied in order to

  measure relation between these characteristics?  

ACorrelation coefficient 

BStudent's coefficient  

CCoefficient of variation 

DRepresentation error 

ESygmal deviation 

 

 

  81

  A doctor of the general practice has registered the following death causes for the previous

  year: the first place was taken by cardiovascular diseases (60\%), the second - by tumors

  (18\%), then - traumas (8,3\%) etc. What diagrams will provide the most substantial

  information about the registered ocurrences? 

APie diagram 

BCartogram 

CLine diagram 

DCircle diagram 

EColumn diagram 

 

 

  82

  On medical observation a doctor identified girl (162 cm tall and 59 kg weight) who

  complained loss of ability to see surrounding objects clearly in the evening. On examination:

  dry skin, hyperkeratosis. Her daily ration includes the following vitamines: vitamine А– 0,5 mg,

   vit.$В_1$– 2,0 mg, vit.$В_2$– 2,5 mg, vit.$В_6$– 2 mg, vit.С– 70 mg. What is the

  hypovitaminosis type?    

AA-hypovitaminosis  

B$B_1$-hypovitaminosis 

C$B_2$-hypovitaminosis 

D$B_6$-hypovitaminosis 

EC-hypovitaminosis 

 

 

  83

  As a result of prophylactic medical examination a 35 year old woman was diagnosed with

  alimentary and constitutive obesity of the III degree. It is known from her anamnesis that the

  patient doesn't observe rules of rational nutrition: she often overeats, the last food intake is

  usually 10-15 minutes before going to bed, prefers fattening and rich in carbohydrates food.

  What is the main alimentary risk factor of obesity development?   

AEnergetic unprofitableness of nutrition 

BExcess of carbohydrates 

CExcess of fats 

DLack of cellulose 

EViolation of dietary pattern 

 

 

  84

  The air of a foundry worker's working zone contains condensation aerosol with dust particles

  sized 2 nm (90\%), 2-5 nm (2\%), over 5 nm(6\%), below 2 nm (about 2\%). Characterize the

  dust dispersivity:  

AFine-dispersed  

BMedian-dispersed   

CCoarsely dispersed  

DUltrafine-dispersed  

EMist 

 

 

  85

  The major repair of a hospital included renewal of colour design of hospital premises

  because it is of great psychological and aesthetical importance; and so the walls of patient

  wards will be painted under consideration of:  

AWindows orientation 

BHospital profile 

CDiseases of patients who will be staying in these wards 

DWall reflection coefficient 

ECreation of cozy atmosphere 

 

 

  86

  Atmospheric air of an industrial centre is polluted with the following wastes of metallurgical

  plants: sulphuric, nitric, metal, carbon oxides that have negative influence upon the

  inhabitants' health. The effct of these hazards can be characterized as: 

ACombined 

BComplex 

CAssociated 

DAdjacent 

EMixed 

 

 

  87

  Study of morbidity rate in a city N revealed that population of different administrative districts

  differed in age structure. What statistic method allows to eliminate influence of this factor

  upon morbidity indices?    

AStandardization  

BWilcoxon's t-criterion  

CCorrelative regressive analysis  

DAnalysis of dynamic series  

ECalculation of average values  

 

 

  88

  A driver had been fixing a car in a closed garage and afterwards complained about headache,

   dizziness, nausea, muscle asthenia, sleepiness. Objectively: pulse and respiratory rate

  elevation, excitement, hypertension, delirium of persecution. What is the most likely

  diagnosis?    

AIntoxication with carbon oxide  

BIntoxication with ethyl gasoline  

CPosttraumatic encephalopathy  

DHypertensive crisis  

EAsthenovegetative syndrome  

 

 

  89

  An outbreak of food poisoning was recorded in an urban settlement. The illness was

  diagnosed as botulism on the grounds of clinical presentations. What foodstuffs should be

  chosen for analysis in the first place in order to confirm the diagnosis?  

ATinned food 

BPotatoes 

CPasteurized milk 

DBoiled meat 

ECabbage 

 

 

  90

  A worker who undergoes regular medical check-up for duodenal ulcer received a subsidized

  24-day sanatorium voucher from his plant. The term of annual leave of a worker is 24

  calender days, it will take 4 days more to get to the sanatorium and back home. What is the

  procedure of obtaining a 4-day sick-leave?   

AMedical Expert Commission issues a 4-day sick list   

BMedical Expert Commission issues a 28-day sick list  

CThe doctor in charge issues a 4-day sick list  

DThe doctor in charge issues a health certificate and sanatorium patient's file for 28 days   

EMedical Expert Commission issues a 4-day health certificate  

 

 

  91

  A 42 year old metalworker has been working at the turning machine for production of heavy

  large-size parts for 5 years. His work requires using of hand and pedal levers that involves

  considerable physical force. What means for osteoarthrosis prevention should be

  recommended?  

ATo limit physical work 

BTo administer protein-and-carbohydrate diet 

CTo administer protein-and-vitamin diet 

DTo improve health at the Black sea coast 

ETo go in for weightlifting 

 

 

  92

  Administration of a plant producing red lead paint intends to form a group of medical

  specialists for periodical medical examinations. What specialist must be obligatory included

  into this group?   

ANeuropathologist  

BGynaecologist  

CPsychiatrist 

DDermatologist 

EOtolaryngologyst 

 

 

  93

  The total area of a ward at the therapeutical department is 28 $m^2$. What is the maximum

  number of beds that can be exploited in this ward?    

A

B1  

C

D

E

 

 

  94

  The amount of ultraviolet radiation dose was measured in minutes. What device was applied

  for measurement of the biodose?  

AGorbachev's biodosimeter 

BUV-meter 

CActinometer 

DRadiometer 

ECatathermometer 

 

 

  95

  The institutions which take part in carrying out medical examinations can be prevention and

  treatment facilities, medical board of Ministry of Defense, medical board of Ministry of Home

  Affairs, medico-social expert commissions, forensic medical boards etc. What institutions are

   responsible for temporary disability examination?   

APrevention and treatment facilities  

BSanitary-and-prophylactic institutions  

CMedico-social expert commissions  

DMedical boards of Ministry of Defense  

EMedical boards of Ministry of Home Affairs  

 

 

  96

  A mother who is on partially paid maternity leave got sick and was hospitalized. What

  document is  to be issued to a working father who will be taking care of a child during his

  mother's illness?

ASick-leave

BCertificate of mother's illness

CCertificate of child's care necessity

DExtract from the medical card of out- or in-patient

EFree-form certificate

 

 

  97

  Clinical and statistical study was devoted to the effect of a new pharmacological medication

  upon the patients with coronary heart disease. What parametric criterion (coefficient) can be

  used for estimation of results validity?  

AStudent's coefficient (t) 

BSign criterion 

CConformity coefficient 

DWilcoxon's t-criterion 

EKolmogorov-Smirnov's criterion 

 

 

  98

  It is planned to make complete isolation boxes in the infectious department in order to prevent

   nosocomial airborne infections. The boxes consist of a tambour, a ward and a lock chamber.

   What structure should be also included in a complete isolation box?  

ABathroom unit 

BManipulation room 

CDoctor's consulting room 

DPatient's examination room 

ENursing room 

 

 

  99

  Educational rooms are illuminated with various lighting fittings. What type of lighting fittings is

  the most appropriate in respect of hygienic norms?  

AIndirect light fittings  

BDirect light fittings  

CSemi-reflected light fittings  

DAmbient light fittings  

ECombined light fittings  

 

 

  100

  In terms of megacalorie (1000 kcal = 4184 kJ) the ration of an adult includes 30 g of proteins,

  37 g of fats, 137 g of carbohydrates, 15 mg of vitamin $C$, 0,6 mg of thiamine (vitamin

  $B_1$). The ration is \textbf{UNBALANCED} as to the contents of:   

AVitamin $C$  

BProteins  

CFats  

DCarbohydrates  

EThiamine  

 

 

  101

  A heat station working on solid fuel is located in a residential district. On cloudy foggy days in

  december there was an increase in diseases with upper airway affection and signs of

  general intoxication. There were also mortal cases among the elderly people. What is the

  most likely factor that provoked toxic effect?  

ASuspended materials  

BHigh air humidity  

CCalm  

DLow air temperature  

ETemperature gradient  

 

 

  102

  Indices that characterize population health include demographic indices. What environment is

   used for calculation of these indices?   

APopulation number  

BEmployment number  

CNumber of hospitalized people  

DNumber of patients 

ENumber of population being liable to preventive examination  

 

 

  103

  While making sanitary examination of burn unit for adults  it was stated that wards for 4

  persons are of $28 m^2$ square. What should be the minimum ward area in this unit?

A$40 м^2$ 

B$24 м^2$ 

C$28 м^2$ 

D$30 м^2$ 

E$52 м^2$ 

 

 

  104

  The results of 5 year monitoring allowed to estimate the level of environmental influence upon

   health indices of popultaion. What statistic method should be chosen?  

ACalculation of correlation coefficient 

BCalculation of conformity coefficient 

CCalculation of coefficient of difference validity 

DCalculation of regression coefficient 

ECalculation of dynamic indices 

 

 

  105

  In order to improve organism tolerance of boarding-school pupils a doctor developed a

  program. The program is based upon the following principles: graduality, consistency,

  individuality, coomplexity. What of the main principles of organism tempering wasn't taken into

   account?  

ASystematicness 

BAutodefense increase 

CIncrease of influence force 

DIncrease of influence intensity 

EIncrease of resistance 

 

 

  106

  A student analyzes noise level of cold-pressing process. What device should be applied for

  this hygienic study?  

ANoise and vibration analyzer  

BNoise analyzer  

CSound tester  

DActinometer  

EPyranometer  

 

 

  107

  Environmental pollution is prevented by mechanical separation of nontoxic solid domestic

  waste. Specify the method which can be used for mechanical utilization of these wastes:   

ACompressing of wastes into building blocks  

BHydrolysis  

CBurning as power-plant fuel  

DBurial of wastes  

EWaste neutralization in biothermal boxes  

 

 

  108

  At a machine-building plant the casts are cleaned by means of abrasion machines that are a

  source of local vibration. What are the most efficient preventive measures for preventing

  harmful effect of vibration on workers' organisms?  

AUse of gloves that reduce vibration 

BPreliminary and periodical medical examinations 

CHand massaging 

DWarm hand baths 

EGiving sanitary instructions to the workers  

 

 

  109

  In order to study impact of microclimate upon the human organism it is necessary to make

  systematic observation of air temperature over 3 days. Choose a device that will allow to

  make the most precise temperature records:  

AThermograph 

BAlcohol thermometer 

CMercury thermometer 

DAugust's psychrometer 

EAssmann psychrometer 

 

 

  110

  The Carpathian region is characterized by constant high humidity of atmospheric air (over

  80\%). Inhabitants of this region feel severe cold in corresponding season at a medium low

  temperature. It's caused by heat emission by:   

AConvection  

BRadiation  

CVaporization  

DConduction  

E-

 

 

  111

  Poorly refined wastes of an industrial plant are usually thrown into the river that supplies

  drinking water. It causes perishing of some microorganisms, disturbs processes of water

  self-purification and worsens its quality that can have negative influence upon people's

  health. How is this effect of environmental factors called? 

AIndirect 

BDirect  

CAssociated 

DComplex 

ECombined 

 

 

  112

  In a city with population 400000 people 5600 fatal cases were recorded, including 3300

  cases because of blood circulation diseases, 730 - because of tumors. What index will allow

  to characterize mortality from blood circulation diseases in this city?   

AIntensive index  

BExtensive index  

CRelative intensity index 

DVisuality index   

ECorrelation index  

 

 

  113

  Statistic of patients of common medical practice displays constant increase in elderly and old

  people number. What kind of pathology is expected to prevail in the morbidity structure of

  population in question?   

AChronic pathology  

BOccupational pathology  

CNon-epidemic pathology  

DAcute pathology  

EInfectious pathology  

 

 

  114

  In the current year general practitioners of the municipal polyclinic have referred 11 patients

  with coronary artery disease to the in-patient hospital. In 3 cases the diagnosis wasn't

  confirmed. What managerial decision shoud be made in such case? 

AAnalysis of each case of diagnostic divergence  

BAnalysis of medical check-up quality  

CAnalysis of diagnostic examination quality  

DAnalysis of doctors' skill level  

EAnalysis of material and technical basisof the polyclinic  

 

 

  115

  During the medical examination a port crane operator complained of dizziness, nausea,

  sense of pressure against tympanic membranes, tremor, dyspnoea, cough. He works aloft,

  the work is connected with emotional stress. Workers are affected by vibration (general and

  local), noise, ultrasound, microclimate that warms in summer and cools in winter. What factor

   are the worker's complaints connected with?   

AInfrasound 

BNoise 

CVibration 

DIntensity of work 

EAltitude work 

 

 

  116

  It is required to analyze the level of daylight illumination in a ward of therapeutics unit. What

  device should be applied to estimate the level of daylight illumination?   

AIlluminometer  

BAnemometer  

CKatathermometer  

DActinometer  

EPsychrometer  

 

 

  117

  A factory worker has ARD complicated by acute bronchitis. He receives treatment in the

  outpatient setting. The attending doctor has issued him a medical certificate for 5 days and

  then extended its duration by 5 more days. Patient can't get down to work because of his

  health status. Who should extend the duration of medical certificate for this patient?  

AA department chief  

BMedical superintendent  

CDeputy medical superintendent in charge of temporary disability examination   

DDeputy medical superintendent in charge of medical treatment  

EMedical advisory commission  

 

 

  118

  Preventive examination of an 11 year old boy helped to determine his habitus type. It was

  established that the child's shoulders were deviated and brought forward, with forward flexion

  of head, the thorax was flattened, abdomen was convex. The child's backbone had signs of

  deepened cervical and lumbar curvatures. What habitus is it?  

AKyphosis 

BLordosis 

CRound-shouldered 

DCorrected 

ENormal 

 

 

  119

  A plot of land with total area of 2,0 hectare was intended for building of a hospital. The

  maximal capacity of the hospital will be:  

A100 beds  

B200 beds 

C400 beds 

D800 beds  

EOver 1000 beds 

 

 

  120

  During hygienic examination of a hospital it was established that the area for each bed in a

  double ward was: in the infectious department for children - 7 $м^2$, in the infectious

  department for adults - 8 $м^2$, in the burns department - 9 $м^2$, in the radiological

  department - $10 $м^2$, in the critical care department - 13 $м^2$. In which wards the area

  for each bed doesn't correspond with hygienic requirements?  

AIn burns wards 

BIn infectious wards for children 

CIn infectious wards for adults 

DIn radiological wards 

EIn critical care wards 

 

 

  121

  According to the report of water quality control, drinking city water has the following

  characteristics: turbidity - 1,5 mg/m$^3$, odour - 3 points, metallic taste - 2 points, pale yellow

   colour, colour index - $20^o$, temperature - $12^o$. Which of these factors doesn't comply

  with hygienic requirements?  

AOdour  

BTurbidity  

CColour index  

DTemperature  

ETaste  

 

 

  122

  A 2 year old child has been ill with acute respiratory viral infection of upper thrice a year - in

  February, in April and in December. How should these occurences be recorded? 

AIt is necessary to fill in 3 statistic talons signed $(+)$ 

BIt is necessary to fill in 3 statistic talons signed $(-)$ 

CIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed $(+)$ 

DIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed $(+)$ and 2 statistic talons signed $(-)$ 

EIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed $(-)$

 

 

  123

  A worker diagnosed with "acute dysentery" was sent to the infectious department by a doctor

  of aid post. What document should be used for registration of this disease?  

AUrgent report on infectious disease 

BStatistic coupon for registration of final diagnoses 

COutpatient's card 

DInpatient's card 

EStatistic card of the patient who left in-patient hospital  

 

 

  124

  Researchers studied disease incidence of influenza and acute respiratory viral infection

  within the last 5 years. What kind of graphic presentation should be used for the best

  visualization of this data?  

 

ALinear diagram 

BPie diagram 

CBar diagram 

DHistogram 

ERadial diagram 

 

 

  125

  The correlation between the service record and eosinophil concentration in blood was

  studied in workers at dyeing shops of textile factories. What index will be the most informative

  for the analysis of this data?     

ACorrelation factor  

BStudent's criterion   

CStandardized index   

DFitting criterion  

ESign index   

 

 

  126

  A department chief of an in-patient hospital is going to inspect resident doctors as to

  observation of medical-technological standards of patient service. What documentation

  should be checked for this purpose?   

AHealth cards of in-patients  

BStatistic cards of discharged patients 

CTreatment sheets  

DRegistry of operative interventions  

EAnnual report of a patient care institution  

 

 

  127

  Workers of a laboratory producing measuring devices (manometers, thermometers etc)

  complain about a mettalic taste in mouth, stomatitis, dyspepsia, sleep disturbance, unsteady

  walk, abrupt decrease in cardiac activity. These presentations must have been caused by the

  intoxication with the following substance:   

AMercury  

BLead  

CManganese  

DToluol  

ETetraethyl lead  

 

 

  128

  While asessing the health status of graduates of a secondary school, the doctor found one of

  them to have grade 3 tonsillar hypertrophy, chronic rhinitis and vegetative-vascular dystonia.

  The organism functionality is reduced. This student belongs to the following health group:  

AIII 

BII  

C

DIV 

E

 

 

  129

  At first appointment with an obstetrician-gynaecologist a pregnant woman is referred to other

  medical specialists. She must be obligatory examined by the following specialists:  

ATherapeutist and dentist  

BTherapeutist and endocrinologist  

CDentist and phthisiatrician  

DENT and ophthalmologist   

EDentist and cardiologist  

 

 

  130

  Estimation of physical development of a child involved dynamometry and estimation of body

  weight and length, annual gain in body length, chest circumference, number of permanent

  teeth, secondary sexual characters, lung vital capacity. Which of the mentioned indices relates

   to the physiometric ones?  

ALung vital capacity, dynamometry  

BBody length and weight, chest circumference  

CSecondary sexual characters  

DNumber of permanent teeth 

EAnnual gain in body length 

 

 

  131

  Estimation of community health level involved analysis of a report on diseases registered

  among the population of district under charge (reporting form 12). What index is calculated on

   the grounds of this report?   

ACommon morbidity rate  

BIndex of pathological affection   

CIndex of morbidity with temporary disability  

DIndex of hospitalized morbidity  

EIndex of basic non-epidemic morbidity  

 

 

  132

  A 50-year-old male suburbanite underwent treatment in rural outpatient clinic for pneumonia.

  The treatment didn't have effect and the disease got complicated by exudative pleuritis. What

  prevention and treatment facility should the patient be referred to for further aid?   

ACentral district hospital  

BRegional hospital  

CPhthisio-pulmonological dispensary  

DMunicipal hospital  

ETuberculosis dispensary 

 

 

  133

  A 46-year-old patient was issued a 10-day sick list because of exacerbation of chronic

  cholecystitis. The patient's general condition got better, but the clinical manifestations of the

  disease are still present. What authority is entitled to extend the sick list?   

AMedical Expert Commission   

BFamily doctor   

CDeputy head doctor for terapeutic management  

DDeputy head doctor for medical-labour expertise  

EHead doctor  

 

 

  134

  A municipal hospital reported on the number of operated patients including fatal outcomes

  following the operations. Which index of hospital work can be calculated on the ground of this

  data?  

APostoperative lethality  

BTotal lethality  

CIndex of late hospitalization since a disease incursion  

DStandardized lethality  

E-

 

 

                                                                           

  1

  A number of viable fetuses per 1000 women at the age between 15 and 44 is determined

  by:  

AGenital index 

BReproductive level 

CBirth rate 

DPerinatal rate 

EObstetric rate 

 

 

  2

  Point out the unit for statistical observation for the determination of blood sugar level

  influence on a  wound surface healing during  postoperative period.

AThe patient in a postoperative period

BBlood sugar level

CBlood test

DThe patient who has a wound surface

EThe patient who was discharged to outpatient treatment

 

 

  3

  What information gathering method is preferable to study  housing conditions of medical

  students during  training period? 

AQuestionaire

BInterviewing

CMaterials selection

DDirected selection method 

EStatistical

 

 

  4

  What methods of the collecting of the information is preferable for study of housing

  conditions of students of medical HIGH SCHOOL for a training period?   

AQuestioning   

BInterviewing  

CSelecting of materials  

DA method of the directed selection  

EStatistical  

 

 

  5

  Choose a method of a graphic representation of monthly information about number of the

  registered cases of acute intestinal infection and their comparisons to the average monthly

  values, obtained for 5 previous years:  

AThe linear diagram 

BThe radial diagram 

CThe sector diagram 

DThe figured diagram 

EThe curvilinear disgram 

 

 

  6

  The parameter of infantile mortality for the last year was - 16,3, in present year - 15,7.

  Name a kind of the diagram that can be used for a graphic representation of it: 

AStylar 

BLinear 

CIntrastylar 

DSector 

ERadial 

 

 

  7

  The average body lenth of newborn boys is 50,9 cm at a sigma 1,66; and average mass -

  3432 at a sigma 5,00. What criterion is necessary in order to compare degree of variability

  of these signs?  

ACoefficient of variation 

BSigma  

CLimit 

DAmplitude 

ECoefficient of association  

 

 

  8

  What method is applied to establish rate of correlation between age of men and their

  mortality due to myocardial infarction? 

AMethod of grade correlation (Spirman)  

BCorrelation ratio 

CThe quadrate method (Pirson) 

DThe Indirect method (Student) 

EMethod of graduated correlation (Armler) 

 

 

  9

  Indicate the registration medical document for the patient, who 21.02. was addressed to the

   doctor with diagnosis ARVD for the first time in this year: 

AThe statistical coupon is to be filled in and it is necessary to deliver on a sign (+) 

BThe statistical coupon for registration of final diagnosis is not necessary 

CThe statistical coupon is to be filled in, but a sign (+) is not necessary to be put in 

DIt is necessary to fill in the emergency notice on a case of a contagion  

EThe necessary registration form is not indicated 

 

 

  10

  Define the basic registration document at the profound study of a case rate with temporary

  lost labor ability at the industrial enterprise:  

AA card of the personal account of a case rate 

B"The Report on reasons of a temporary lost labor ability" 

CThe sick-leave certificate  

DA ambulatory medical card  

EThe inpatient medical record 

 

 

  11

  Head of a department and a trade-union group have appealed to the head of a hospital

  about dismissal of the senior nurse who has 17 year record of service. The facts of charge

  were confirmed and recognized by the nurse herself. This nurse lives with a daughter (who

  is divorced and unemployed) and a 9-month-old grandson. Make an administrative

  decision:   

ATo continue the worker in office with a warning of dismissal in case of repeated violation

    of labor discipline  

BTo discharge the worker, i.e. to satisfy demands of the collective   

CTo issue the sick list   

DTo shift the solution of this problem on other officials or public organizations  

E-

 

 

  12

  25 unorganized children in the age 2-3 year will be observed on a pediatric district it in the

  current year. What scheduled number of initial visitations will make to this group of

  children?  

A50 

B20 

C40  

D100 

E200 

 

 

  13

  A child is 6 years old. Within one year of observation he had URI that lasted 8 days.

  Physical state is satisfactory. Specify hi health group: 

A

BII 

CIII (a)  

DIII (b)  

EIII (c)  

 

 

  14

  A 38 year old man was admitted to a hospital from his working place on July 19 because of

  hip fracture. He was invalid till November 19. Requires prolongation of treatment. Who

  decides on the issue of further temporary invalidity?  

ASpecialized (traumatologic) MSEC 

BDCC 

CThe head physician of a polyclinic 

DInterregional general MSEC 

ERegional MSEC 

 

 

  15

  What is the maximum duration of medical certificate in case of tuberculosis? 

A2 months 

BWeek 

C2 weeks 

DMonth 

E10 months 

 

 

  16

  An engineer-chemist at the age of 47 often fells ill with an occupational skin disease. Who

  makes a decision to transfer him to other job accepts? 

ADCC 

BA head physician 

CThe attending physician 

DThe chief of shop 

EMSEC 

 

 

  17

  A patient with high temperature came to a first-aid post in the evening. The fact of

  temporary disability was established. Indicate the order of examination in this case:  

AThe night duty doctor should issue a medical certificate, which will be subsequently used

    for issuing a sick list from the date of the previous day   

BThe sick list for 1 day should be issued  

CThe sick list for up to 3 days should be issued  

DThe sick list for 3 days should be issued  

EAny document shouldn't be issued  

 

 

  18

  A sample of milk was taken for testing from a 5 ton milk batch. Lab analysis showed the

  following: fat content 2\%, specific density- 1,04 $g/cm^3$, acidity $21^0C$, reductase

  probe – weak positive. What way the product is to be used in? What would you advise?  

ASell but inform customers about milk quality  

BWrite the product off for animal feeding  

CUtilize technically 

DSell without limitations 

EAnnihilate the product  

 

 

  19

  A 5 tons milk batch was sampled. The lab analysis revealed: fat content 2\%, specific

  density - 1,04 g/$cm^3$, acidity - $21^0$Т, reductase probe - weak-positive. What way is

  the product to be used in?  

ASell but inform customers about milk quality  

BDiscard for animal feeding  

CTechnical utilization 

DSell without limitations 

EDo the product away 

 

 

  20

  The student has the following devices: Geiger counter, Ebert counter, Krotov's apparatus,

  Mischuk device, Ebert device. What device can he use to assess air germ pollution? 

AKrotov's apparatus 

BEbert's counter 

CGeiger's counter  

DMischuk's device 

EEbert's device 

 

 

  21

  Thyreotoxicosis patient  is in the two-place hospital ward of therapeutic department. The

  area of the ward is $18 m^2$, height is 3 m, ventilation rate is 2,5/h. Air temperature is

  $20^0С$, relative humidity is 45\%, air movement velocity is  0,3 m/sec,  light coefficient is

  1/5, noise level constitutes 30 dB. Make a hygienic assessment of these conditions.

ADiscomfortable microclimate 

BNon-effective ventilation 

CPoor lighting 

DHigh level of noise 

EAll conditions are OK 

 

 

  22

  A 9 y.o. girl has an average height and harmonic growth development. She was ill with

  acute respiratory infection for five times. Define the group of her health.  

A2nd group  

B1st group  

C3rd group  

D4th group  

E5th group  

 

 

  23

  A student lives in the modern house in the flat with a  complete set of sanitary equipment

  (WC, bath, shower, local water heater). How much water consumption has he got?

A160-200 L/day

B10-15 L/day

C50-100 L/day

D300-400 L/day

E500 -600 L/day

 

 

  24

  A 30-year-old patient with complaints of occipital headache, disturbed sleep with

  nightmares came to a policlinic. BP was 150/95 mm Hg. He was diagnosed with hypertensic

  crisis. The patient should be registered in the following dispensary group for arterial

  hypertension surveillance:   

AIn the second  

BIn the first  

CIn the fourth  

DIn the third  

EIn the fifth 

 

 

  25

  A young patient who came to a policlinic was diagnosed with the 1 stage of hypertension.

  How often should he undergo the medical check-up?  

ATwice a year  

BOnce a year  

C3 times a year  

D4 times a year  

E5 times a year  

 

 

  26

  25 children at the age of 2-3 years who don't attend any child welfare institutions should be

   observed by a district pediatrician within the current year. How many initial visits of this

  group of children should be planned? 

A50 

B20 

C40 

D100 

E200 

 

 

  27

  Studying of pulmonary tuberculosis incidence provided data about patients' socioeconomic

  living conditions and bad habits. What method allows to estimate the impact of these

  factors on tuberculosis incidence?  

ACalculation of correlation coefficient 

BCalculation of correspondence index 

CCalculation of regression coefficient 

DStandardized index calculation 

ECalculation of reliability coefficient  

 

 

  28

  A teacher of a secondary school was diagnosed with pulmonary tuberculosis. What is the

  maximum duration of his medical certificate?  

ATen months  

BFive months   

CFour months  

DTwo months  

EA month  

 

 

  29

  An employee of a private company was ill with acute respiratory viral infection. Consulted a

  district doctor, who determined the fact of temporary loss of working ability, but refused to

  issue a sick-list, arguing that the patient worked in the private and not state-owned

  company. Should the sick-list be issued to the employees of private companies?  

AIssued regardless of company's ownership 

BIssued only to empties of state-owned companies 

CIssued only on condition of payment guarantee by the company's proprietor 

DIssued a medical certificate of a set form 

EIssued a medical certificate of a free form 

 

 

  30

  Clinic of a research instutute for occupational diseases examined a worker who works at a

  concentration plant and diagnosed him with chronic dust bronchitis. The case is

  investigated by a commission including the representatives of: the plant, clinic, territorial

  SES, department of Social Insurance Fund, trade union. According to the "regulation on

  investigation of…", the commission should be headed by the representative of the following

   authority:   

ATerritorial SES  

BPlant 

CSocial Insurance Fund  

DTrade union  

EClinic 

 

 

  31

  Basing upon the data of laboratory assessment of sanitary state of soil in a certain

  territory, the soil was found to be low-contaminated according to the sanitary indicative

  value; contaminated according to the coli titer; low-contaminated according to the

  anaerobe titer (\emph{Cl. Perfringens}). This is indicative of:   

AFresh fecal contamination 

BInsufficient intensity of soil humification  

COld fecal contamination  

DConstant entry of organic protein contaminations 

EInsufficient insolation and aeration of soil  

 

 

  32

  A maternity hospital registered 616 live births, 1 stillbirth, 1 death on the 5th day of life over

   a 1 year period. What index allows the most precise estimation of this situation?   

APerinatal mortality  

BCrude mortality rate  

CNatality  

DNeonatal mortality  

ENatural increase  

 

 

  33

  A patient complained about problems with pain and tactile sensitivity, pain in the nail bones

  at the end of the working day. He works at a plant with mechanical devices. What pathology

   can be suspected? 

AVibration disease 

BCaisson disease 

CNoise disease 

DOverwork symptoms 

EHypovitaminosis of $B_1$ 

 

 

  34

  Bacterial analysis of air in a living space in winter period by means of Krotov's apparatus

  revealed that total number of microorganisms in 1$m^3$ of air was 7200. What is the

  permissible number of microorganisms for the air to be characterized as "pure"?  

AUp to 4500  

BUp to 2500 

CUp to 3500 

DUp to 5500 

EUp to 7500 

 

 

  35

  Bacterial analysis of air in a living space in winter period by means of Krotov's apparatus

  revealed that total number of microorganisms in 1$m^3$ of air was 7200. What is the

  allowed number of microorganisms for the air to be characterized as "pure"?   

AUp to 4500  

BUp to 2500 

CUp to 3500 

DUp to 5500 

EUp to 7500 

 

 

  36

  Maximum permissible concentration of carbon dioxide in the air is considered to be a

  sanitary index of air purity in a classroom. What concentration of carbon dioxide in the air is

   accepted as maximum permissible? 

A0,1\% 

B0,05\%  

C0,15\% 

D0,2\% 

E0,3\% 

 

 

  37

  Study of actual diet of an adult revealed the following: proteins make up 16\% of energy

  value of daily ration, fats - 25\%, carbohydrates - 59\%. Evaluate compliance of protein, fat

  and carbohydrate share in the energy value of daily ration with the recommended shares

  of these nutrients?  

ACarbohydrate share is insufficient, there is excess of proteins 

BFat share is insufficient 

CCarbohydrate share is insufficicent 

DCarbohydrate share is excessive 

ENutrient content complies with the recommended shares of energy value  

 

 

  38

  A patient who has been consuming refined foodstuffs for a long time complains about

  headache, fatiguability, depression, insomnia, irritability. Objectively: muscle asthenia, pain

  and cramps in the gastrocnemius muscles, during walking the patient lands onto his heel

  first, then on the external edge of foot. Cardiovascular system exhibits tachycardia,

  hypoxia, dystrophic changes of myocardium. There are also gastrointestinal disorders.

  What is the most likely diagnosis?   

AHypovitaminosis $B_1$  

BHypovitaminosis $B_2$  

CHypovitaminosis  $B_{12}$  

DHypovitaminosis  $B_6$  

EHypovitaminosis $B_{15}$  

 

 

  39

  A patient who had eaten mushrooms in the morning was delivered to the infectious

  diseases hospital at night. The disease development was rapid. The patient presented with

   stomach pain, frequent diarrhea, intractable vomiting, burning thirst, headache and

  dizziness. He died on the third day. What mushrooms are most likely to have caused

  mycetismus?   

ADeadly amanita  

BMorels  

CFly agarics  

DSulfur-tufts  

ERussules  

 

 

  40

  Periodical survey of a worker of a chemicals plant revealed a malignant neoplasm on the

  urinary bladder. This occupational disease was the most probably caused by contact with

  the following industrial poison:  

ABenzidine 

BVinyl chloride 

CNickel carbonyl 

DAsbestos 

EArsenic 

 

 

  41

  A 37 year old patient applied to a local therapeutist. As a result of exacerbation of chronic

  obstructive bronchitis the patient had been temporarily disabled for 117 days within 1 year.

  What tactics will be legally correct?  

AThe patient should be referred to the medicosocial expertise 

BThe therapeutist should extend a medical certificate 

CThe patient should be referred to the medical consultation comission for extension of

    medical certificate  

DThe therapeutist should issue a new medical certificate  

EThe patient shoul be referred to the sanatorium-and-spa treatment  

 

 

  42

  A 46-year-old patient once took part in elimination of breakdown at an atomic power plant.

  Currently he is being treated at an in-patient hospital. He was diagnosed with progressing

  vegetative insufficiency. This disease relates to the following group of ionizing radiation

  effects:   

ASomato-stochastic  

BSomatic  

CGenetic  

DHormesis  

EHeterosis 

 

 

  43

  In treatment and prevention establishments, regardless of their organisational and

  proprietary form, the rights of patients should be observed. Which of these rights is the

  most significant?  

AThe right to the protection of the patient's interests  

BThe right to the free choice 

CThe right to the information 

DThe right to be heard 

EThe right to the protection from incompetence 

 

 

  44

  A military unit stopped for 3-day's rest in an inhabited locality after a long march. The

  sanitary-epidemiological reconnaissance found several water sources. It is necessary to

  choose the source complying with the hygienic standards for drinking water in the field

  conditions:  

AArtesian well water 

BSpring water 

CRiver water 

DRain water 

EMelt snow water 

 

 

  45

  A district doctor was commisioned with a task to work out a plan of

  treatment-and-prophylaxis actions for the population of his district. What actions of

  secendary prophylaxis must he include into this plan?  

APrevention of disease complications 

BDisease prevention 

CElimination of disease causes 

DImprovement of population's living conditions 

ERehabilitation actions 

 

 

  46

  The district pediatrician is charged with the analysis of infant mortality. What is taken for

  the unit of observation in infant mortality investigation?  

AA baby dead at the age up to 12 months 

BA baby dead at the age up to 1 months 

CA baby dead at the age over 28 days 

DA baby dead at the age up to 6 days 

EA baby dead at birth 

 

 

  47

  Chief district pediatrician has to carry out analysis of infant mortality rate. What should he

  take as a unit of the observation?        

AChild death case at the age up to 1 year  

BChild death case at the age up to the first month  

CChild death case after 28 days of life  

DChild death case during first 7 days of life   

EChild death case on labor  

 

 

  48

  Deputy of chief medical officer carried out a study of morbidity rate for population which

  had been served at the polyclinics for the last 5 years. What statistical values can help in

  calculations of diseases level dissamination?   

ARelative values    

BStandart values   

CAverage values  

DAbsolute values  

EDynamic row  

 

 

  49

  There were registered 500 cases of urolithiasis per 10000 inhabitants. What kind of

  statictical indices is presented?  

APrevalence rate  

BCorrelation coefficient     

CIndex of visualization   

DIncidence rate   

EIndex of compliance  

 

 

  50

  At year-end hospital administration has obtained the following data: annual number of

  treated patients and average annual number of beds used for patients' treatment. What

  index of hospital work can be calculated on the base of this data?   

ABed turnover   

BBed resources of the hospital   

CAverage annual bed occupancy  

DAverage duration of patients' presence in the hospital   

EAverage bed idle time  

 

 

  51

  Examination of a 13-year-old boy reveals that his body length is 147 сm (+2), body weight -

   38 kg (+1,5), circumference of chest - 72 cm (+0,2). Estimate the harmonicity of the child's

  physical development:   

ADisharmonious  

BHarmonious  

CAbove the average  

DSharply disharmonious  

ESupernormal  

 

 

  52

  A children's health camp received a party of tinned food. External examination of the tins

  revealed that they had deep dents, could be easily concaved when pressed and wouldn't

  immediately return to the initial state; rust was absent; the tins were greased with inedible

  fat. Specify the bloat type:  

APhysical   

BChemical   

CBiological   

DCombined  

EPhysicochemical   

 

 

  53

  A children's health camp received a party of tinned food. External examination of the tins

  revealed that they had deep dents; formed a concavity when pressed and didn't

  immediately return to the initial state; rust was absent; the tins were greased with inedible

  fat. Specify the bloat type:   

APhysical   

BChemical   

CBiological   

DCombined  

EPhysicochemical   

 

 

  54

  On physiologic-sanitary examination of railway department work it was revealed that

  loaders work is of III degree of difficulty. They unload vagons with sand, manually break

  coagulated  mass by shovel and shift it. What criteria was used to evaluate work of

  loaders?   

AMaximun load weigh which is shifted   

BValue of static loading  for the shift  

CTime of active activities, \% to the shift duration  

DTime of passive observation, \% to the shift duration  

EIntellectual efforts   

 

 

  55

  Workers of fishery are subjected to low temperatures of the air (from 5 till $15^0C$).

  Diseases of what organs and systems are the most frequent among workers of such

  enterprises?

ARespiratory system

BCardiovascular system

CBlood

DLiver

EGastrointestinal tract

 

 

  56

  An outpatient hospital made record of 11600 diseases within one year. Among them

  influenza and ARD make up 5800, circulatory system diseases - 3480, digestion diseases -

   1300, other diseases - 1020. What relative index can be calculated according this data?  

AExtensive 

BIntensive 

CVisualization 

DCorrelation 

E

 

 

  57

  Prevalence of a disease in region N amounted 1156 occurences per 1000 of inhabitants.

  What of the mentioned indices characterizes the disease prevalence?  

AIntensive 

BExtensive 

CRatio 

DVisual index 

EStandardized 

 

 

  58

  A pupil of the 8th form after trauma has acute atrophy of the left arm muscles, tonus of

  which is distinctly decreased, active movements are only in the left joint, pupil's foot is

  deformed. Function of support of the left leg is absent, support function of the right leg is

  preserved. The boy wears an orthopedic footwear. What group of physical training does

  the boy belong to?

ASpecial

BBasic

CAdditional

DOther

EPreparatory

 

 

  59

  District physician was charged with plan drafting concerning medical and preventive

  measures among the population in the area he is assigned to. What measures must he

  include in this plan as regards primary prevention of illness?

APrevention of disease onset

BReferral of patients to sanatorium

CMeasures to increase patients' life quality

DMeasures to improve  patients' life conditions

EPrevention of disease complications

 

 

  60

  A therapeutist needs to analyze adult health in the area of service. Which groups of

  indicators will be included into this analysis?   

ADemographic, sickness rates, disability  

BDemographic, sickness rates, physical development  

CSickness rates, disability, death rates  

DBirth rates, sickness rates, disability  

ESickness rates, death rates, physical development  

 

 

  61

  A district pediarician has carried out infant mortality rate analysis in his area. What data

  has been used?   

AMortality of children under 1 y.o. structured by age, sex, causes    

BMortality of children under 1 y.o., natimortality  

CHospital mortality of children, structured by age 

DMortality of district adolescents  

EMortality of district newborn   

 

 

  62

  At the radiological unit of the hospital , gamma-devices of radiotherapy of "Agat" type and

  other closed sources of  ionizing radiation are used for treatment of malignant neoplasms.

 

  What are the measures to be taken to protect personnel at the time of work  with

  radioactive sources of such type?

AShortening of working time and screening of the source

BCapsulation of devices and organization of room ventilation

CScreening of the source and the use of means of  individual protection of respiration

    organs

DThe increase of distance to the source and individual hygiene compliance

ESystematical cleansing of surfaces from the radioactive contamination and shortening of

    working time

 

 

  63

  A patient undergoes inpatient treatment with the diagnosis of  acute pancreatitis. To  spare

   pancreas as much as possible the doctor prescribed for him starvation for 1-3 days. What

  products is the patient allowed to eat during  recovery period after cancelling of starvation?

APotato and carrot mash

BBroth

CBoiled meat

DMilk

EGrape juice

 

 

  64

  A local doctor has to prepare a report about the health condition of the population of his

  region. What medical indexes of population health condition should he use?  

AMorbidity, disabilities, demographic, physical development  

BSocial welfare, satisfaction of life quality  

CWay of life, genetic, pollution   

DAverage treatment duration, complications  

EAverage longevity  

 

 

  65

  To study physical development of children and adolescents, anthropometric investigations

  are widely used. Choose a physiometric method of investigation from the below given.

ADetermination of vital capacity of lungs

BMeasurement of growth

CDetermination of thorax form

DDetermination of vertebra form

EDetermination of body weight

 

 

  66

  Study of morbidity with temporary disability among workers of a machine building plant

  revealed that average duration of a case was 20 days. What diseases influenced upon the

  index value?   

AChronic 

BAcute  

CSubacute  

DPreexisting diseases  

EHard to determine  

 

 

  67

  A patient consulted a doctor about acure respiratory viral infection. The patient was

  acknowledged to be off work. The doctor issued him a medical certificate for 5 days. The

  patient is not recovering. What measures should the doctor take in order to legalize the

  further disability of patient?  

ATo prolong the medical certificate at his own discretion but no more than for 10 days in

    total  

BTo prolong the medical certificate at his own discretion but no more than for 6 days in

    total 

CTo prolong the medical certificate together with department superintendent 

DTo send the patient to the medical consultative commission  

ETo send the patient to the medical social expert comission  

 

 

  68

  A patient is on the sick leave for 4 months continuously from the date of injury. The

  treatment is going to last for 1-2 months. Who has the right to extend the duration of

  medical certificate for this patient?   

AMedical advisory commission after medico-social expert commission examination  

BMedical superintendent   

CMedical advisory commission after inpatient treatment  

DDistrict doctor by agreement with a department chief  

EMedico-social expert commission  

 

 

  69

  Working conditions of a building company worker are characterized by cooling microclimate

   effect, silica-containing dust, caustic alkali (quicklime) and noise. What medical expert

  should be the chief of the commission that periodically examines the workers of the

  mentioned category?  

ATherapeutist  

BOphthalmologist  

CNeurologist  

DDermatologist  

EOtolaryngologist 

 

 

  70

  It is determined that 30 of a 100 women with risk factor had preterm labor, and of a 100

  women without risk factor 5 women had preterm labor. What method of statistic data

  processing should the doctor use in order to estimate reliability of differences between the

  compared groups?  

AStudent's criterion calculation 

BAverage computing 

CRelative numbers calculation 

DStandardization method 

ECorrelation analysis 

 

 

  71

  350 workers of a metalurgical plant had to undergo a yearly preventive examination. A

  territorial polyclinic carried out preventive examination of 325 workers. As a result of it, 1

  worker was recognized as temporarily disabled, 15 workers underwent further rehabilitation

   at an after-work sanatorium, 10 workers were provided with diet meal. What index

  characterizing the preventive work of the polyclinic should be applied in this case?  

ACoverage of preventive medical examinations  

BFrequency of case detection during examinations  

CPercentage of people who underwent rehabilitation at an after-work sanatorium    

DPercentage of people who were provided with diet meal   

EPercentage of temporarily disabled people  

 

 

  72

  350 workers of a mettalurgical plant had to undergo a yearly preventive examination. A

  territorial polyclinic carried out preventive examination of 325 workers. As a result of it, 1

  worker was recognized as temporarily disabled, 15 workers underwent further rehabilitation

   at an after-work sanatorium, 10 workers were provided with diet meal. What index

  characterizing the preventive work of the polyclinic should be applied in this case?   

ACoverage of preventive medical examinations  

BFrequency of case detection during examinations  

CPercentage of people who underwent rehabilitation at an after-work sanatorium   

DPercentage of people who were provided with diet meal   

EPercentage of temporarily disabled people  

 

 

  73

  District doctor of rural medical department was called to a 42-year-old patient. While

  examining the patient, the doctor suspected the dysentery. What document must the doctor

   issue?

AUrgent notification of infectious disease

BStatistical coupon of final (precise) diagnosis

CInfectious disease report

DAbstract of outpatient medical card

EReport addressed to Head of the village

 

 

  74

  A district doctor keeps the record of reconvalescents after infectious diseases, people who

  are disposed to frequent and long-lasting diseases, patients with chronic pathologies. What

   category of patients should belong to the III health group? 

APeople with chronic diseases 

BPeople disposed to frequent and long-lasting diseases 

CPeople with chronic pathologies and disposed to frequent and long-lasting diseases  

DReconvalescents after infectious diseases and patients with chronic pathologies 

EAll above mentioned categories 

 

 

  75

  Over a current year among workers of an institution 10\% haven't been ill a single time,

  30\% have been ill once, 15\% - twice, 5\% - 4 times, the rest - 5 and more times. What is

  the percentage of workers relating to the I health group?   

A55\%  

B10\%  

C40\%  

D60\%  

E22\%  

 

 

  76

  In a forest summer camp children have variable procedures to harden their organisms.

  What procedure has the most hardening power?   

AContrast shower  

BMorning exercises on the fresh air  

CHygienic shower  

DWalking on the fresh air  

EBath with hydromassage  

 

 

  77

  There is a dynamic growth of number of congenital abnormalities such as central paralysis,

   newborns blindness, idiocy among the population that lives near to pesticides production

  enterprise. Compounds of which pollutant can cause the development of this pathology?  

AMercury  

BStrontium  

CCadmium  

DIron  

EChrome  

 

 

  78

  At's planned to construct multifield a new hospital in one of the cental city districts. What

  building type is the most appropriate in this case?          

ACentralized and blocked  

BCentralized   

CDecentralized   

DMixed  

EBlocked  

 

 

  79

  During inspection of sanitary conditions of studying at a technical university it was

  necessary to evaluate the visual regimen of students, who study from 9 a.m to 3 p.m. What

  index of natural light will be the most informative?   

 

ANatural light coefficient 

BLight coefficient 

CDepth of study room 

DTime of the room insolation 

EPresence of mixed (superolateral) light 

 

 

  80

  200 patients suffering from essential hypertension were examined in order to obtain data

  about patients' arterial pressure and age. What statistic value should be applied in order to

   measure relation between these characteristics?  

ACorrelation coefficient 

BStudent's coefficient  

CCoefficient of variation 

DRepresentation error 

ESygmal deviation 

 

 

  81

  A doctor of the general practice has registered the following death causes for the previous

  year: the first place was taken by cardiovascular diseases (60\%), the second - by tumors

  (18\%), then - traumas (8,3\%) etc. What diagrams will provide the most substantial

  information about the registered ocurrences? 

APie diagram 

BCartogram 

CLine diagram 

DCircle diagram 

EColumn diagram 

 

 

  82

  On medical observation a doctor identified girl (162 cm tall and 59 kg weight) who

  complained loss of ability to see surrounding objects clearly in the evening. On

  examination: dry skin, hyperkeratosis. Her daily ration includes the following vitamines:

  vitamine А– 0,5 mg, vit.$В_1$– 2,0 mg, vit.$В_2$– 2,5 mg, vit.$В_6$– 2 mg, vit.С– 70 mg.

  What is the hypovitaminosis type?    

AA-hypovitaminosis  

B$B_1$-hypovitaminosis 

C$B_2$-hypovitaminosis 

D$B_6$-hypovitaminosis 

EC-hypovitaminosis 

 

 

  83

  As a result of prophylactic medical examination a 35 year old woman was diagnosed with

  alimentary and constitutive obesity of the III degree. It is known from her anamnesis that the

   patient doesn't observe rules of rational nutrition: she often overeats, the last food intake

  is usually 10-15 minutes before going to bed, prefers fattening and rich in carbohydrates

  food. What is the main alimentary risk factor of obesity development?   

AEnergetic unprofitableness of nutrition 

BExcess of carbohydrates 

CExcess of fats 

DLack of cellulose 

EViolation of dietary pattern 

 

 

  84

  The air of a foundry worker's working zone contains condensation aerosol with dust

  particles sized 2 nm (90\%), 2-5 nm (2\%), over 5 nm(6\%), below 2 nm (about 2\%).

  Characterize the dust dispersivity:  

AFine-dispersed  

BMedian-dispersed   

CCoarsely dispersed  

DUltrafine-dispersed  

EMist 

 

 

  85

  The major repair of a hospital included renewal of colour design of hospital premises

  because it is of great psychological and aesthetical importance; and so the walls of patient

  wards will be painted under consideration of:  

AWindows orientation 

BHospital profile 

CDiseases of patients who will be staying in these wards 

DWall reflection coefficient 

ECreation of cozy atmosphere 

 

 

  86

  Atmospheric air of an industrial centre is polluted with the following wastes of metallurgical

  plants: sulphuric, nitric, metal, carbon oxides that have negative influence upon the

  inhabitants' health. The effct of these hazards can be characterized as: 

ACombined 

BComplex 

CAssociated 

DAdjacent 

EMixed 

 

 

  87

  Study of morbidity rate in a city N revealed that population of different administrative

  districts differed in age structure. What statistic method allows to eliminate influence of this

  factor upon morbidity indices?    

AStandardization  

BWilcoxon's t-criterion  

CCorrelative regressive analysis  

DAnalysis of dynamic series  

ECalculation of average values  

 

 

  88

  A driver had been fixing a car in a closed garage and afterwards complained about

  headache, dizziness, nausea, muscle asthenia, sleepiness. Objectively: pulse and

  respiratory rate elevation, excitement, hypertension, delirium of persecution. What is the

  most likely diagnosis?    

AIntoxication with carbon oxide  

BIntoxication with ethyl gasoline  

CPosttraumatic encephalopathy  

DHypertensive crisis  

EAsthenovegetative syndrome  

 

 

  89

  An outbreak of food poisoning was recorded in an urban settlement. The illness was

  diagnosed as botulism on the grounds of clinical presentations. What foodstuffs should be

  chosen for analysis in the first place in order to confirm the diagnosis?  

ATinned food 

BPotatoes 

CPasteurized milk 

DBoiled meat 

ECabbage 

 

 

  90

  A worker who undergoes regular medical check-up for duodenal ulcer received a

  subsidized 24-day sanatorium voucher from his plant. The term of annual leave of a worker

   is 24 calender days, it will take 4 days more to get to the sanatorium and back home. What

   is the procedure of obtaining a 4-day sick-leave?   

AMedical Expert Commission issues a 4-day sick list   

BMedical Expert Commission issues a 28-day sick list  

CThe doctor in charge issues a 4-day sick list  

DThe doctor in charge issues a health certificate and sanatorium patient's file for 28 days 

     

EMedical Expert Commission issues a 4-day health certificate  

 

 

  91

  A 42 year old metalworker has been working at the turning machine for production of heavy

   large-size parts for 5 years. His work requires using of hand and pedal levers that involves

   considerable physical force. What means for osteoarthrosis prevention should be

  recommended?   

ATo limit physical work 

BTo administer protein-and-carbohydrate diet 

CTo administer protein-and-vitamin diet 

DTo improve health at the Black sea coast 

ETo go in for weightlifting 

 

 

  92

  Administration of a plant producing red lead paint intends to form a group of medical

  specialists for periodical medical examinations. What specialist must be obligatory included

  into this group?   

ANeuropathologist  

BGynaecologist  

CPsychiatrist 

DDermatologist 

EOtolaryngologyst 

 

 

  93

  The total area of a ward at the therapeutical department is 28 $m^2$. What is the maximum

   number of beds that can be exploited in this ward?    

A

B1  

C

D

E

 

 

  94

  The amount of ultraviolet radiation dose was measured in minutes. What device was

  applied for measurement of the biodose?  

AGorbachev's biodosimeter 

BUV-meter 

CActinometer 

DRadiometer 

ECatathermometer 

 

 

  95

  The institutions which take part in carrying out medical examinations can be prevention and

   treatment facilities, medical board of Ministry of Defense, medical board of Ministry of

  Home Affairs, medico-social expert commissions, forensic medical boards etc. What

  institutions are responsible for temporary disability examination?   

APrevention and treatment facilities  

BSanitary-and-prophylactic institutions  

CMedico-social expert commissions  

DMedical boards of Ministry of Defense  

EMedical boards of Ministry of Home Affairs  

 

 

  96

  A mother who is on partially paid maternity leave got sick and was hospitalized. What

  document is  to be issued to a working father who will be taking care of a child during his

  mother's illness?

ASick-leave

BCertificate of mother's illness

CCertificate of child's care necessity

DExtract from the medical card of out- or in-patient

EFree-form certificate

 

 

  97

  Clinical and statistical study was devoted to the effect of a new pharmacological medication

   upon the patients with coronary heart disease. What parametric criterion (coefficient) can

  be used for estimation of results validity?  

AStudent's coefficient (t) 

BSign criterion 

CConformity coefficient 

DWilcoxon's t-criterion 

EKolmogorov-Smirnov's criterion 

 

 

  98

  It is planned to make complete isolation boxes in the infectious department in order to

  prevent nosocomial airborne infections. The boxes consist of a tambour, a ward and a lock

  chamber. What structure should be also included in a complete isolation box?  

ABathroom unit 

BManipulation room 

CDoctor's consulting room 

DPatient's examination room 

ENursing room 

 

 

  99

  Educational rooms are illuminated with various lighting fittings. What type of lighting fittings

  is the most appropriate in respect of hygienic norms?  

AIndirect light fittings  

BDirect light fittings  

CSemi-reflected light fittings  

DAmbient light fittings  

ECombined light fittings  

 

 

  100

  In terms of megacalorie (1000 kcal = 4184 kJ) the ration of an adult includes 30 g of

  proteins, 37 g of fats, 137 g of carbohydrates, 15 mg of vitamin $C$, 0,6 mg of thiamine

  (vitamin $B_1$). The ration is \textbf{UNBALANCED} as to the contents of:   

AVitamin $C$  

BProteins  

CFats  

DCarbohydrates  

EThiamine  

 

 

  101

  A heat station working on solid fuel is located in a residential district. On cloudy foggy days

  in december there was an increase in diseases with upper airway affection and signs of

  general intoxication. There were also mortal cases among the elderly people. What is the

  most likely factor that provoked toxic effect?  

ASuspended materials  

BHigh air humidity  

CCalm  

DLow air temperature  

ETemperature gradient  

 

 

  102

  Indices that characterize population health include demographic indices. What environment

   is used for calculation of these indices?   

APopulation number  

BEmployment number  

CNumber of hospitalized people  

DNumber of patients 

ENumber of population being liable to preventive examination  

 

 

  103

  While making sanitary examination of burn unit for adults  it was stated that wards for 4

  persons are of $28 m^2$ square. What should be the minimum ward area in this unit?

A$40 м^2$ 

B$24 м^2$ 

C$28 м^2$ 

D$30 м^2$ 

E$52 м^2$ 

 

 

  104

  The results of 5 year monitoring allowed to estimate the level of environmental influence

  upon health indices of popultaion. What statistic method should be chosen?  

ACalculation of correlation coefficient 

BCalculation of conformity coefficient 

CCalculation of coefficient of difference validity 

DCalculation of regression coefficient 

ECalculation of dynamic indices 

 

 

  105

  In order to improve organism tolerance of boarding-school pupils a doctor developed a

  program. The program is based upon the following principles: graduality, consistency,

  individuality, coomplexity. What of the main principles of organism tempering wasn't taken

  into account?  

ASystematicness 

BAutodefense increase 

CIncrease of influence force 

DIncrease of influence intensity 

EIncrease of resistance 

 

 

  106

  A student analyzes noise level of cold-pressing process. What device should be applied for

   this hygienic study?  

ANoise and vibration analyzer  

BNoise analyzer  

CSound tester  

DActinometer  

EPyranometer  

 

 

  107

  Environmental pollution is prevented by mechanical separation of nontoxic solid domestic

  waste. Specify the method which can be used for mechanical utilization of these wastes:   

ACompressing of wastes into building blocks  

BHydrolysis  

CBurning as power-plant fuel  

DBurial of wastes  

EWaste neutralization in biothermal boxes  

 

 

  108

  At a machine-building plant the casts are cleaned by means of abrasion machines that are

  a source of local vibration. What are the most efficient preventive measures for preventing

  harmful effect of vibration on workers' organisms?  

AUse of gloves that reduce vibration 

BPreliminary and periodical medical examinations 

CHand massaging 

DWarm hand baths 

EGiving sanitary instructions to the workers  

 

 

  109

  In order to study impact of microclimate upon the human organism it is necessary to make

  systematic observation of air temperature over 3 days. Choose a device that will allow to

  make the most precise temperature records:  

AThermograph 

BAlcohol thermometer 

CMercury thermometer 

DAugust's psychrometer 

EAssmann psychrometer 

 

 

  110

  The Carpathian region is characterized by constant high humidity of atmospheric air (over

  80\%). Inhabitants of this region feel severe cold in corresponding season at a medium low

  temperature. It's caused by heat emission by:   

AConvection  

BRadiation  

CVaporization  

DConduction  

E-

 

 

  111

  Poorly refined wastes of an industrial plant are usually thrown into the river that supplies

  drinking water. It causes perishing of some microorganisms, disturbs processes of water

  self-purification and worsens its quality that can have negative influence upon people's

  health. How is this effect of environmental factors called? 

AIndirect 

BDirect  

CAssociated 

DComplex 

ECombined 

 

 

  112

  In a city with population 400000 people 5600 fatal cases were recorded, including 3300

  cases because of blood circulation diseases, 730 - because of tumors. What index will

  allow to characterize mortality from blood circulation diseases in this city?  

AIntensive index  

BExtensive index  

CRelative intensity index 

DVisuality index   

ECorrelation index  

 

 

  113

  Statistic of patients of common medical practice displays constant increase in elderly and

  old people number. What kind of pathology is expected to prevail in the morbidity structure

  of population in question?   

AChronic pathology  

BOccupational pathology  

CNon-epidemic pathology  

DAcute pathology  

EInfectious pathology  

 

 

  114

  In the current year general practitioners of the municipal polyclinic have referred 11

  patients with coronary artery disease to the in-patient hospital. In 3 cases the diagnosis

  wasn't confirmed. What managerial decision shoud be made in such case? 

AAnalysis of each case of diagnostic divergence  

BAnalysis of medical check-up quality  

CAnalysis of diagnostic examination quality  

DAnalysis of doctors' skill level  

EAnalysis of material and technical basisof the polyclinic  

 

 

  115

  During the medical examination a port crane operator complained of dizziness, nausea,

  sense of pressure against tympanic membranes, tremor, dyspnoea, cough. He works aloft,

  the work is connected with emotional stress. Workers are affected by vibration (general

  and local), noise, ultrasound, microclimate that warms in summer and cools in winter. What

  factor are the worker's complaints connected with?   

AInfrasound 

BNoise 

CVibration 

DIntensity of work 

EAltitude work 

 

 

  116

  It is required to analyze the level of daylight illumination in a ward of therapeutics unit. What

   device should be applied to estimate the level of daylight illumination?   

AIlluminometer  

BAnemometer  

CKatathermometer  

DActinometer  

EPsychrometer  

 

 

  117

  A factory worker has ARD complicated by acute bronchitis. He receives treatment in the

  outpatient setting. The attending doctor has issued him a medical certificate for 5 days and

   then extended its duration by 5 more days. Patient can't get down to work because of his

  health status. Who should extend the duration of medical certificate for this patient?  

AA department chief  

BMedical superintendent  

CDeputy medical superintendent in charge of temporary disability examination   

DDeputy medical superintendent in charge of medical treatment  

EMedical advisory commission  

 

 

  118

  Preventive examination of an 11 year old boy helped to determine his habitus type. It was

  established that the child's shoulders were deviated and brought forward, with forward

  flexion of head, the thorax was flattened, abdomen was convex. The child's backbone had

  signs of deepened cervical and lumbar curvatures. What habitus is it?  

AKyphosis 

BLordosis 

CRound-shouldered 

DCorrected 

ENormal 

 

 

  119

  A plot of land with total area of 2,0 hectare was intended for building of a hospital. The

  maximal capacity of the hospital will be:  

A100 beds  

B200 beds 

C400 beds 

D800 beds  

EOver 1000 beds 

 

 

  120

  During hygienic examination of a hospital it was established that the area for each bed in a

  double ward was: in the infectious department for children - 7 $м^2$, in the infectious

  department for adults - 8 $м^2$, in the burns department - 9 $м^2$, in the radiological

  department - $10 $м^2$, in the critical care department - 13 $м^2$. In which wards the

  area for each bed doesn't correspond with hygienic requirements?  

AIn burns wards 

BIn infectious wards for children 

CIn infectious wards for adults 

DIn radiological wards 

EIn critical care wards 

 

 

  121

  According to the report of water quality control, drinking city water has the following

  characteristics: turbidity - 1,5 mg/m$^3$, odour - 3 points, metallic taste - 2 points, pale

  yellow colour, colour index - $20^o$, temperature - $12^o$. Which of these factors doesn't

  comply with hygienic requirements?  

AOdour  

BTurbidity  

CColour index  

DTemperature  

ETaste  

 

 

  122

  A 2 year old child has been ill with acute respiratory viral infection of upper thrice a year -

  in February, in April and in December. How should these occurences be recorded? 

AIt is necessary to fill in 3 statistic talons signed $(+)$ 

BIt is necessary to fill in 3 statistic talons signed $(-)$ 

CIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed $(+)$ 

DIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed $(+)$ and 2 statistic talons signed $(-)$ 

EIt is necessary to fill in 1 statistic talon signed $(-)$

 

 

  123

  A worker diagnosed with "acute dysentery" was sent to the infectious department by a

  doctor of aid post. What document should be used for registration of this disease?  

AUrgent report on infectious disease 

BStatistic coupon for registration of final diagnoses 

COutpatient's card 

DInpatient's card 

EStatistic card of the patient who left in-patient hospital  

 

 

  124

  Researchers studied disease incidence of influenza and acute respiratory viral infection

  within the last 5 years. What kind of graphic presentation should be used for the best

  visualization of this data?  

 

ALinear diagram 

BPie diagram 

CBar diagram 

DHistogram 

ERadial diagram 

 

 

  125

  The correlation between the service record and eosinophil concentration in blood was

  studied in workers at dyeing shops of textile factories. What index will be the most

  informative for the analysis of this data?     

ACorrelation factor  

BStudent's criterion   

CStandardized index   

DFitting criterion  

ESign index   

 

 

  126

  The correlation between the service record and eosinophil concentration in blood has been

   studied in female workers of dyeing shops of textile factories. What index will be the most

  informative for the analysis of this data?  

ACorrelation factor  

BStudent's criterion   

CStandardized index   

DFitting criterion  

ESign index   

 

 

  127

  A department chief of an in-patient hospital is going to inspect resident doctors as to

  observation of medical-technological standards of patient service. What documentation

  should be checked for this purpose?  

AHealth cards of in-patients  

BStatistic cards of discharged patients 

CTreatment sheets  

DRegistry of operative interventions  

EAnnual report of a patient care institution  

 

 

  128

  A department chief of an in-patient hospital is going to inspect resident doctors as to

  observation of medical-technological standards of patient service. What documentation

  should be checked for this purpose?   

AHealth cards of in-patients  

BStatistic cards of discharged patients 

CTreatment sheets  

DRegistry of operative interventions  

EAnnual report of a patient care institution  

 

 

  129

  Workers of a laboratory producing measuring devices (manometers, thermometers etc)

  complain about a mettalic taste in mouth, stomatitis, dyspepsia, sleep disturbance,

  unsteady walk, abrupt decrease in cardiac activity. These presentations must have been

  caused by the intoxication with the following substance:   

AMercury  

BLead  

CManganese  

DToluol  

ETetraethyl lead  

 

 

  130

  While asessing the health status of graduates of a secondary school, the doctor found one

   of them to have grade 3 tonsillar hypertrophy, chronic rhinitis and vegetative-vascular

  dystonia. The organism functionality is reduced. This student belongs to the following

  health group:  

AIII 

BII  

C

DIV 

E

 

 

  131

  At first appointment with an obstetrician-gynaecologist a pregnant woman is referred to

  other medical specialists. She must be obligatory examined by the following specialists:  

ATherapeutist and dentist  

BTherapeutist and endocrinologist  

CDentist and phthisiatrician  

DENT and ophthalmologist   

EDentist and cardiologist  

 

 

  132

  Estimation of physical development of a child involved dynamometry and estimation of body

   weight and length, annual gain in body length, chest circumference, number of permanent

  teeth, secondary sexual characters, lung vital capacity. Which of the mentioned indices

  relates to the physiometric ones?  

ALung vital capacity, dynamometry  

BBody length and weight, chest circumference  

CSecondary sexual characters  

DNumber of permanent teeth 

EAnnual gain in body length 

 

 

  133

  Estimation of community health level involved analysis of a report on diseases registered

  among the population of district under charge (reporting form 12). What index is calculated

  on the grounds of this report?   

ACommon morbidity rate  

BIndex of pathological affection   

CIndex of morbidity with temporary disability  

DIndex of hospitalized morbidity  

EIndex of basic non-epidemic morbidity  

 

 

  134

  A 50-year-old male suburbanite underwent treatment in rural outpatient clinic for

  pneumonia. The treatment didn't have effect and the disease got complicated by exudative

  pleuritis. What prevention and treatment facility should the patient be referred to for further

   aid?   

ACentral district hospital  

BRegional hospital  

CPhthisio-pulmonological dispensary  

DMunicipal hospital  

ETuberculosis dispensary 

 

 

  135

  A 46-year-old patient was issued a 10-day sick list because of exacerbation of chronic

  cholecystitis. The patient's general condition got better, but the clinical manifestations of

  the disease are still present. What authority is entitled to extend the sick list?   

AMedical Expert Commission   

BFamily doctor   

CDeputy head doctor for terapeutic management  

DDeputy head doctor for medical-labour expertise  

EHead doctor  

 

 

  136

  A municipal hospital reported on the number of operated patients including fatal outcomes

  following the operations. Which index of hospital work can be calculated on the ground of

  this data?  

APostoperative lethality  

BTotal lethality  

CIndex of late hospitalization since a disease incursion  

DStandardized lethality  

E-